Close
Peygamber’in Dâhi Torunu Şerif Muhiddin Targan: Modernleşme, Bireyselleşme, Virtüozite resmi
Kargo

Peygamber’in Dâhi Torunu Şerif Muhiddin Targan: Modernleşme, Bireyselleşme, Virtüozite

ISBN/SKU: 978-605-399-529-6

Fiyat: 95,00 TL
Fiyatınız: 71,25 TL
İndirim: % 25
:


Şark’ın Yegâne Dâhî-i San’atine

Yanık bağrında yıllardır kanar mızrabının yâdı,
Gel ey biçare Şark’ın, Şark’a küsmüş gitmiş evlâdı
Zaman ıssız, mekân ıssız, görünmez kimse meydanda,
Gel ey dâhi-i gaip, san’atın pek bikes arkanda.
...
Gel ey Peygamber’in fevka’l beşer fıtratta evlâdı,
Uyansın gel ki, mızrabınla Şark’ın dalgın eb’adı.
                                                    Mehmet Âkif Ersoy

Musıkimizin 20. yüzyıldaki en önemli temsilcisi, Peygamber’in 37. kuşaktan torunu olan büyük ud ve viyolonsel virtüozu Şerif Muhiddin Targan’ın yaşamını, müziksel ve entelektüel serüvenini büyük dönemeçler içinde ele alan, onun bir dâhi olarak arkasında bıraktığı büyük mirası en küçük ayrıntılarına kadar inceleyen bu eser, müzikolojik anlamda da bir ‘ilk’e imza atıyor.

Bu önemli çalışmanın yazarı Doç. Dr. Bilen Işıktaş’a göre, 19. yüzyılda Osmanlı toplumunu da etkisi altına alan modernleşme sürecinde Targan’ın müziksel formları başka bir biçime dönüştürmesi, bireysellik vurgusuyla yeni teknikler ortaya çıkarması, böylece müziğin “malzeme”sini sürekli olarak değiştirmesi onu tarihsel ve estetik bağlamda “ilerici” ve bu anlamda bir “reformist” yapmaktadır.

20. yüzyıl, ritmin hızlandığı, eskinin yeni anlam ve yorumlarla yer değiştirdiği bir zaman dilimine işaret eder. İşte Targan, böylesine farklılaşan tarihsel bir anda çevresini saran Şark’ın büyülü esrarı içinde gelişen özgün iklimini, Garb’ın teknik becerileriyle birleştirerek, çocukluk ve gençlik yıllarından itibaren sanatsal yaratıcılık dürtüsüyle günümüze ulaşan eserlerini ortaya koyabilmiş bir dâhidir.

Musıki tarihimizde Tanburî Cemil Bey’den sonra en önemli virtüoz olarak bilinen Şerif Muhiddin Targan, ud’un kısıtlı imkânlarına rağmen ses sahasını genişletmiş, büyük bir ustalıkla çalgının yeni bir kimliğe kavuşmasını sağlamıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları olarak yayınlamaktan gurur duyduğumuz bu kitapta, Targan’ın kendi el yazısı ile yazılmış eserlerinin yanısıra çoğu belge ve görsel kaynak da ilk kez yayınlanmaktadır.

“Şerif Muhiddin Targan’ın kariyerini ve icra üslubunu yakından inceleyen Dr. Bilen Işıktaş, virtüozluğu Osmanlı/Türk kültürü ve
Avrupa kültürleri arasındaki soya dayalı sınırları inandırıcı biçimde aşan, dönüştürücü bir temsilci olarak ele alıyor. Işıktaş’ın
geniş bir çerçeveyle sunduğu anlatım müzikolojinin yanısıra tarihsel, sosyolojik ve siyasi bakış açılarını da benimseyerek
yalnızca Osmanlı/Türk tarihindeki bir geçiş dönemine değil, Doğu ve Batı arasında geçişin yaşandığı alana odaklanıyor. Zira
Şerif Muhiddin hem Türkiye, hem de New York ve Irak’ta yaşamış ve çalışmış bir sanatçı. Performans çalışmaları disiplinine son
derece eşsiz bir perspektif getiren bu inceleme, biyografik ayrıntıların ötesine geçerek kültür tarihine ilişkin derin meselelere de
kapı aralıyor. Mutlaka okunması gereken bir eser.”  Prof. Dr. Jim Samson Royal Holloway, Londra Üniversitesi

“Şerif Muhiddin, renkler ve sesler için yaşıyordu. Âdeta güzel sesleri duymak, güzel renkleri seyretmek için dünyaya gelmiş, onlara gönül vermişti.”  Safiye Ayla Targan

“Viyolonsel ile ud’u, Şark ile Garb’ı aynı sahne üzerinde, âdet hilafına, kavgasız gürültüsüz birleştiren sanatkâr.”  Mesud Cemil

“Şerif Muhiddin, milletlerarası ölçüden yalnız “büyük” değil, “erişilmez” derecesini de almış bir artisttir.”  Gaspar Cassado İspanyol Viyolonsel Virtüozu

“Şerif Muhiddin’in icrasında müthiş bir polifoni mevcut yani hiçbir hat öbür hatla karışmaz çünkü onun notalarının her birinin kendi hayatı ve rengi var.”  İdil Biret

“Gerçek sanatkâr mertebesine ne kadar güç ve ne büyük sabırla erişilebileceğinin örneğini vermiş olan dâhi virtüoz, kendi zamanına kadar akıllardan dahi geçmeyen bir ud tekniğine ulaştığı zaman yaşı sadece on dörttü.”  Cinuçen Tanrıkorur

BİRİNCİ BÖLÜM Modernleşmenin Sosyokültürel Yansımaları
Toplumsal Bir Olgu Olarak Modernleşme
Modernleşme ve Bireyselleşme
Bireyselleşmenin Sanatsal Ufku Olarak Virtüozite
Batı Avrupa’da Virtüozitenin Simgesel İki İsmi: Niccolò Paganini ve Franz Liszt

İKİNCİ BÖLÜM Tarihsel Süreçte Osmanlı/Türk Modernleşmesinin Müziksel İfadesi
Osmanlı Dönemi Müziğinde Mekân, Temsil ve İcra
Osmanlı/Türk Modernleşmesinin Toplumsal ve Kültürel Yansımaları
Osmanlı/Türk Müziğinin Değişiminde Modernleşmenin İzleri
Osmanlı/Türk Müziğinde Öncü Bir Virtüoz Model: Tanburî Cemil Bey
Cumhuriyet’in İnsan İdealiyle Birey-Toplum Diyalektiği
Millî Musiki Arayışı
“Geleneksel” Müziğin Popüler Kültürle Buluşması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Arafta Kalmış Bir Portre: Şerif Muhiddin Targan
“İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı’nda” İstanbul’da Şerif Muhiddin’in Doğduğu Kültür Çevresi
Şerif Muhiddin’in Ailesi ve Kökleri
Şerif Muhiddin’in Gençlik Dönemi: Bir Virtüoz Yetişiyor
New York’ta Virtüoz Bir “Prens”: Repertuvar-Sunum-İcra Platformu
1920’lerin Sonu ve Amerikan “Life Style”: Targan’ın New York Konserleri
Bir Ara Durak: İstanbul
Yeni Toplum-Devrim ve Müzik Yaşamı Arasında Savrulmalar
Atatürk ve Targan
Modern Ortadoğu’da Bir Hâşimî Başkenti: Bağdat
İstanbul’a Dönüş: Safiye Ayla ile Evlilik
Targan’ın Düşünsel ve Müziksel Üretiminde Bir İlham Kaynağı: Mehmet Âkif Ersoy
Modern Bir Aktör: Şerif Muhiddin Targan
Çok Boyutlu Bir Kimlik: Targan’ın Ressamlığı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Osmanlı/Türk Müziğinde Şerif Muhiddin Targan ve Virtüozite
Gelenek ve Modern Kimlikler Arasında Targan
Şerif Muhiddin’in İcrası ve Üslubu Hakkında
Targan’ın Geleneksel Anlayışla Yazdığı Eserler ve Tonal Eserler
Virtüozite ile Teknik Cambazlık Ekseni Arasında Şerif Muhiddin Targan
Targan Öncesi ve Dönemi: Osmanlı/Türk Müziğinde Ud ve Ud İcracıları
Bir Virtüoz Yetiştirme Rehberi: Targan’ın Ud Metodu
Targan’ın Ud’a Kazandırdığı Yeni Kimlik ve Sanat Felsefesi
Bir Deneme: Doğu ve Batı Arasında Şerif Muhiddin Targan
Değişimin Sembolü ve Müzikal Varisi Olarak Targan
Günümüz Bakış Açısıyla Virtüozite ve Şerif Muhiddin Targan’ın Mirası
Sonuç
Ekler
EK 1 Şerif Muhiddin Targan Üzerine Yapılan ya da Targan’la İlgili Bölümler İçeren Akademik Çalışmalar
EK 2 Şerif Muhiddin Targan Koleksiyonu Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Arşivi
EK 3 BOA Belgeleri
EK 4 Şerif Muhiddin Targan’a Ait Bir Taksim Örneği
EK 5 Mektuplarda Şerif Muhiddin Targan
EK 6 Şerif Muhiddin Targan’a Yazılmış Şiirler
Şerif Muhiddin Targan’ın Eserleri Saz Semaileri, Etüdler, Şarkılar
Kaynakça
Kavram Sözlüğü
Dizin

Bilen Işıktaş

1980 yılında İstanbul’da doğdu. 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel
Bilimler ve Ses Eğitimi bölümlerini kazandı. 2008 yılında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Yüksek Lisans programına başladı. “Şerif Muhiddin Targan’ın Ud Tekniğine Katkısı: 6 Ud Taksiminin Analizi” başlıklı tezini hazırlayarak
2011 yılında mezun oldu. 2009 yılının Haziran ayında Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan Holy Spirit Üniversitesi Kaslik
(USEK) ve Arap Müzik Akademisi tarafından düzenlenen uluslararası ud yarışmasında dünya ikincisi oldu. 3Dem Ud
Trio ile birlikte hazırladıkları Geç isimli albümde yer alan Işıktaş, 2012 yılında İTÜ SBE Müzikoloji ve Müzik Teorisi doktora programına başladı. “Osmanlı’dan Cumhuriyete Geçiş Sürecinde Modernleşme, Bireyselleşme ve Virtüozite İlişkisi: Şerif Muhiddin Targan” başlıklı tezini 2016’da tamamladı. Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsviçre, İtalya, Endonezya, Güney Kore ve Malezya gibi daha birçok ülkede uduyla konserler verdi. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok uluslararası sempozyumda bildirileriyle, kitap bölümleri ve makaleleriyle yer aldı. Bilimsel çalışmalarını müzik sosyolojisi, tarihsel müzikoloji, Osmanlı/Türk müziği, modernleşmenin müzik kültürüne etkisi, Frankfurt Okulu ve popüler kültür gibi konular üzerine yoğunlaştırmaktadır. Harflerin ve Seslerin Ruhundaki Seyyahlar: Mehmet Âkif Ersoy ve Şerif Muhiddin Targan başlıklı bir kitabı bulunan Işıktaş, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü, Geleneksel ve Modal Müzikler Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. olarak çalışmakta, aynı zamanda Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (OMAR) devam etmektedir.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: