Close
Sürdürülebilir Toplum ve Çevre resmi
Kargo

Sürdürülebilir Toplum ve Çevre

ISBN/SKU: 978-605-399-489-3

Fiyat: 25,00 TL
Fiyatınız: 18,75 TL
İndirim: % 25
:


Günümüzde insanlığın yaşamakta olduğu çevre, bugün dünyamızın en canalıcı ve yıkıcı sorunlarını yaratarak, çok geniş bir alanı etkilemekte; en önemlisi giderek insan yaşamını tehdit eden boyutlara ulaşmakta, hergün iklim değişikliğinin sonucunda onlarca sel felaketi, kendi yarattığımız doğa
tahribatı ve bunun gibi bilinçsiz üretim ve gelişmenin doğurduğu sayısız tahribat artarak sürmektedir.

Bunun doğurmuş olduğu tehditler son kırk yıl içinde belirli kurum ve kişilerce farklı politikaların geliştirilmesine, özellikle önleyici tedbirlerin tartışılmasına yolaçtı. 80’li yıllardan sonra çevre ve çevre sorunları üzerine çalışan araştırmacılar ile plancılar toplumun ve çevrenin “sürdürülebilirliği” üzerine stratejiler geliştirdi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’nın bu konuda başlattığı dizinin ilk kitabı olan ve akademik dünyamızın öndegelen bilim insanı İlhan Tekeli ile genç bilim insanı Anlı Ataöv’in kaleme aldıkları Sürdürülebilir Toplum ve Yapılı Çevre – Stratejiler Yelpazesi, sürdürülebilirlik kavramının farklı tanımlarını ele alırken, bu tanımların planlama pratiğine nasıl aktarıldığını inceliyor ve bu konuda bir yöntem önerisi yapıyor. Çalışmanın bir önemli özelliği de, sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda, dünyada uygulanan değişik stratejilerin derlenerek, önerilen yönteme bağlı bir stratejiler yelpazesinin sistemleştirilmesi olarak öne çıkıyor.

Yazarlar, bugün tüm dünyada çevreci kültür konusunda oluşan duyarlılığın farklılığa açık olduğunu öne sürerken; sürdürülebilirliğe katkı yapma konusunda plancılara, tasarımcılara önemli görevler düştüğünü, onların da toplumun yaşam biçimlerinin çevreci kültürün gereklerine göre değişimi için geniş ve kapsayıcı bir vizyona sahip olmalarını öngörüyor.

Sunuş

        Giriş

        BİRİNCİ BÖLÜM
        Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerinde Bir Netleştirme Denemesi

               Ahlâk İlkesi Olarak Sürdürülebilirlik

               Sürdürülebilirliğin Derecelendirilmesine Göre Farklılaşan Tanımları

               Önerilen Ahlâk İlkesi Bağlamında Sürdürülebilirliğin Üç Alt Kavramının Tanımları

               Sürdürülebilirlik Tanımının Alt Kavramlar Arası İlişkileri

        İKİNCİ BÖLÜM
        Sürdürülebilirliğe Analitik Olarak Yaklaşma Yolları

               Sürdürülebilirliğin Analitik Bağlamı

               Analitik Yaklaşımın Genel Çerçevesi

               Ekolojik Sistemin Temsilindeki Sorunlar ve Bu Temsilin Ölçeklere Göre Farklılaşmasının Gerekliliği

                              Ekosistemde Doğal Çevrenin Temsili

                              Ekosistemde İnsanın Temsili

                              Ekosistemlerin Temsilinin Ölçeklere Göre Farklılaşması ve Sürdürülebilirlik Sorunları

        ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
        Sürdürülebilirlik İçin Strateji Seçenekleri Yelpazesini Kurmak

        DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
        Kapitalist Sistemin Temel Özelliklerinin Değişmeyeceğini Varsayan Stratejiler Yelpazesi

               Tüm Aktörler İçin Geçerli Olacak Genel Stratejiler (AGS)

                              Aktörlerle İlgili Birinci Grup Genel Stratejiler (AGS.1)

                              Aktörlerle İlişkili İkinci Grup Genel Stratejiler (AGS.2)

                              Aktörlerle İlişkili Üçüncü Grup Genel Stratejiler (AGS.3)

                              Aktörlerle İlişkili Dördüncü Grup Genel Stratejiler (AGS.4)

                              Aktörlerle İlişkili Beşinci Grup Genel Stratejiler (AGS.5)

                    114   Aktörlerle İlişkili Altıncı Grup Genel Stratejiler (AGS.6)

                    118   Aktörlerle İlişkili Yedinci Grup Genel Stratejiler (AGS.7)

               Farklı Alansal Ölçeklere Özgü Genel Stratejiler (ÖGS)

                              Alansal Ölçeklere Özgü Genel Stratejilerden Birincisi: Binalar Ölçeği (ÖGS.1)

                              Alansal Ölçeklere Özgü Stratejilerden İkincisi: Kent Ölçeği (ÖGS.2)

                              Alansal Ölçeklere Özgü Genel Stratejilerden Üçüncüsü: Toplumsal ve Ekonomik İlişkilere Dayalı Olan Bölgeler Ölçeği (ÖGS.3)

                              Alansal Ölçeklere Özgü Genel Stratejilerden Dördüncüsü: Tüm Gezegen Ölçeği (ÖGS.4)

        BEŞİNCİ BÖLÜM
        Kapitalist Sistemin Temel Özelliklerinde Değişikliği Varsayan Stratejiler Yelpazesi

               Marksist Yaklaşım

               Derin Ekoloji Yaklaşımı

               Özgürlükçü Toplumsal (Anarşist) Yaklaşım

        Son Verirken

 

        Kaynakça

        Dizin

Anlı Ataöv

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olan Anlı Ataöv, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını stratejik planlama ve çevre psikolojisi üzerine ABD’de Ohio State Üniversitesi’nde yürüttü. Ardından planlamada eylem araştırması konulu ikinci doktora çalışmasını da Norveç Bilim Üniversitesi’nde (NTNU) tamamlayan Ataöv, Türkiye, ABD, Norveç, Danimarkave İngiltere’de plancı, araştırmacı ve danışman olarak farklı ulusal ve uluslararası kurum vekuruluşlarında çalıştı; 2012 - 2013 yılları arasında SUNY Binghamton Üniversitesi’nde ders verdi.

2004’den bu yana ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyeliği yapmakta olan yazar, yirmi yıla yakın bir süredir farklı ölçek (mahalle, kent, bölge), kurum (özel, kamu, sivil toplum) ve gruplarla, doğal çevre ve kültürel miras koruma, sürdürülebilir gelecek planlama, toplumsal güçlendirme gibi katılımlı planlama pratiklerini bilimsel bilgi üretim süreci olarak yönetmektedir.İlhan Tekeli

İlhan Tekeli11 Kasım 1937'de İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu (1960). 1970'den bu yana Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlamacılığı Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmakta olan Tekeli, uzun yıllar kuruculuğunu yaptığı Tarih Vakfı'nın da başkanlığını yürüttü. World Academy for Local Government and Democracy (Yerel Yönetim ve Demokrasi için Dünya Akademisi)'de Yürütme Kurulu'nun kurucusu ve üyesi olan İlhan Tekeli 1994'de Mustafa Parlar Bilim Ödülü'nü kazandı ve 1995'te Türkiye Bilimler Akademisi üyeliğine seçildi. Tekeli'nin elliden fazla kitabı, dörtyüzü aşkın makalesi bulunmaktadır.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: