Close
Türk Hukukunda Azınlıklar ve Milliyetçilik resmi
Kargo

Türk Hukukunda Azınlıklar ve Milliyetçilik

ISBN/SKU: 978-605-399-478-7

Fiyat: 50,00 TL
Fiyatınız: 37,50 TL
İndirim: % 25
:


Türk Hukukunda Azınlıklar ve Milliyetçilik kitabı, Türkiye’de farklılıkların yönetilmesinde hukuk sistemi ve yargının rolüne odaklanırken, bir yandan da devlet politikalarının yasamaya ve yargı kararlarına nasıl dahil edildiğini incelemektedir. Azınlıklar ve farklılıkların yönetimi konusunu hukuki ve tarihi bir perspektiften inceleyen bu kitap, ülkedeki farklı etnik, dilsel, dini toplulukların yeterince korunmaması ile talep ve ihtiyaçlarına yer açılmamasının en önemli sebebinin devletin kurucu felsefesi olan Türk Milliyetçiliği ve bunun ülkedeki sosyal, politik ve hukuki yapı üzerindeki derin nüfuzundan kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Yüksek yargı kararlarıyla ete kemiğe bürünen ve meşrulaştırılan bu milliyetçiliğin, ulus, vatandaşlık, azınlık kavramları ve politikaları üzerindeki etkisinin boyutlarını mercek altına almaktadır. Devletin sivil milliyetçilik iddiasını sorgularken, ülkedeki mevcut siyasi ve hukuk düzeninin uluslararası hukukun insan hakları ve azınlık hakları alanında ulaştığı seviyenin ne kadar gerisinde kaldığını gözler önüne sermektedir. Son yıllardaki hukuki ve siyasi gelişmelere ışık tutan bu çalışma, bu alanda önemli bir yer bularak büyük bir boşluğu dolduracaktır.

 

 

Bu kitap, Türkiye Cumhuriyeti’nde farklılıkların yönetimine etki eden bağlamları, olayları ve süreçleri anlamamıza önemli bir katkı sunmaktadır. Türk hukukunu daha geniş bir kitleye ulaşılabilir kılarken, daha iyi ve insan haklarına saygılı yönetim süreçleri konusunda getirdiği öneriler ile Türkiye’nin itibarını arttıracak niteliktedir.

Patrick Thornberry, Keele University

Bu eser, Türk Hukuk Sistemi’nde, etnik ve dinî azınlıkların Türkiye Cumhuriyeti tarafından nasıl yönetildiğini anlamamızı sağlamaya ciddi bir katkı sunmaktadır.

Maleiha Malik, University of London

Bu güncel çalışma, modern Türkiye’de yasaların ve yargı organlarının  azınlıklara karşı ayrımcı uygulamalarını  ortaya koymaktadır. Devletin, milliyetçi ve üniter politikalarının kanunlar ve mahkemeler aracılığıyla nasıl desteklendiğini ve desteklenmeye devam ettiğini ustalıkla belgelemektedir.

Şevket Pamuk, Boğaziçi Üniversitesi

Türkiye’de hukukun azınlıklar aleyhine cerbezeli bir şekilde nasıl kullanıldığına dair kapsamlı  ancak nüanslı  bir tartışma- tüyler ürperten bir hikaye, sürükleyici bir okuma...

Umut Özkırımlı, Lund University 

    ix  Kısaltmalar

  xiii  Teşekkür

    1  Giriş

  29  BİRİNCİ BÖLÜM Osmanlı İmparatorluğu ve
        Farklılıkların Yönetimi

         36  1.1. Millet Sistemi

         41  1.2. İmparatorlukta Çoğulculuğun Kaynağı Olarak
               “Örgütsel Çeşitlilik”

         46  1.3. Osmanlı İmparatorluğu’nda Yeni Kavramların Ortaya Çıkışı

                      50   1.3.1. Eşitlik İdeali

                      53   1.3.2. Hukuki Merkezîleşme ve Modernleşme

                      58   1.3.3. Kolektif Kimliklerden Bireysel Vatandaşa:
                              Osmanlılık ve Kimliğin Dönüşümü

         61  1.4. Osmanlı Milletinin Etnik-Dinî Sınırlarının Ortaya Çıkışı

         67  1.5. İttihat Terakki Cemiyeti Dönemi ve Çoğulculuğun Sonu

                      75   1.5.1. Dil Milliyetçiliği

                      80   1.5.2. Ekonomik Milliyetçilik

                      82   1.5.3. İskân Siyaseti

  87  İKİNCİ BÖLÜM Türk Ulus-Devletine Geçiş

         92  2.1. Milli Mücadele Siyasi Söyleminde
               Müslüman ve Gayrimüslim Azınlıklar

                      92   2.1.1. Gayrimüslimler

                      98   2.1.2. Kürtler ve Diğer Türk Olmayan Müslümanlar

                               103  i. Kürtler

                               111  ii. Aleviler

       114  2.2. Lozan Barış Konferansı ve Antlaşması, 1922-23

                    117   2.2.1. Nüfus Mübadelesi

                    119   2.2.2. Ermeni Mültecilerin Geri Dönüşü,
                              Yetim Ermeni Çocuklar ve Emvali Metruke Meselesi

                    125   2.2.3. Lozan ve Müslüman Azınlıklar

                    129   2.2.4. Konferans’ta Kürtler ve Musul Sorunu

                    135   2.2.5. Lozan Antlaşması

                               139  i. Eşitlik

                               140  ii. Din Özgürlüğü

                               141  iii. Dil Hakları

                               141  iv. Diğer Özel Haklar

                               142  v. “Mütekabiliyet” (Karşılıklılık)

145  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Türk Ulus-Devletinde
        Farklılıkların Yönetilmesi, 1923-1960

       149  3.1. Kültür Milliyetçiliği: “Kültürel Açıdan Türkleştirme”

                    151   3.1.1. Dil Politikaları

                               152  i. Türk Dilinin Standartlaştırılması ve Genelleştirilmesi

                               160  ii. “Soy Adı Kanunu”

                               163  iii. Yer İsimleri

                    168   3.1.2. Tarih Üzerinden “Türk”ün Yeniden İcadı

                    172   3.1.3. Geleneksel, Dinî ve Sosyal Yapıların
                              Ortadan Kaldırılması

                               173  i. Dinî Yapılar

                               185  ii. Azınlık Vakıfları Meselesi

                    189   3.1.4. Hukuki Çoğulculuğun Sonu

       192  3.2. Ekonominin Türkleştirilmesi

                    194   3.2.1. Kanunlar Yoluyla Ekonomik Türkleştirme

                    200   3.2.2. Kanun Dışı Yollarla Ekonominin Türkleştirilmesi

                               200  i. 1934 Trakya Olayları

                               202  ii. 6-7 Eylül 1955 Olayları

       207  3.3. Asimilasyon ve Türkleştirme Politikaları

                    213   3.3.1. İskân Yoluyla Türkleştirme

                    220   3.3.2. Umumi Müfettişlikler

225  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kanunlarda Türk Etniği
        ve Sivil Milliyetçi Devlet Miti

       230  4.1. Kanunlarda “Türk” Kavramının Etnik Sınırları

                    233   4.1.1. 1924 Anayasası

                    236   4.1.2. 1961 Anayasası

                    240   4.1.3. 1982 Anayasası

       244  4.2. Kanunlarda “Türk Soyu” Kavramı

                    247   4.2.1. “Türk Soylu” Yabancıların İmtiyazlı Statüsü

                    251   4.2.2. Türk Soylular, Göç ve Göçmen Politikaları

       255  4.3. Hukuki “Ötekileştirme”de Türk Dilinin Rolü

                    261   4.3.1. Eğitimde Dil

                    270   4.3.2. Radyo-Televizyon Yayıncılığı

                    272   4.3.3. Siyaset ve Kamusal Yaşam

                    278   4.3.4. Özel Yaşam

                               278  i. Soyadı Davaları

                               281  ii. Önad Davaları

       287  4.4. Türk Dilinin Mutlak Hâkimiyetinin İstisnaları

295  BEŞİNCİ BÖLÜM Anayasa Mahkemesi Kararlarında
        Millet/Ulus, Azınlık ve Vatandaşlık Kavramları

       298  5.1. Siyasi Parti Kapatma Davaları

       302  5.2. Azınlık Hakları Perspektifinden
               Anayasa Mahkemesi Kararlarının Yeniden Okunması

                    305   5.2.1. “Millet” ve “Türk Milleti” Kavramları

                               305  i. Millet

                               308  ii. Türk Milleti

                                       308   Türk Millet Tanımının Dışındaki Gayrimüslim Azınlıklar

                                       311   Türk Milleti İçinde “Eritilmiş” Türk Olmayan Azınlıklar

                    318   5.2.2. Anayasa Mahkemesi’nin Azınlık Kavramına Yaklaşımı

       329  5.3. AYM’nin Algısında Kürtler ve Azınlık Hakları

       338  5.4. Azınlık Hakları Vatandaşlık, İnsan Hakları
               ve Demokrasi İlişkisi

345  ALTINCI BÖLÜM Türk Hukukunda Eşitlik ve Ayrımcılık
        ve Irkçılık Karşıtlığı Kavramları ve Uygulamaları

       349  6.1. Kanun Önünde Eşitlik

                    351   6.1.1. Türk Hukukunda ve Yargısında Eşitlik Kavramı

       356  6.2. Ayrımcılık Yasağı

                    359   6.2.1. Türk Hukukunda Ayrım (Distinction)
                              ve Ayrımcılık (Discrimination) İkilemi

       361  6.3. Kanunlarda ve Yargı Kararlarında Ayrımcılık Yasağı

                    361   6.3.1. Ekonomik Etkinliklerin Yürütülmesinde
                              Ayrımcılık Yasağı

                    364   6.3.2. “Nefret Suçları”

                               369  i. Nefret Söylemi ve Grupların Tahkiri (Group Defamation)

                               370  ii. Dinî Grupları Tahkir

                    375   6.3.3. Kin ve Düşmanlığa Tahrik

                    382   6.3.4. Türklüğü Aşağılamak

       388  6.4. Kanunlarda ve Mahkeme İçtihatlarında Irkçılık

                    391   6.4.1. 1944 Davası: Türkçülük Davası

                    395   6.4.2. “Azınlık Irkçılığı” Kavramı ve Kürtler

403  Sonuç

 

411  Kaynakça

439  Dizin

Derya Bayır

İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Derya Bayır, bir süre İstanbul’da avukatlık yaptı. Özellikle insan hakları davaları ile ilgilendi, ve birçok davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdı. Yüksek Lisansını İtalya’da European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation’da tamamladıktan sonra doktorasını İngiltere’de Queen Mary University of London, Hukuk Fakültesi’nde yaptı. Negating Diversity: Minorities and Nationalism in Turkish Law başlıklı doktora tezi, 2012 yılında London School of  conomics and Political Science Üniversitesi, Çağdaş Türkiye Çalışmaları Doktora Tezleri Yarışması’nda, 2010-2011 yıllarında Avrupa üniversitelerinde Türkiye üzerine yazılmış en iyi doktora tezleri arasında ikincilik ödülünü kazanmıştır.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: