Close
Demokrasi Karşısında İslâm resmi
Kargo

Demokrasi Karşısında İslâm

ISBN/SKU: 978-605-399-474-9

Fiyat: 25,00 TL
Fiyatınız: 18,75 TL
İndirim: % 25
:


Fransız Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi’nin (CNRS) eski başkanı Philippe d’Iribarne bu kitabında, toplam on Müslüman ülkede yapmış olduğu
araştırmalara dayanarak, bu ülkelerin Batı demokrasisi karşısındaki tutumlarını, bunun temellerini, ilginç gözlem ve değerlendirmelerle birlikte ele alıyor.

Yazar tarihsel ve kültürel boyutta yürüttüğü kapsamlı çalışmasını, düşünsel hassasiyetleri de öne çıkaran bir yöntem izleyerek ve Müslüman dünyasındaki gelişimleri, İslâmiyet’in temel metinlerinden çıkarsamalar yaparak yürüttü.

İslâm kültürünün en parlak alanlarından birini oluşturan İslâm felsefesini, önemli temsilcilerin bilgi ve hakikat kuramlarını ve nihayet İslâmî toplumun yaşama anlayışının en gerçek ifadesi olan İslâm hukukunu da fıkıh düzleminde inceleyen yazar; demokrasiyle sorunu olan tek dinin İslâmiyet olmadığını, diğer yandan Müslüman ülkelerde karşılaşılan bazı güçlüklerin tek nedeninin de İslâm olmadığını belirtirken, Hıristiyanlığın da demokrasi ve insan hakları konusundaki sicilinin lekesiz olmadığını vurgulamaktadır.

Philippe d’lribarne esas olarak dinlerarası karşılaştırmalar yapıp, demokrasi ve değerlerini yorumlarken, aslında dinleri birbirleriyle karşılaştırmanın doğru bir yöntem olup, olmadığını da soruyor. Yazara göre bu yöntem “kültürler ve uygarlıklar arasında her zamankinden daha çok uzlaşmaya ihtiyaç olduğumuz bir dönemde” bir anlamda uygarlıklar çatışmasına yol açacak tehlikeler de içerebilir.

vii Türkçe Baskıya Sunuş

        Philippe D’Irribarne

 

  xiii  Çevirenin Önsözü

        Ahmet Arslan

 

    1  Giriş

           6  Her Şeye Rağmen İleri Gitmek

           9  Bir Dünyada-olma Biçimi Peşinde

         12  Ötekini ve Kendini Anlamak

  15  BİRİNCİ BÖLÜM İslâm: Ne Her Şey, Ne Hiçbir Şey

         18  “Müslüman Toplumlar’ın Farklılığı

         21  Çalkantılı Bir Tarih

         24  İslâm, Hiçbir Şey midir?

         27  Ana Bir Kazanç

  31  İKİNCİ BÖLÜM Kur’an’da Kesinlik, Şüphe ve Tartışma

         31  Bir Deliller Dünyası

         37  Apaçık Hakikat Karşısında Ancak Boyun Eğmek Gerekir

         37  Şüphe ve Tartışmaya Yer Yoktur

         39  İnançsızların Lanetlenmişliği

         41  İnançsızların Cezalandırılması

         43  Kur’an’daki “Özgürlükçü” İfadeler

         45  Hakikatle İlgili Tutarlı Bir Görüş

  47  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İslâm Felsefesinde
        Hakikat, Tartışma ve İyi İktidar

         50  Yukarıdan Gelen Işığın Alıcısı ve Gücü Olarak Akıl

         54  Yetkili Bir Otoriteye Başvurma

         54  İyi Bir İktidar Anlayışı

         56  Vahiyle Felsefe Arasında İbni Rüşd

         61  Agora’dan Uzakta

  63  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Varlığını Devam Ettiren
        Bir Zihin Evreni

         65  Adaletle Hakikati Arama

         71  Sorun Yaratan Bir Ekonomik Teşebbüs Dünyası

         75  Modernlik ve Kur’ani Bir Ethos’un Yayılması

  81  BEŞİNCİ BÖLÜM Kesinlik Susuzluğu ve Demokrasi

         84  Tartışmalı Bir Sorun

         86  Demokratik Çizgilerin Kabulü

         90  İslâm Yasasına Gönderme

         92  Belirsizlik ve Tartışma Karşısında

         98  Demokrasi, Oybirliği ve Ütopya

       100  Açılım Yolları

105  ALTINCI BÖLÜM İslâm mı, Dinler mi?

       108  İnciller, Belirsizlikler ve Bölünme

                    109   Deliller Değil, Belirtiler Vardır

                    112   Öğrencilerin Sorgulamaları ve Şüpheleri

                    115   Problematik Bir Topluluk

       115  Kesinlik Ayartması ve Şüphenin Canlılığı

                    117   Yahudilikten Gelen Hıristiyanlar
                              ve Putperestlikten Gelen Hıristiyanlar

                    119   Kutsal Metinlerin Statüsü

                    121   Şüphe ve Tartışmanın Sürüp Gitmesi

                    123   İktidarın Bırakılması Her Şey Değildir

127  Sonuç

       131  Hangi Gelecek?

       135  Batı’yla İlgili Sorular

 

137  Dizin

Philippe d'Iribarne

1937’de doğan Philippe d’Iribarne Paris’te École Polytechnique’den mezun olduktan sonra maden mühendisi olarak çalıştı. 1973’te CNRS’te (Centre National de la Recherche Scientifique / Fransız Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi) göreve başlayan yazar 2003’e kadar burada araştırma direktörlüğünde bulundu. Sosyoloji, Antropoloji ve çok kültürlülük alanında önemli çalışmaları olan Philip d’Iribarne’in eserleri arasında; Modernite et Chretene, Gallimard, 2016 adlı eserinin yanısıra L’envers du moderne, conversations avec Julien Charnay, CNRS Éditions, 2012; Les İmmigrés de la République, impasses de multiculturalisme, Éd. du Seuill, 2009; L’Épreuve
des différences, L’expérience d’une entreprise mondiale, Éd. du Seuil, 2009; Penser la diversité du monde, Éd. du Seuil, 2008; L’Étrangeté française, Éd. du Seuil, 2006, yeni baskı 2008; Le Tiers-monde qui réussit, nouveaux modeles, Odile Jacob, 2003; Cultures et mondialisation, gérer par delà des frontières, (der.) Éd. du Seuil, 1998, yeni baskı 2002; Vous serez tous des maitres, La grande illusion des temps modernes, Éd. du Seuil, 1996; La logique de l’honneur, gestion des entreprises et traditions nationales, Éd. du Seuil, 1989, yeni baskı, 1993; Le chômage paradoxal, Presses universitaires de France, 1990; La politique du bonheur, Éd. du Seuil, 1973; La science et le prince, Denoël, 1970 gibi kitapları vardır.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: