Close
"Bizim Müstakbel Hep Harap Oldu" - Suriyeli Sığınmacıların Gündelik Hayatı: Antep - Kilis Çevresi resmi
Kargo

"Bizim Müstakbel Hep Harap Oldu" - Suriyeli Sığınmacıların Gündelik Hayatı: Antep - Kilis Çevresi

ISBN/SKU: 978-605-399-463-3

Fiyat: 30,00 TL
Fiyatınız: 22,50 TL
İndirim: % 25
:


2011 yılında Suriye’de başlayan savaşın ardından yaşanan göç, Türkiye’deki şehirlerin demografik, ekonomik ve kültürel yapısında önemli değişikliklere yol açtı. Özellikle Suriye sınırına yakın şehirler kapasitelerinin üzerinde sığınmacı nüfusuyla karşı karşıya kaldı. Böylesi büyük göçler, insanlık tarihinde sıkça karşılaşılan türden olaylar değildir. Yüzyılda bir rastlanacak böylesi bir toplumsal olayın sebep olduğu sonuçları ve ilişki ağlarını ele almak gerekmektedir.

115 görüşmeci ile yüz yüze derinlemesine yapılan mülakatlar, katılımlı gözlemler ve doküman incelemeleriyle elde edilen verilere dayanan bir buçuk yıllık bu çalışmada, kentlerde yaşayan Suriyelilerin yerel halkla kurdukları ilişkiyi anlamaya çalışan A. Çağlar Deniz, Yusuf Ekinci ve A. Banu Hülür bu çalışmada birtakım sorulara da cevap aramaktadır: Yerleşik bir kültürün var olduğu bir topluma kısa sürede şehir kültürünü etkileyecek kalabalıkta bir göçmen kitlesinin gelmesi, gündelik hayatı nasıl etkilemektedir? Sığınmacılar yabancısı oldukları şehirde yaşama tutunmak için neler yapmaktadırlar, yaşama tutunurken hangi taktikleri geliştirmektedirler? Gaziantep ve Kilis özelinde Suriyeli sığınmacıların karşılaştıkları uyum sorununun sebepleri nelerdir? Bu iki şehrin ahalisinde Suriyeli sığınmacılarla ilgili oluşmuş olumlu-olumsuz kanaatler nelerdir? Bu kanaatler “strateji” ile hangi alanlarda temas ediyor? Bu kanaatler bir çatışmayı mı besliyor yoksa bir uyumu mu? İdari yapının sığınmacılara bakışı bir “istisna” haline tekabül ediyor mu? Sığınmacılar etrafında oluşturulan “simülasyon”, son kertede gerçeği üretmeye devam edebiliyor mu, yoksa gerçeğin kendisini alt ettiği bir uygulama haline mi dönüşmüş durumda?

Gaziantep ve Kilis şehir merkezindeki sığınmacılarla ilgili son birkaç yıldır çeşitli kurumların yapmış olduğu çalışmalar ve raporlar mevcuttur. Fakat bu çalışmaların içerisinde gündelik hayat teorisi bağlamında ele alınan çalışmaların pek bulunmadığı görülmektedir. Sığınmacıların gündelik yaşamı, hayata nasıl tutundukları, geliştirdikleri yaşama tutunma taktikleri, geçim yolları, hem birbirleriyle hem de Türkiye vatandaşlarıyla ilişkileri, Türkçeyi öğrenme düzeyleri, eğitim meselesini nasıl hallettikleri, karşılaştıkları yasal mevzuatlarla nasıl başa çıktıkları, Suriye’de yaşamaya devam eden akraba ve tanıdıklarıyla bağlarına dair çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma, literatürde böyle bir boşluğu doldurmak amacıyla, Suriyeli sığınmacıların gündelik hayat deneyimlerine ve gündelik yaşama tutunma pratiklerine odaklanmayı amaçlamaktadır.

Kitabın adına da konu olan Halepli Emced’in şu sözlerine kulak vermek gerekir: “Suriye’de fitne oldu, savaş çıktı. Gençliğimin çalındığını düşünüyorum, bizim müstakbel hep harap oldu, gitti.”

Önsöz

Giriş

Metodoloji
Alan/Mekân, Evren Seçimi ve Örneklem
Veri Toplama Süreci, Analizi ve Yazımı
Gözlem Süreci
Görüşme Süreci
Doküman İnceleme ve Görsel Veriler

Göç Yazını ve Suriyeli Göçü
Mülteci, Sığınmacı, Göçmen ve Misafir
Göç, Akrabalık İlişkileri ve Sosyal Ağlar

Sosyal Dışlanma
Ekonomik Dışlanma
Mekânsal Dışlanma
Kültürel Dışlanma
Politik Dışlanma
Söylemsel Dışlanma

Sığınmacıların Türkiye’ye Geliş Süreci
Simülasyonlar ve Hakikatler
Yerlinin Stratejisine Karşı Sığınmacının Taktiği
Kesişmeler ve Çarpışmalar

Kamusal İmkânlara Erişim
Yardımlara Erişim: Devlet Kurumları, Sivil ve Siyasal Toplum
Sağlık Hizmetlerine Erişim
Seyahat İmkânlarına Erişim
Konaklama İmkânlarına Erişim
   Kentteki Sığınmacının Gözünden Çadırkent
   Konut Tercihinde Uç Taktik
   Komşuluk İlişkileri: Mesele, Sadece Dil mi?
   Damgalanan Suriyeli Kimliği
   Bir Dönüm Noktası Olarak 11.08.2014 Cinayeti
Çalışma İmkânlarına Erişim
   Birikimini Tüketmek
   İstihdam mı, Sömürü mü?
   Ailede Birden Fazla Kişinin Çalışması
   İnformelin Kıskacında
   İşportacılık: Mekânsız Bir Taktik
   Atık Toplayıcılığı
   Sanayi Sitesinde, Fabrikalarda Sığınmacı İşçi Olmak
   Girişimci Esnaflık Denemeleri: Dükkân Açmak
   Türk Bayrağı: Var Olmanın Dayanılmaz Pragmatizmi
   Emeğin Dolaşımı ve Sermayenin Transferi
Eğitim Hizmetlerine Erişim
Serbest Zaman Kullanımı

Mehcerde Suriye’yi Yeniden Yaratmak: Arabsat, Hummus, Şavırma, Jöleli Saç, Bonesiz Hijab

Öteki Sığınmacılar
Suriyeli Türkmenler
Suriyeli Abdallar
Suriyeli Kürtler
Eşcinsel Sığınmacılar

Halep'ten Kilis'e Bir Evlilik Hikâyesi

Suriye’ye Geri Dönüş

Sonuç

Kaynakça

Dizin

A. Banu Hülür

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden 2002 yılında lisans ve 2006 yılında yüksek lisans derecesi aldı. Ocak 2014’te Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı’nda inançlara yönelik söylemin ideolojik inşası konulu doktorasını tamamladı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde görev yapan yazar Yeni Medya ve Toplum (2016, Literatürk) kitabının bölüm yazarı ve eş editörüdür.A. Çağlar Deniz

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans, Gazi Üniversitesi SBE Din Sosyolojisi Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimi gören Deniz, doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. University of Delaware’de (2012-2013) misafir araştırmacı, Univerza v Ljubljani’de (2014) ve Kırgız-Türk Manas Üniversitesi’nde (2015) misafir hoca olarak bulundu. Yazarın daha önce yayımlanmış eserleri şunlardır: Vatansız Aşk (Yakamoz, 2002) ve Türk Modernleşmesinde Düşünsel Dönüşümler (Anahtar Kitaplar, 2013), Öğrenci İşi (İletişim, 2015), Hafıza Yelpazesi (2014, E). Ayrıca Toplumsal Hareket Teorileri ve Ortadoğu İsyanları (2015, Orion), Öteki Muhafazakarlık (2016, Phoenix), Yeni Medya ve Toplum (2016, Literatürk) adlı kitaplarda bölüm yazarlığı ve editörlük yapmıştır. Deniz, TRT tarafından hazırlanan Öğrenci İşi adlı belgeselin de danışmanlığını yapmıştır. Uşak Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir.Yusuf Ekinci

Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde lisans, Gaziantep Üniversitesi SBE Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimi gördü. Çalışmalarını çeşitli yayınlarda kitap bölümü olarak ve çeşitli süreli yayınlarda makale şeklinde yayımladı. Türkiye’de İslam ve Sol (Vivo Yayınevi, 2014), Öteki Muhafazakârlık (Phoenix, 2015) ve Kent Fragmanları (Phoenix, 2016) adlı derleme eserlere kitap bölümleriyle katkıda bulundu. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi SBE Sosyoloji Bölümü’nde doktora öğrenimine devam etmektedir. 2010 yılından bu yana Gaziantep’te öğretmen olarak çalışmaktadır.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: