Close
Travma Terapisinin İlkeleri: Belirtiler, Değerlendirme ve Tedavi İçin Bir Kılavuz - DSM-5 İçin Güncellenmiş resmi
Kargo

Travma Terapisinin İlkeleri: Belirtiler, Değerlendirme ve Tedavi İçin Bir Kılavuz - DSM-5 İçin Güncellenmiş

ISBN/SKU: 978-605-399-460-2

Fiyat: 50,00 TL
Fiyatınız: 37,50 TL
İndirim: % 25
:


İlk olarak 2006 yılında yayınlanan Travma Terapisinin İlkeleri,  yayınlandığı günden itibaren alanının en değerli temel metinleri arasında yerini almıştır. Eserin yazarları bu ilgi karşısında, DSM-5 ve diğer gelişmeleri de dikkate alarak, 2014’te gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 2. baskıyı hazırladılar. Elinizdeki bu çeviri, DSM-5 için güncellenmiş, gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 2. baskısından yapılmıştır.

Psikotravmatoloji dalında alanının en tanınmış ve üretken akademisyenlerinden/klinisyenlerinden biri olan John N. Briere ile psikotravmatoloji uzmanı olan psikiyatr Catherine Scott’ın bu eseri, psikotravmatoloji alanının nörobiyolojiden bağlanma teorisine, psikoterapiden psikofarmakolojiye kadar geniş bir yelpazede biriktirdiği bilgi dağarcığına dayanarak çerçevesini kuruyor; travma terapisinde danışan-terapist ilişkisinin merkezi rolünü önemle vurguluyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Psikanaliz/Psikoloji dizisine bu değerli çalışmayı katmamızın temel nedeni, bu eserin bir ekol fanatizmine kapılmadan, travma terapisi konusunda temel sayılabilecek bilgileri, olabildiğince bütünleşik tarzda vermeyi dert edinmiş olmasıdır. Hangi ekolden olursa olsun, travma mağdurlarıyla çalışmak durumunda kalan ya da buna niyetlenen bütün ruh sağlığı çalışanları için değerli bir giriş kitabı olarak düşünülebilir.

Travma Terapisinin İlkeleri, travmanın psikolojik etkileri, değerlendirilmesi ve tedavisi konularında en yeni bilgileri içeren bir rehber görevi üstlenmenin yanı sıra, travma mağdurlarıyla çalışan ruh sağlığı profesyonelleri için vazgeçilmez bir kitap olarak yerini alacaktır.

        Tablo ve Şekil Listesi

        Katkıda Bulunan Yazarlar

        Editörün Önsözü

        Teşekkür

        DSM-5 İçin Güncellenmiş İkinci Baskıya Önsöz

        BİRİNCİ KISIM Travma, Etkileri ve Değerlendirme

        BİRİNCİ BÖLÜM Travma Nedir?

               Belli Başlı Travma Türleri

                              Çocuk İstismarı

                              Kitlesel Kişilerarası Şiddet

                              Doğal Afetler

                              Büyük Çaplı Taşımacılık Kazaları

                              Yangın ve Yanıklar

                              Motorlu Araç Kazaları

                              Tecavüz ve Cinsel Saldırı

                              Yabancıların Fiziksel Saldırısı

                              Yakın Partner Şiddeti

                              Seks Ticareti/Taşımacılığı

                              İşkence

                              Savaş

                              Başka Birinin İntiharı veya Cinayet ile Yüz Yüze Gelmek

                                       Cinayet

                                       İntihar

                              Yaşamı Tehdit Eden Tıbbi Durumlar

                              Acil Durum Çalışanlarının Travmaya Maruz Kalması

               Birleşik veya Kümülatif Travmalar Sorunu

        İKİNCİ BÖLÜM Travmanın Etkileri

          John N. Brıere - Catherıne Scott - Janelle Jones

               Travma Tepkilerini Daha Olası, Daha Şiddetli
               veya Daha Karmaşık Kılan Nedir?

                              Kurbana Dair Değişkenler

                              Toplumsal Cinsiyet ve Irkın Rolü

                              Stres Kaynağının Özellikleri

                              Çocuk İstismarı ve İhmalinin Spesifik Rolü

                              Toplumsal Tepki, Destek ve Kaynaklar

 

               Travma Sonrası Tepki Türleri

                              Depresyonla İlişkili Rahatsızlıklar

                                       Karmaşık veya Travmatik Yas

                                       Majör Depresyon

                                       Psikotik Depresyon

                              Kaygı

                                       Genel Kaygı

                                       Panik

                                       Fobik Kaygı

                              Stres Bozuklukları

                                       TSSB

                                       DSM-5’te TSSB Tanı Kriterlerinde Değişiklikler

                                       ASB

                                       Stres Bozukluklarında Ayırıcı Tanı Hakkında Bir Not

                              Disosiyasyon

                              Somatik Belirtiler ve Bağlantılı Bozukluklar

                                       Somatik Belirti Bozukluğu

                                       Konversiyon

                              Psikoz

                                       BSKKSP

                                       Travma ve Şizofreni: Tartışma

                              Madde Kullanımı Bozuklukları

               Karmaşık Travma Sonrası Görünümler

                              Karmaşık Travma Sonrası Stres

                              Sınır Kişilik Bozukluğu

               Travmanın Tıbbi Etkileri

                              Travmatik Beyin Yaralanması

               Batılı Olmayan Kültürlerde Travma Sendromları

        ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Travmanın ve Travma Sonrası
        Sonuçların Değerlendirilmesi

               Klinik Görüşmede Değerlendirme

                              Öncelikli Konular

                                       Hayati Risk

                                       Psikolojik İstikrar ve Stres Toleransı

                              Travmaya Maruz Kalışı Değerlendirmek

                              Travmanın Etkilerini Değerlendirmek

                                       Süreç Tepkileri

                                                Kişilerarası Tehlikeye Karşı Tetikte Olmak

                                                Terk Edilme Sorunları

                                                Kişilerarası Kontrol Aracılığıyla Kendini Koruma İhtiyacı

                                                Klinik İlişkiye Girme ve Sürdürme Kapasitesi

                                       Belirti Tepkileri

                              Travma Sonrası Tepki Bağlamında Psikoz

               Yapılandırılmış Görüşme

                              Klinisyen Tarafından Uygulanan TSSB Ölçeği
                              (The Clinician-Administered TSSB Scale, CAPS)

                              Akut Stres Bozukluğu Görüşmesi
                              (The Acute Stress Disorder Interview, ASDI)

                              Aşırı Stres Bozuklukları için Yapılandırılmış Görüşme
                              (The Structured Interview for Disorders of Extreme Stress,
                              SIDES)

                              DSM-IV Disosiyatif Bozukluklar için Yapılandırılmış
                              Klinik Görüşme (gözden geçirilmiş)
                              (The Structured Clinical Interview for DSM-IV Dissociative
                              Disorders-Revised, SCID-D)

               Psikolojik Testler

                              Jenerik Testler

                              Travmaya Özgü Testler

                                       Travma Sonrası Stres ve İlişkili Belirtiler İçin

                                       Duygulanım Düzenleme, Kişilerarası İlişki
                                       ve Kimlik Sorunları İçin

                                       Disosiyasyon İçin

                                       Standardize Edilmemiş Testler

                                       Sağlık Durumu

        İKİNCİ KISIM Klinik Müdahaleler

        DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Travma Tedavisinde Temel Konular

               Travma, İyileşme ve Gelişmenin Ana Felsefesi

                              İçsel İşleme

                              Saygı, Olumlu Tutum ve Şefkat

                              Umut

               Acı Paradoksu

               Temel Tedavi İlkeleri

                              Güvenlik Sağla ve Güvenceye Al

                              İstikrar Sağla ve Güvenceye Al

                                       İstikrarlı Yaşam

                                       Duygusal İstikrar

                              Olumlu ve Tutarlı Bir Terapötik İlişki Sürdür

                              Terapiyi Danışana Uygun Şekillendir

                                       Duygulanım Düzenleme ve Hafıza Yoğunluğu Konuları

                                       Baskın Şemalar

                              Toplumsal Cinsiyet Konularını Dikkate Al

                              Sosyokültürel Konuların Farkında –ve Hassas– Ol

                                       Toplumsal Kötü Muamele

                                       Mülteciler

                                       Kültürel Farklılık

                              Karşı Aktivasyonu İzle ve Kontrol Et

                                       Terapistin Karşı Aktivasyonunun
                                       Olumsuz Etkilerini Azaltmak

                              Etik ve Bakım Standartlarına Uygun Çalış

        BEŞİNCİ BÖLÜM Psikoeğitim

               Bilgi Broşürleri

               Kitaplar

               Terapi Esnasında Sözlü Bilgi

               Genel Odak

               Sınırlar

        ALTINCI BÖLÜM Stresi Azaltmak ve
        Duygulanım Düzenleme Eğitimi

               Akut Mütecaviz Deneyimlerle Baş Etmek: Topraklama

               Kronik Duygulanım Düzensizleşmesine Müdahale

                              İlaç Tedavisi

                              Gevşeme ve Nefes Kontrolü

                                       Adım Adım Gevşeme

                                       Farkındalık Temelli Nefes Eğitimi (FTNE)

               Meditasyon ve Yoga

                              Meditasyon

                              Yoga

                              Genel Duygulanım Düzenleme Kapasitesinin Arttırılması

                                       Duyguları Tanımak ve Ayırt Etmek

                                       Mütecaviz Duyguları Önceleyen Düşünceleri
                                       Tespit Etmek ve Etkisizleştirmek

                                       Tetikleyici Farkındalığı ve Müdahale

                                       Gerginlik Azaltma Davranışını Erteleme

                                       İtki Sörfü

                                       Travma İşleme Sırasında
                                       Duygulanım Düzenlemeyi Öğrenmek

        YEDİNCİ BÖLÜM Bilişsel Müdahaleler

               Bilişsel İşleme

               Tutarlı Bir Hikâye Geliştirmek

               Baş Edilemez Seviyede Olmayan
               Duygusal Aktivasyondan Kaynaklanan Bilişsel Değişimler

               Bilişsel Müdahaleler ve İçgörü

        SEKİZİNCİ BÖLÜM Duygusal İşleme

               Travma İşleme Olarak Tekrar Deneyimleme

               Terapötik Pencere

                    162   Yoğunluk Kontrolü

               Travma İşlemenin Sınırları

               Travma İşlemenin Bileşenleri

                              Maruz Bırakma

                                       Terapötik Maruz Bırakmanın Kıymetini Açıklamak

                                       Ev Ödevi

                              Aktivasyon

                                       Aktivasyonu Arttırmak

                                       Aktivasyonu Azaltmak

                                       Pencere Hatalarını Düzeltmek

                              Farklılık

                              Karşıt Koşullama

                              Duyarsızlaştırma/Çözülme

               “Sıcak Noktaları” İşleme

                              Bir Sıcak Nokta İşleme Örneği

               Duygusal İşleme ve Madde Bağımlılığı

               Bir Başka Bakış Açısından Duygusal İşleme: EMDR

               Anı İşlemenin Sıralaması ve Seans Düzeyindeki Yapısı

        DOKUZUNCU BÖLÜM Kimliği ve İlişkisel İşlevselliği
        Geliştirmek

               Kimlik Sorunları

                              Müdahale

                                       Güvenliği Sağlamak

                                       Benlik Değerini Desteklemek

                                       Kendini Araştırmayı Cesaretlendirme

               İlişkisel Bozukluklar

                              Müdahale

                                       Maruz Bırakma

                                       Aktivasyon

                                       Farklılık

                                       Karşıt Koşullama

                                       Duyarsızlaştırma

        ONUNCU BÖLÜM Travma Terapisinde Farkındalık

               Farkındalık Nedir?

               Araştırma

                              Güncel Farkındalık Temelli Terapiler

                                       MBSR

                                       MBCT

                              Travma Yaşamış Kişilere Uygulanmaları

               Farkındalık ve Travma Terapisi

               Farkındalığı Olan Terapist

                              Terapistte Farkındalığı Geliştirmek

        ON BİRİNCİ BÖLÜM Akut Travmanın Etkilerini
        Tedavi Etmek

          Janelle Jones - Heıdı Ardern - John N. Brıere - Catherıne Scott

               Akut Travmatik Stres Araştırmaları

                              Akut Belirtiler ve TTSB Riski

                              Akut Stres Müdahaleleri Literatürü

                                       Bilgi Alma (Debriefing)

                                       Kritik Olay Stres Bilgi Alımı

                                       Yakınlık, Çabukluk ve Beklenti

                              Diğer Akut Müdahaleler

                                       Yatıştırma

                                       Psikolojik İlk Yardım

                              Bilişsel-Davranışçı Müdahaleler

               Akut Travma Sonrası Strese Müdahale Etmek:
               Bir Gözden Geçirme

                              İlk Değerlendirme

                              Yönlendirme

                              Tedavi

                              Dengeli Duygusal Destek ve Şefkat

                                       Aktif İlişki

                                       Olağandan Fazla Erişilebilirlik

                                       Vaka Çalışması

                                       Toplumsal Bağlantı

                                       Psikoeğitim

                                       Terapötik Pencereye Özen Göstermek

                                       Tedavinin Süresi

               Özel Bir Konu: Akut Tıbbi Şartlarda Travma Çalışması

                              Acil Servisler

                                       Tedavi

                              Yanık Üniteleri

                                       Tedavi

        ON İKİNCİ BÖLÜM Travmanın Psikobiyolojisi
        ve Psikofarmakolojisi

          Catherıne Scott - Janelle Jones - John. N. Brıere

               Travmanın Psikobiyolojisi

                              Hipotalamus-Hipofiz-Adrenal Eksen (HPA)
                              ve Adrenerjik Sistem

                              TSSB’nin Diğer Biyolojik Bağlantıları

                              Beyin Görüntüleme Çalışmalarının Bulguları

                              Biyolojik Modellerin Kendilik-Travma Modeliyle Birleştirilmesi

               Travma Psikofarmakolojisi

                        Psikoterapi ve Psikofarmakoloji

                       Tedavi Sonuç Çalışmaları ve
                              Travma Sonrası Streste İlaçların Sınırları

                       Hamilelik ve Emzirme

                       Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp ve Psikotrop İlaçlar

                              Bu Bölümün Kullanımı ve Sınırları Üzerine Bir Not

               TSSB İlaçları

                              Antidepresanlar

                                       Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri (SSRI’lar)

                              Diğer Serotonerjik Maddeler

                                       Venlafaksin (Effexor)

                                       Duloksetin (Cymbalta)

                                       Bupropion (Wellbutrin)

                                       Mirtazapin (Remeron)

                                       Trazodon (Desyrel)

                                       Nefazodon (Serzone)

                              Monoaminoksidaz İnhibitörleri

                              Trisiklik Antidepresanlar

                              Benzodiazepinler

                              Duygudurum Düzenleyicileri

                                       Lityum

                                       Lamotrijin (Lamictal)

                                       Valproik Asit (Depakote)

                                       Karbamazepin (Tegretol)

                                       Topiramat (Topamax)

                                       Gabapentin (Neurontin)

                                       Levetirasetam (Keppra)

                                       Tiagabin (Gabitril)

                              Adrenerjik Maddeler

                                       Beta-Adrenerjik Blokaj

                                       Alpha-Adrenerjik Blokaj

                                       Adrenerjik Maddeler Üzerine Son Bir Not

                              Antipsikotikler

                                       TSSB İçin Antipsikotikler

                              Travmaya-Bağlı Psikoz İlaçları

                              Akut Travmatik Stres İlaçları

                                       Benzodiazepinler

                                       Antidepresanlar

                                       Adrenerjik Maddeler

                                       Diğer Maddeler

                              Uyku İlaçları

                                       Trazodon (Desyrel)

                                       Antihistaminikler

                                       Zolpidem (Ambien)

                                       Zaleplon (Sonata)

                                       Eszopiklon (Lunesta)

                                       Benzodiazepinler

                              Travma Sonrası Streste Uyku Bozuklukları İçin
                              İlaç Tedavisi Stratejisi

                              Disosiyasyon Tedavisi İlaçları

                                       Uyarıcılar (Dopamin Arttırıcılar)

                                       Kolinerjikler

                                       Uyarıcı Olmayan Dopamin Artırıcılar

                                       Antidepresanlar

                                       Duygudurum Düzenleyiciler

                                       Antipsikotikler

                              Bir Arada Görülen Diğer Bozukluklar İçin İlaçlar

                              Daha Büyük Resimde Tedavi Stratejileri İçin Bir Not

               Sonuç

        ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sonuçlar

        EKLER

               EK 1 İlk Travma Değerlendirmesi-3 (Initial Trauma Review-3)

               EK 2 Farkındalık Temelli Nefes Eğitimi (FTNE)
               Protokolü Dokümanı

               EK 3 İngilizce-Türkçe Sözlük

               EK 4 Türkçe-İngilizce Sözlük

 

        Kaynakça

        Dizin

        Tablo ve Şekil Listesi

        Katkıda Bulunan Yazarlar

        Editörün Önsözü

        Teşekkür

        DSM-5 İçin Güncellenmiş İkinci Baskıya Önsöz

        BİRİNCİ KISIM Travma, Etkileri ve Değerlendirme

        BİRİNCİ BÖLÜM Travma Nedir?

               Belli Başlı Travma Türleri

                              Çocuk İstismarı

                              Kitlesel Kişilerarası Şiddet

                              Doğal Afetler

                              Büyük Çaplı Taşımacılık Kazaları

                              Yangın ve Yanıklar

                              Motorlu Araç Kazaları

                              Tecavüz ve Cinsel Saldırı

                              Yabancıların Fiziksel Saldırısı

                              Yakın Partner Şiddeti

                              Seks Ticareti/Taşımacılığı

                              İşkence

                              Savaş

                              Başka Birinin İntiharı veya Cinayet ile Yüz Yüze Gelmek

                                       Cinayet

                                       İntihar

                              Yaşamı Tehdit Eden Tıbbi Durumlar

                              Acil Durum Çalışanlarının Travmaya Maruz Kalması

               Birleşik veya Kümülatif Travmalar Sorunu

        İKİNCİ BÖLÜM Travmanın Etkileri

          John N. Brıere - Catherıne Scott - Janelle Jones

               Travma Tepkilerini Daha Olası, Daha Şiddetli
               veya Daha Karmaşık Kılan Nedir?

                              Kurbana Dair Değişkenler

                              Toplumsal Cinsiyet ve Irkın Rolü

                              Stres Kaynağının Özellikleri

                              Çocuk İstismarı ve İhmalinin Spesifik Rolü

                              Toplumsal Tepki, Destek ve Kaynaklar

 

               Travma Sonrası Tepki Türleri

                              Depresyonla İlişkili Rahatsızlıklar

                                       Karmaşık veya Travmatik Yas

                                       Majör Depresyon

                                       Psikotik Depresyon

                              Kaygı

                                       Genel Kaygı

                                       Panik

                                       Fobik Kaygı

                              Stres Bozuklukları

                                       TSSB

                                       DSM-5’te TSSB Tanı Kriterlerinde Değişiklikler

                                       ASB

                                       Stres Bozukluklarında Ayırıcı Tanı Hakkında Bir Not

                              Disosiyasyon

                              Somatik Belirtiler ve Bağlantılı Bozukluklar

                                       Somatik Belirti Bozukluğu

                                       Konversiyon

                              Psikoz

                                       BSKKSP

                                       Travma ve Şizofreni: Tartışma

                              Madde Kullanımı Bozuklukları

               Karmaşık Travma Sonrası Görünümler

                              Karmaşık Travma Sonrası Stres

                              Sınır Kişilik Bozukluğu

               Travmanın Tıbbi Etkileri

                              Travmatik Beyin Yaralanması

               Batılı Olmayan Kültürlerde Travma Sendromları

        ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Travmanın ve Travma Sonrası
        Sonuçların Değerlendirilmesi

               Klinik Görüşmede Değerlendirme

                              Öncelikli Konular

                                       Hayati Risk

                                       Psikolojik İstikrar ve Stres Toleransı

                              Travmaya Maruz Kalışı Değerlendirmek

                              Travmanın Etkilerini Değerlendirmek

                                       Süreç Tepkileri

                                                Kişilerarası Tehlikeye Karşı Tetikte Olmak

                                                Terk Edilme Sorunları

                                                Kişilerarası Kontrol Aracılığıyla Kendini Koruma İhtiyacı

                                                Klinik İlişkiye Girme ve Sürdürme Kapasitesi

                                       Belirti Tepkileri

                              Travma Sonrası Tepki Bağlamında Psikoz

               Yapılandırılmış Görüşme

                              Klinisyen Tarafından Uygulanan TSSB Ölçeği
                              (The Clinician-Administered TSSB Scale, CAPS)

                              Akut Stres Bozukluğu Görüşmesi
                              (The Acute Stress Disorder Interview, ASDI)

                              Aşırı Stres Bozuklukları için Yapılandırılmış Görüşme
                              (The Structured Interview for Disorders of Extreme Stress,
                              SIDES)

                              DSM-IV Disosiyatif Bozukluklar için Yapılandırılmış
                              Klinik Görüşme (gözden geçirilmiş)
                              (The Structured Clinical Interview for DSM-IV Dissociative
                              Disorders-Revised, SCID-D)

               Psikolojik Testler

                              Jenerik Testler

                              Travmaya Özgü Testler

                                       Travma Sonrası Stres ve İlişkili Belirtiler İçin

                                       Duygulanım Düzenleme, Kişilerarası İlişki
                                       ve Kimlik Sorunları İçin

                                       Disosiyasyon İçin

                                       Standardize Edilmemiş Testler

                                       Sağlık Durumu

        İKİNCİ KISIM Klinik Müdahaleler

        DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Travma Tedavisinde Temel Konular

               Travma, İyileşme ve Gelişmenin Ana Felsefesi

                              İçsel İşleme

                              Saygı, Olumlu Tutum ve Şefkat

                              Umut

               Acı Paradoksu

               Temel Tedavi İlkeleri

                              Güvenlik Sağla ve Güvenceye Al

                              İstikrar Sağla ve Güvenceye Al

                                       İstikrarlı Yaşam

                                       Duygusal İstikrar

                              Olumlu ve Tutarlı Bir Terapötik İlişki Sürdür

                              Terapiyi Danışana Uygun Şekillendir

                                       Duygulanım Düzenleme ve Hafıza Yoğunluğu Konuları

                                       Baskın Şemalar

                              Toplumsal Cinsiyet Konularını Dikkate Al

                              Sosyokültürel Konuların Farkında –ve Hassas– Ol

                                       Toplumsal Kötü Muamele

                                       Mülteciler

                                       Kültürel Farklılık

                              Karşı Aktivasyonu İzle ve Kontrol Et

                                       Terapistin Karşı Aktivasyonunun
                                       Olumsuz Etkilerini Azaltmak

                              Etik ve Bakım Standartlarına Uygun Çalış

        BEŞİNCİ BÖLÜM Psikoeğitim

               Bilgi Broşürleri

               Kitaplar

               Terapi Esnasında Sözlü Bilgi

               Genel Odak

               Sınırlar

        ALTINCI BÖLÜM Stresi Azaltmak ve
        Duygulanım Düzenleme Eğitimi

               Akut Mütecaviz Deneyimlerle Baş Etmek: Topraklama

               Kronik Duygulanım Düzensizleşmesine Müdahale

                              İlaç Tedavisi

                              Gevşeme ve Nefes Kontrolü

                                       Adım Adım Gevşeme

                                       Farkındalık Temelli Nefes Eğitimi (FTNE)

               Meditasyon ve Yoga

                              Meditasyon

                              Yoga

                              Genel Duygulanım Düzenleme Kapasitesinin Arttırılması

                                       Duyguları Tanımak ve Ayırt Etmek

                                       Mütecaviz Duyguları Önceleyen Düşünceleri
                                       Tespit Etmek ve Etkisizleştirmek

                                       Tetikleyici Farkındalığı ve Müdahale

                                       Gerginlik Azaltma Davranışını Erteleme

                                       İtki Sörfü

                                       Travma İşleme Sırasında
                                       Duygulanım Düzenlemeyi Öğrenmek

        YEDİNCİ BÖLÜM Bilişsel Müdahaleler

               Bilişsel İşleme

               Tutarlı Bir Hikâye Geliştirmek

               Baş Edilemez Seviyede Olmayan
               Duygusal Aktivasyondan Kaynaklanan Bilişsel Değişimler

               Bilişsel Müdahaleler ve İçgörü

        SEKİZİNCİ BÖLÜM Duygusal İşleme

               Travma İşleme Olarak Tekrar Deneyimleme

               Terapötik Pencere

                    162   Yoğunluk Kontrolü

               Travma İşlemenin Sınırları

               Travma İşlemenin Bileşenleri

                              Maruz Bırakma

                                       Terapötik Maruz Bırakmanın Kıymetini Açıklamak

                                       Ev Ödevi

                              Aktivasyon

                                       Aktivasyonu Arttırmak

                                       Aktivasyonu Azaltmak

                                       Pencere Hatalarını Düzeltmek

                              Farklılık

                              Karşıt Koşullama

                              Duyarsızlaştırma/Çözülme

               “Sıcak Noktaları” İşleme

                              Bir Sıcak Nokta İşleme Örneği

               Duygusal İşleme ve Madde Bağımlılığı

               Bir Başka Bakış Açısından Duygusal İşleme: EMDR

               Anı İşlemenin Sıralaması ve Seans Düzeyindeki Yapısı

        DOKUZUNCU BÖLÜM Kimliği ve İlişkisel İşlevselliği
        Geliştirmek

               Kimlik Sorunları

                              Müdahale

                                       Güvenliği Sağlamak

                                       Benlik Değerini Desteklemek

                                       Kendini Araştırmayı Cesaretlendirme

               İlişkisel Bozukluklar

                              Müdahale

                                       Maruz Bırakma

                                       Aktivasyon

                                       Farklılık

                                       Karşıt Koşullama

                                       Duyarsızlaştırma

        ONUNCU BÖLÜM Travma Terapisinde Farkındalık

               Farkındalık Nedir?

               Araştırma

                              Güncel Farkındalık Temelli Terapiler

                                       MBSR

                                       MBCT

                              Travma Yaşamış Kişilere Uygulanmaları

               Farkındalık ve Travma Terapisi

               Farkındalığı Olan Terapist

                              Terapistte Farkındalığı Geliştirmek

        ON BİRİNCİ BÖLÜM Akut Travmanın Etkilerini
        Tedavi Etmek

          Janelle Jones - Heıdı Ardern - John N. Brıere - Catherıne Scott

               Akut Travmatik Stres Araştırmaları

                              Akut Belirtiler ve TTSB Riski

                              Akut Stres Müdahaleleri Literatürü

                                       Bilgi Alma (Debriefing)

                                       Kritik Olay Stres Bilgi Alımı

                                       Yakınlık, Çabukluk ve Beklenti

                              Diğer Akut Müdahaleler

                                       Yatıştırma

                                       Psikolojik İlk Yardım

                              Bilişsel-Davranışçı Müdahaleler

               Akut Travma Sonrası Strese Müdahale Etmek:
               Bir Gözden Geçirme

                              İlk Değerlendirme

                              Yönlendirme

                              Tedavi

                              Dengeli Duygusal Destek ve Şefkat

                                       Aktif İlişki

                                       Olağandan Fazla Erişilebilirlik

                                       Vaka Çalışması

                                       Toplumsal Bağlantı

                                       Psikoeğitim

                                       Terapötik Pencereye Özen Göstermek

                                       Tedavinin Süresi

               Özel Bir Konu: Akut Tıbbi Şartlarda Travma Çalışması

                              Acil Servisler

                                       Tedavi

                              Yanık Üniteleri

                                       Tedavi

        ON İKİNCİ BÖLÜM Travmanın Psikobiyolojisi
        ve Psikofarmakolojisi

          Catherıne Scott - Janelle Jones - John. N. Brıere

               Travmanın Psikobiyolojisi

                              Hipotalamus-Hipofiz-Adrenal Eksen (HPA)
                              ve Adrenerjik Sistem

                              TSSB’nin Diğer Biyolojik Bağlantıları

                              Beyin Görüntüleme Çalışmalarının Bulguları

                              Biyolojik Modellerin Kendilik-Travma Modeliyle Birleştirilmesi

               Travma Psikofarmakolojisi

                    262   Psikoterapi ve Psikofarmakoloji

                    264   Tedavi Sonuç Çalışmaları ve
                              Travma Sonrası Streste İlaçların Sınırları

                    265   Hamilelik ve Emzirme

                    270   Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp ve Psikotrop İlaçlar

                              Bu Bölümün Kullanımı ve Sınırları Üzerine Bir Not

               TSSB İlaçları

                              Antidepresanlar

                                       Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri (SSRI’lar)

                              Diğer Serotonerjik Maddeler

                                       Venlafaksin (Effexor)

                                       Duloksetin (Cymbalta)

                                       Bupropion (Wellbutrin)

                                       Mirtazapin (Remeron)

                                       Trazodon (Desyrel)

                                       Nefazodon (Serzone)

                              Monoaminoksidaz İnhibitörleri

                              Trisiklik Antidepresanlar

                              Benzodiazepinler

                              Duygudurum Düzenleyicileri

                                       Lityum

                                       Lamotrijin (Lamictal)

                                       Valproik Asit (Depakote)

                                       Karbamazepin (Tegretol)

                                       Topiramat (Topamax)

                                       Gabapentin (Neurontin)

                                       Levetirasetam (Keppra)

                                       Tiagabin (Gabitril)

                              Adrenerjik Maddeler

                                       Beta-Adrenerjik Blokaj

                                       Alpha-Adrenerjik Blokaj

                                       Adrenerjik Maddeler Üzerine Son Bir Not

                              Antipsikotikler

                                       TSSB İçin Antipsikotikler

                              Travmaya-Bağlı Psikoz İlaçları

                              Akut Travmatik Stres İlaçları

                                       Benzodiazepinler

                                       Antidepresanlar

                                       Adrenerjik Maddeler

                                       Diğer Maddeler

                              Uyku İlaçları

                                       Trazodon (Desyrel)

                                       Antihistaminikler

                                       Zolpidem (Ambien)

                                       Zaleplon (Sonata)

                                       Eszopiklon (Lunesta)

                                       Benzodiazepinler

                              Travma Sonrası Streste Uyku Bozuklukları İçin
                              İlaç Tedavisi Stratejisi

                              Disosiyasyon Tedavisi İlaçları

                                       Uyarıcılar (Dopamin Arttırıcılar)

                                       Kolinerjikler

                                       Uyarıcı Olmayan Dopamin Artırıcılar

                                       Antidepresanlar

                                       Duygudurum Düzenleyiciler

                                       Antipsikotikler

                              Bir Arada Görülen Diğer Bozukluklar İçin İlaçlar

                              Daha Büyük Resimde Tedavi Stratejileri İçin Bir Not

               Sonuç

        ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sonuçlar

        EKLER

               EK 1 İlk Travma Değerlendirmesi-3 (Initial Trauma Review-3)

               EK 2 Farkındalık Temelli Nefes Eğitimi (FTNE)
               Protokolü Dokümanı

               EK 3 İngilizce-Türkçe Sözlük

               EK 4 Türkçe-İngilizce Sözlük

 

        Kaynakça

        Dizin

John N. Briere

PhD, Güney Kalifornia Üniversitesi Keck Tıp Fakültesi’nde Psikiyatri ve Psikoloji Doçenti ve Ulusal Çocuk Travmatik Stres Ağı’nın USC Ergen Travma Eğitimi Merkezi’nde (USC-ATTC) Merkez Yöneticisidir. Uluslararası Travmatik Stres Çalışmaları Topluluğu’nun (ISTSS) eski başkanıdır, ISTSS’den Bilimsel Başarı için Robert S. Laufer Hatıra Ödülü’nün, Amerikan Psikoloji Birliği’nden (Bölüm 56) Travma Psikolojisi Bilimine Dayalı Katkıları için Ödül’ün sahibidir ve Bilimsel Danışma Enstitüsü tarafından Yüksek Düzey Araştırmacı (Davranış Bilimleri) olarak adlandırılmıştır. Travma, kişilerarası şiddet, meditasyon ve farkındalık alanlarında pek çok kitap, makale ve psikolojik testlerin yazarıdır.Catherine Scott

MD, USC Keck Tıp Fakültesi’nde Psikiyatri ve Davranışsal Bilimler Bölümü’nde Öğretim Üyesidir. Eğitimini Harvard Üniversitesi, Kolombiya Üniversitesi Dahiliye ve Cerrahi Fakültesi’nde, psikiyatri uzmanlığını Cornell ve USC’de yapmıştır. Daha önce Los Angeles Bölgesi + USC Tıp Merkezi Psikolojik Travma Programı’nın Tıbbi Yönetici Öğretim Üyesi ve Los Angeles Bölgesi + USC Tıp Merkezi Acil Psikiyatri Servisi’nin Tıbbi Yönetici Öğretim Üyesiydi. Burada stajyer doktorlara ve tıp öğrencilerine cinsel ve fiziksel şiddetten, işkenceden, çocuk istismarından ve diğer kişilerarası şiddet biçimlerinden kaynaklanan travmaya bağlı bozukluklara yardım ve tedavi konusunda eğitim ve süpervizyon vermiştir. Öğretmeye devam etmekle birlikte, Dr. Scott yazma ve araştırma projelerine devam etmek için idareci görevlerinden ayrılmıştır. Klinik ve araştırma ilgileri arasında insan hakları, kadın sorunları, cinsel şiddet ve etkilerinin tedavisi bulunmaktadır.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: