Close
Türkiye'de Mültecilik - İltica, Geçicilik ve Yasallık Üzerine Bir İnceleme resmi
Kargo

Türkiye'de Mültecilik - İltica, Geçicilik ve Yasallık Üzerine Bir İnceleme

ISBN/SKU: 978-605-399-399-5

Fiyat: 32,00 TL
Fiyatınız: 24,00 TL
İndirim: % 25
:


Geçici olmanın yasal sistem koşulu olduğu bir bağlamda mülteci deneyimini bireylerin hukukla ilişkisi üzerinden nasıl tanımlayabiliriz? Hukuk iktidar aracı olarak mültecilerin eylemliliğini yapılandırır, var oluşunu belirlerken, yasayla ilişkilenme hali mültecilere ne tür bir mücadele alanı açar? Zamansal ve mekânsal sabitlik mültecilerin hukuk ve yasallıkla ilişkilerini nasıl etkiler? Yerel ve ulus ötesi bağlamda geçicilik ve yasal belirsizlikle baş etme mekanizmalarını nasıl yapılandırır?
Türkiye’de mültecilik yasal belirsizlikte geçiciliğin sonlanma ihtimali üzerinden yasaya endeksli hayat kurarak ucu açık bekleme halidir. Mülteci deneyimini yapılandıran yasal belirsizlikte geçici özne olarak harcanan zamandır. Yasallığın inşa ve muhafaza sürecinde yasallığın, yasal statünün bireye ne sunduğu ve ne sunmadığıdır. Türkiye’de Mültecilik adlı bu eser, geçiciliğin yasal dayatma olduğu bir bağlamda mülteci olma koşulunu, halini, bireylerin yasayla kurduğu ilişki üzerinden ele almaktadır. Geçici olmanın mültecilerin yasal mücadelelerini, politik stratejilerini, gündelik hayat pratiklerini nasıl etkilediğini, geçici, yerel ve ulus ötesi bağlamda yasallığın nasıl inşa edildiğini ve bu sürecin mülteci deneyimini nasıl yapılandırdığını
incelemektedir.
Yrd. Doç. Dr. Özge Biner’in kaleme aldığı bu çalışma ilk olarak geçicilik, yasallık ve mültecilik arasındaki ilişkiyi tartışırken, ardından geçici özne olarak iltica prosedürüne tabi olan bireylerin hukukla ilişkilerine odaklanmanın geçici bağlamda örtüşen göç/göçmen kategorilerine değinmektedir. Uydu şehir kavramı tanımına açıklık getirirken mülteci yaşantısına etkisine, mültecilerin gündelik hayatla kurduğu ilişkiye, şehrin yapısına bakıyor ve çalışmanın öznesi olan Van’da yaşan İranlıların geride bıraktıkları yaşam, siyasi mücadeleleri ve devletle ilişkilerini ele almaktadır.

-

Kitap hakkında basında çıkanlar: 

"Vatandaşlık Verilmeli mi, Verilmemeli mi, Hileli Bir Soru" - Bianet 

Şekil Listesi
Teşekkür

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Mülteci Çalışmalarında Geçicilik
Türkiye’de Geçicilik ve Mültecilik
Sahaya Dair

İKİNCİ BÖLÜM Mülteci Deneyimi Işığında Uydu Şehir Van: “Şeytanın Şehri”
Van’ın Sosyal ve Politik Açıdan Haritası
Uydu Şehirde Kurumsal Aktörler, Fiziksel Koşullar
Uydu Şehirde Mekân ve Yaşam Pratiği: Geçicilikte Kendine Yeterlilik

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İran Deneyimleri: Yola Çıkmadan Önce Yaşananlar, Akıldan Geçenler, Akılda Kalanlar
İran’da Çoğunluk - Azınlık Meselesi
Rejim Karşıtlığı ve İltica: Devletle Mücadele ve Yüzleşme Anları
Ülkeden Ayrılma Süreci: Karardan Eyleme Geçişte Yaşananlar
Kötü, Daha Kötü ve En Kötü Arasında Yapılan Seçimler
Ayrılık Hissi ile Mücadele
Neden Türkiye?

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Hukuk ve Hukuk Dışılığın İşlevi: Türkiye’de İltica Prosedürünün Yapısı ve Çıktıları
Türkiye’de İltica Süreci ve Yasal Mekânizmalar
Yasal Mekanizmalar Arası Etkileşim
Hukuki Alanın Katmanları

BEŞİNCİ BÖLÜM İltica ve Geçicilikte Yasallığın İnşası
Yasa Nedir?: Topluluk Bağları Üzerinden Bilgi Edinme Süreci
Bahai Topluluğunun Yapısı
Kürt Topluluğunun Yapısı
Kayıt: Karşılaşma Anı
Kanıtlama: Statü Belirleme Süreci
İtiraz: Vazgeçmeden İkna Etmenin Yolu
Yasal Tanınma ve Yerleştirme: Bitmiş ve Bitmemiş Bir Süreç Olarak “Kabul”

ALTINCI BÖLÜM “Yasadışılığın Rengi Siyaha Yakındır”: Yasal Tanınmanın Bireysel Hayatlara Etkisi
Geçicilik ve Mültecilik: Sınırın ve Yasanın Eşiğinde Bekle(tili)rken
Hayatın Yasaklar Vesayetine Alınması

YEDİNCİ BÖLÜM Hiçbir Yerdeyken Her Yerde Olabilmek: Mültecilik Deneyiminde Ulus Ötesi Alan İnşası
İran’daki Bağ ve İlişkilerin Sürdürülebilirliği
Ulus Ötesi Alandaki Diğer Aktörler
Kırılan İrade: İran Devletinin Kıskacında Beklerken
Gidemezken ve Kalamazken Her Yerle Bağlantıda Olmak

SONSÖZ Geçici Hayatın Sürekliliği ve Sürdürebilirliği
Görüşmecilere Dair

Kaynakça
Dizin

Özge Biner

Orta öğretimini Bornova Anadolu Lisesi (Almanca Bölümü), lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi’nde tamamladı. Yüksek lisans çalışmasını Strasbourg Üniversitesi Siyaset Sosyolojisi alanında “Fransa-Almanya Sınırındaki Geri Gönderme Merkezinin Kurumsal Analizi” üzerine gerçekleştirdi. Aynı üniversitenin Sosyoloji Bölümünde “Türkiye’de Geçici ve Mülteci Olma Deneyimi” üzerine yaptığı doktora çalışmasını 2012 yılında tamamladı. 2013’den beri Gediz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sınır Çalışmaları, Mülteci Çalışmaları, Hukuk Sosyolojisi, Hukuk Antropolojisi, Zamansallık akademik araştırma ve ilgi alanlarıdır. Fransa’da iltica ve göç alanında çevrimiçi yayın yapan Terra Yayıncılık’tan “Les retenus à la frontière: La mise en place de la politique d’éloignement: L’analyse institutionnelle de rétention administrative Geispolsheim” adlı çalışması 2007’de yayınlanmıştır.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: