Close
Yerel Demokrasi Sorunsalı: Büyükşehir Belediye Meclisleri Yapısı ve İşleyişi resmi
Kargo

Yerel Demokrasi Sorunsalı: Büyükşehir Belediye Meclisleri Yapısı ve İşleyişi

ISBN/SKU: 978-605-399-414-5

Fiyat: 28,00 TL
Fiyatınız: 21,00 TL
İndirim: % 25
:


Türkiye'de siyasetin dar bir alana hapsolmasının, katılım ve şeffaflık sorunlarının nedenlerinden biri yerel siyasetin durumudur. Türkiye'de yerel siyaset, ulusal siyaset tarafından bastırılan ve onun gölgesinde bırakılan bir alandır. Yerel siyaset, ulusal siyasetin bütün demokrasi eksiklerini bazen katlayarak taşır. Teknik bir hizmet arzı olarak algılanan yerel yönetim yaklaşımı, var olan demokrasi açığını daha da büyütür. Bugün nüfusun % 75'ini kapsayan Büyükşehir Modeli, bir âdem-i merkeziyet adımı değil, merkezi siyaset modelinin yerele monte edilmesi oldu; "güçlü başkan, zayıf meclis" uygulamasını kent sınırlarından il sınırlarına taşıdı. Zayıf da olsa var olan yerel katılım geleneklerini de boğdu.

Demokrasi sorunumuza farklı bir açıdan yaklaşan bu son derece değerli çalışma, büyükşehir meclislerine seçilenlerin sosyoekonomik kimliklerini ve meclislerin çalışma biçimini on anlamlı örnek üzerinden inceleyerek, Türkiye'de demokrasi açığının yerel ayağına ışık tutuyor. Bu çalışmanın başka benzer araştırmaları teşvik etmesini dilerim. Ahmet İnselYerel Demokrasi Sorunsalı: Büyükşehir Belediye Meclisleri Yapısı ve İşleyişi başlığı taşıyan bu kitap, ilgili yazına referansla Türkiye'de yerel düzeyde karar alma organı olan büyükşehir belediye meclislerine odaklanarak, yerel siyasetin ve yerel demokrasinin mevcut işleyişini anlamaya yönelik on ilde yürütülmüş olan araştırmanın sonuçlarını içermektedir. Yerel siyasette temsil, katılım ve karar alma süreçlerine dair olan bu araştırmaya yansıyan birçok bulgu, Türkiye'de yerel düzeyde var olan sınırlı demokrasi anlayışını ve uygulamalarını açıkça göstermektedir. Araştırma sonuçları, Türkiye'de demokratik pratiklerin öğrenilmesi ve yaygınlaştırılması için belediye meclislerinin öneminin vurgulanması ve bu konuda kamuoyunda bilinç yaratılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

FİKRET TOKSÖZ ÇİĞDEM AKSU ÇAM ERBAY ARIKBOĞA EMRE ERDOĞAN ÖZDEŞ ÖZBAY ÖZHAN ÇETİNKAYA CUMA ÇİÇEK ELİF ÇOLAKOĞLU NADİR SUĞUR MEHMET NURİ GÜLTEKİN ELİF TOPAL DEMİROĞLU MUHAMMET ERDAL OKUTAN BETÜL AYDOĞAN ÜNAL M. AKİF ÇUKURÇAYIR AHMET MUTLU SEMA ERDER NİHAL İNCİOĞLU PINAR UYAN SEMERCİ

 Derleyen ve Yazarlar

 Önsöz
 

1 Giriş Fikret Toksöz
 Neden Belediye Meclisleri?
 Tanzimat’tan Cumhuriyet’e
 İstanbul Şehremaneti
 Cumhuriyet Dönemi
 Yeni Belediyecilik Anlayışı
 Yerelleşme
 Kontrollü Özerklik
 Demokratik Yönetim Yapısı
 Güçlü Belediye Başkanı - Zayıf Belediye Meclisi Dönemi
 1980 Sonrası Neo-Liberal Belediyecilik
 Büyükşehir Olgusu: Güçlü Büyükşehir - Zayıf İlçe
 İmar Yetkilerinin Belediyelere Devri
 Belediyelerin Ekonomik Hayata Müdahalesine Son
 Yerel Yönetim Reformu
 Yeniden Merkezileşme Dönemi
 Teşekkür Notu
 

 2 Yerinden Yönetim ve Kentsel Siyaset: Avrupa Yerel Yönetim Sistemlerine Karşılaştırmalı Bir Bakış Çiğdem Aksu Çam
 Yönetimler Arası İlişkilerin Örgütlenmesi
 Üniter-Federal Devlet Karşıtlığı Temelinde Yerel Yönetimler
 Devlet Örgütlenmesinin Kademelendirilmesi Olarak Yerinden Yönetim (Decentralization)
 Yerinden Yönetimin Siyasal Anlamı: Yerel Özerklik ve Demokrasi
 Batı Avrupa Demokrasilerinde Yerel Yönetim Sistemleri: Kademelenme ve Yerel Seçim Sistemleri
 Metropoliten Yönetim: Büyük Kentler / Metropoliten Alanlar İçin Özel Yönetsel Düzenlemeler
 Yerel Seçim Sistemleri
 Seçili Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye’de Yerel Yönetim ve Seçim Sistemleri
 Sonuç Yerine: Türkiye’de Merkezileşme ve Yerinden Yönetim Arasında Kentsel Siyaset

 3 Türkiye’de Dönüşen Büyükşehirler ve Yerel Siyaset Erbay Arıkboğa
 Araştırma Yöntemi
 Alan Araştırmasının Tasarımı, Evren ve Örneklem
 Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi
 Büyükşehir Belediyeleri ve Meclisler
 Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Dönüşümü
 Meclislerin Rolü ve Temsili Yapısı
 Araştırma Bulgularında Öne Çıkan Bazı Hususlar
 Meclis Üyelerine Ulaşma ve Görüşmeleri Gerçekleştirme
 Adaylık Süreci ve Listelerin Oluşturulması
 BŞB Meclislerinin Temsili Yapısı
 İktidar Muhalefet İlişkileri
 Meclis Gündemi ve Karar Alma Süreci
 6360 Sayılı Yasal Düzenlemede Köylerin Durumu
 Yerel Özerkliğe Yaklaşım
 Sonraki Araştırmalara Dair Öneriler

 4 Büyükşehir Belediye Meclisi Üyelerinin Profilleri Üzerine Bir Çalışma Emre Erdoğan
 Giriş
 Büyükşehir Belediye Meclislerinin Oluşumu
 Büyükşehir Belediye Meclislerinin Demografik Yapısı
 Büyükşehir Belediye Meclisi Üyelerinin Eğitim Dağılımı
 Büyükşehir Belediye Meclisi Üyelerinin Meslek Dağılımı
 Sonuç Yerine
 

 5 Türkiye ve 16 Avrupa Ülkesinin Yerel Meclis Üyelerinin Profilleri Özdeş Özbay
 Cinsiyet, Yaş ve Öğrenim Durumları
 Mesleki Dağılım
 

 6 Büyükşehir Belediye Meclisinin Yapısı, İşleyişi ve Yerel Demokrasi: Adana Örneği Çiğdem Aksu Çam
 Giriş
 Adana’nın İdari Yapısı ve İlçeleri Üzerine Notlar
 Adana Büyükşehir Belediyesi’nde Temsil ve İhtisas Komisyonları
 Çalışmanın Kapsamı
 Görüşme Bulguları
 Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeliği
 Nasıl Meclis Üyesi Olunur?
 Meclis Üyeleri: Teknokrat Hizmetkârlar
 6360 Sayılı Yasa ve Bölünme Korkusu Altında Yerelleşme
 Adana BŞB İktidar Yapısı: Meclisin İşleyişi ve Karar-Alma
 İhtisas Komisyonlarının İşleyişi: Müşterek Komisyon Uygulaması
 Mecliste İktidar-Muhalefet İlişkileri
 Çerçeve: İyi Uygulama Örneği: Müşterek Komisyon
 Başkan-Meclis-Bürokrasi Üçgeninde Karar-Alma
 Partilerin Karar-Almaya Etkisi
 Yerel Demokrasi Anlayışı
 Temsil
 Katılım
 Değerlendirme ve Sonuç

 7 Büyükşehir Belediye Meclisinin Yapısı, İşleyişi ve Yerel Demokrasi: Bursa Örneği Özhan Çetinkaya
 Giriş
 Meclis Üyeliği ve Karar Alma Süreci Açısından Değerlendirme
 Belediye Meclisinde İktidar ve Muhalefet İlişkilerinin Değerlendirilmesi
 Meclisteki Üyelerin Yerel Halkı Temsil Yönü ve Yapısal Yönleri
 Meclis Üyelerinin Seçimi ve Mevcut Seçim Sisteminin Değerlendirilmesi
 Meclis Üyelerinin Konumları, İlişkileri ve Mevcut Durumu Değerlendirmeleri
 Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Komisyonlarda Görev Yapanların Görüşmeler Konusundaki Davranışları
 Sonuç

 8 Büyükşehir Belediye Meclisinin Yapısı, İşleyişi ve Yerel Demokrasi: Diyarbakır Örneği Cuma Çiçek
 Giriş
 Araştırma Yöntemi
 Diyarbakır
 Diyarbakır: Siyasi, Ekonomik ve Kültürel Açıdan Bölgesel Merkez
 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
 Diyarbakır’da Yerel Demokrasi
 İktidar Yapısı ve Karar Alma Süreçleri
 Yerel İktidar ve Muhalefet İlişkisi
 Katılımcılık, Kolektif Kimlikler ve Gruplar
 Çerçeve: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Özgürlüğü
 Meclis Üyelerinin Diğer Aktörlerle İlişkisi
 Meclis Üyelerinin Kendi Konumlarına Dair Algısı
 Meclis Üyelerinin Belediye Faaliyetleri ve 6360 Sayılı Yeni Yasaya Dair Görüşleri
 Yerel Özerklik ve Yerel Demokrasi
 Sonuç ve Değerlendirme

 9 Büyükşehir Belediye Meclisinin Yapısı, İşleyişi ve Yerel Demokrasi: Erzurum Örneği Elif Çolakoğlu
 Giriş
 Erzurum Seçmeninin Genel Özellikleri ve 2004, 2009 ve 2014 Yerel Seçimleri
 Araştırma Yöntemi
 Araştırmanın Bulguları ve Tartışmalar
 Sonuç

 10 Büyükşehir Belediye Meclisinin Yapısı, İşleyişi ve Yerel Demokrasi: Eskişehir Örneği Nadir Suğur
 Giriş
 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Meclis Yapısı
 Eskişehir’de Yerel Siyasetçi Profili
 Meclis Üyeliği Misyonu ve Şehrin Öncelikleri
 Büyükşehir Belediyesi Meclis Yapısı ve Karar Alma Süreçleri
 Kentsel Dönüşüm
 Yeni Büyükşehir Yasası
 Yerel Yönetimler, Özerklik ve Seçim Çevresi
 Siyasi Hedefler
 Sonuç

 11 Büyükşehir Belediye Meclisinin Yapısı, İşleyişi ve Yerel Demokrasi: Gaziantep Örneği Mehmet Nuri Gültekin
 Giriş
 Bazı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler
 ‘Muktediri Bilmek’: Büyükşehir Meclisinde Ekonomi Politik ve Kentsel Yönetim
 “Onlar Muhalefet Ama...”
 “Herkes” Çok İyi...!
 Kavrama Reaksiyoner Yaklaşım: Özerklik ve Yerel Demokrasi
 Sonuç ve Öneriler

 12 Büyükşehir Belediye Meclisinin Yapısı, İşleyişi ve Yerel Demokrasi: İstanbul Örneği Elif Topal Demiroğlu - Muhammet Erdal Okutan
 Giriş
 Gözlemler ve Zorluklar
 Karar Alma Süreçleri
 Katılımcı Mekanizmalar
 Yerelde İktidar - Muhalefet İlişkisi
 Kurumlar Arası İlişkiler
 Meclis Üyelerinin Konumları
 Büyükşehirin Önemi
 Yerel Demokrasi ve Yerel Özerklik: “Sıkıntılı Kavramlar”
 Sonuç

 13 Büyükşehir Belediye Meclisinin Yapısı, İşleyişi ve Yerel Demokrasi: İzmir Örneği Betül Aydoğan Ünal
 Giriş
 İzmir İli ve Büyükşehir Belediyesi
 İzmir BŞB Seçimlerinin Kısa Tarihi
 6 Kasım 1983’ten 18 Nisan 1999’ye Yerel Seçimler
 18 Nisan 1999’dan Günümüze Yerel Seçimler
 Araştırma Yöntemi
 Alan Araştırmasının Bulguları
 Büyükşehir Belediye Meclisinde Temsil
 Meclis Üyelerinin Cinsiyet Dağılımı
 Meclis Üyelerinin Eğitim Durumu
 Meclis Üyelerinin Mesleki Dağılımları
 Komisyon Üyelerinin Gözünden Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeliği
 6360 Sayılı Yasanın İşleyiş Üzerindeki Etkileri
 Komisyonlarda Karar-Alma Süreçleri
 Mecliste İktidar-Muhalefet İlişkileri
 Kentsel Dönüşüm
 Yerel Demokrasi ve Seçim Sistemi
 Sonuç ve Değerlendirme

 14 Büyükşehir Belediye Meclisinin Yapısı, İşleyişi ve Yerel Demokrasi: Konya Örneği M. Akif Çukurçayır
 Konya Büyükşehir Belediye Meclisi Komisyon Üyeleriyle Görüşmeler
 Formel Süreçler Yanında Fiili İktidar Yapısı, Karar Alma Süreçlerinde Kimlerin Etkili Olduğu
 BŞB Meclislerindeki Yerel İktidar ve Yerel Muhalefet İlişkileri
 Katılımcı Mekanizmaların Ne Kadar İşlediği, Hangi Kentsel Grupların Etkili Olduğu, Kentin Kendi Özellikleri Çerçevesinde Meclisi Oluşturan Üyelerin  Feodal Yapısı, Aile Bağları, Etnik, Mezhepsel, Cemaat İlişkileri
 Meclis Üyelerinin Farklı Kesimlerle İlişkileri
 Yerel Halkla İlişkileri
 Parti Genel Merkeziyle İlişkileri
 Hükümetle İlişkileri
 Bürokrasiyle İlişkisi
 Meclis Üyelerinin Kendi Konumlarını Nasıl Değerlendirdikleri
 Meclis Üyelerinin Büyükşehir Belediyesi ve Yeni Model Hakkındaki Görüşleri
 Büyükşehir Belediyesi Faaliyetleri
 BŞB-İlçe Belediyeleri Arasındaki İlişkiler ile İlgili Görüşleri
 6360 Sayılı Yasayla Getirilen Yeni Düzenlemeyi Nasıl Değerlendirdikleri
 “Yerel Özerklik” ve “Yerel Demokrasi”yi Nasıl Değerlendiriyorlar
 Sonuç ve Öneriler
 Ek: Görüşme Yapılan Konya Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin Bulundukları Komisyonlar

 15 Büyükşehir Belediye Meclisinin Yapısı, İşleyişi ve Yerel Demokrasi: Samsun Örneği Ahmet Mutlu
 Giriş
 Kısa Samsun ve Samsun Belediye Tarihi
 Samsun’da Kent Kültürü
 Araştırma Bulguları ve Yorumlar
 Bulgu ve Yorumlar
 İktidar Sahipliği ve Karar Alma Sürecinin İşleyişi
 Yerel Mecliste İktidar-Muhalefet İlişkileri
 Katılımcı Mekanizmaların İşlevselliği
 Meclis Üyelerinin Yerel Aktörlerle İlişkisi
 Meclis Üyelerinin Kendi İşlevselliklerine Bakışı                                                                                                                            Meclis Üyelerinin Belediye Faaliyetlerine-İlişkilerine ve  6360 Sayılı Yasaya Bakışı
 Meclis Üyelerinin Yerel Özerklik ve Yerel Demokrasi Algıları
 Sonuç ve Öneriler

 16 Büyükşehir Belediye Meclislerinin Yapısı, İşleyişi ve Yerel Demokrasi: Genel Değerlendirme Sema Erder - Nihal İncioğlu - Pınar Uyan  Semerci
 Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler
 Benzerlikler
 Farklılıklar, İyi Örnekler
 Öneriler
 

 Ekler
 EK 1: Görüşme Formu
 EK 2: Literatür Taraması Özdeş Özbay

 Dizin

Bülten Üyeliği
E-posta adresi: