Close
Hukuk Sosyolojisi resmi
Kargo

Hukuk Sosyolojisi

ISBN/SKU: 978-605-399-416-9

Fiyat: 38,00 TL
Fiyatınız: 28,50 TL
İndirim: % 25
:


Modern sosyolojik düşünce, bireyin toplumsal koşullar içinde biçimlenen hareketlerini, bunların gerçekleşmesine dair imkân ve imkânsızlıklar araştırırken; siyasi iktidarın baskısı altında kalan kişinin farklılaşan işlev ve davranışlarını da ele alır. Klasik hukuk sosyolojisi yaklaşımları hukuku, devlet hukukuyla sınırlı olmaksızın toplumsal yaşamın derinliklerinde dolaşımda olan bir olgu olarak ve bilimsellikle incelemekteyken, günümüzdeki çalışmalar ise hukuku, son tahlilde, bir yönetimsel rasyonalite paradigması içinde de değerlendirmektedir.

Bu gerçeklikten yola çıkarak, hukuku sosyolojik olarak kavrayan hukuk sosyolojik olarak kavrayan hukuk sosyolojisini, hukuku bir toplumsal olgu olarak görüp, onu sosyal yaşamın önemli bir çalışma alanı olarak inceleyen, bu anlamda hukuk eğitimine de yeni imkânlar sunan ve önünü açan bir disiplin olarak tanımlayabiliriz.

Prof. Dr. Yasemin Işıktaç ve Araş. Gör. Umut Koloş'un kaleme aldıkları bu önemli çalışma, bir ders kitabı olmanın yanı sıra bir kaynak olma özelliğini taşırken, geçmişten modernite ve sonrasına; Durkheim'dan, Marx-Engels'e ve Weber'e; Duguit'den, Petrazycki ve Ehrlich'e, N. Luhmann'a ve D. Black'e uzanan önemli düşünürlerle birlikte Hukuk ve Toplum Çalışmaları, Eleştirel Hukuk Çalışmaları, Feminist Hukuk Yaklaşımları ve Hukuksal Çoğulluk gibi hukuk üzerine bilimsel görüşleri geniş bir çerçeve içinde irdelemektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları olarak, Işıktaç ve Koloş'un Hukuk Sosyolojisi adlı bu değerli kitabının, Türkiye'deki hukuk eğitiminde bir boşluğu dolduracağına ve önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.

 Tablo, Şema, Grafik ve Harita Listesi

 

 Önsöz

 

 

 BİRİNCİ KISIM Sosyoloji ve Hukuk Sosyolojisine Giriş
 

 

 BİRİNCİ BÖLÜM Genel
 

 İKİNCİ BÖLÜM Sosyolojinin Yakın Çalışma Alanlarıyla İlişkisi
 Felsefe - Sosyoloji
 Tarih - Sosyoloji
 Psikoloji - Sosyoloji
 Antropoloji-Sosyoloji
 İktisat - Sosyoloji
 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sosyolojide Yöntem
 Araştırma Planı
 Araştırma Yöntemleri
 Gözlem
 Deney
 Saha Araştırması (Survey)
 Yaşam Öyküsü
 Tarihsel Çözümleme
 

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sosyolojiden Sosyolojilere ve Hukuk Sosyolojisi
 Sosyolojiden Sosyolojilere
 Hukuk Sosyolojisi

 

 

 İKİNCİ KISIM Tarihsel Olarak Sosyoloji ve Hukuk Sosyolojisi
 

 BEŞİNCİ BÖLÜM Modernite ve Sosyolojinin Doğuşu
 Modernite Önesi Dünyayı Anlamlandırmak
 İlkel Toplumlar
 Antik Çağ
 Ortaçağ
 Modernite ve Sonrası
 Modernite ve Dönüşümün Temelleri
 Sosyoloji: Modernitede Dünyayı Anlamak ve Açıklamak
 Tarihsel Perspektif
 Bilim Olarak Sosyolojinin Doğuşu

 ALTINCI BÖLÜM Hukuk ve Toplum Üzerine Sosyolojik Düşünce: Hukuk Sosyolojisi
 Hukuk ve Toplum Üzerine Düşüncelere Karşıt Kök: Hukuka Salt Norm Açısından Yaklaşanlar
 Hukuk Sosyolojisinin Habercileri
 

 YEDİNCİ BÖLÜM Sosyolojinin Kurucularında Hukuk Düşüncesi
 Durkheim: Toplumsal Dayanışma Sembolü Olarak Hukuk
 Genel Olarak
 Toplumsal Dayanışma Sembolü Olarak Hukuk
 Marx-Engels: Üstyapı Kurumu Olarak Hukuk
 Genel Olarak
 Üstyapı Kurumu Olarak Hukuk
 Weber: Modern Toplumda Rasyonel Bir Kurum Olarak Hukuk
 Genel Olarak
 Modern Toplumda Rasyonel Bir Kurum Olarak Hukuk
 

 SEKİZİNCİ BÖLÜM Özel Olarak Hukuk Sosyolojisi
 Duguit: Toplumsal Gerçeklik Olarak Hukuk
 Genel Olarak
 Toplumsal Gerçeklik Olarak Hukuk
 Ehrlich: Yaşayan Bir Olgu Olarak Hukuk
 Genel Olarak
 Yaşayan Bir Olgu Olarak Hukuk
 Petrażycki: Psiko-Sosyal Gerçeklik Olarak Sezgisel Hukuk
 Genel Olarak
 Psiko-Sosyal Gerçeklik Olarak Sezgisel Hukuk
 Timasheff: Etik-Buyurucu Toplumsal Koordinasyon Biçimi Olarak Hukuk
 Genel Olarak
 Etik-Buyurucu Toplumsal Koordinasyon Biçimi Olarak Hukuk
 Gurvitch: Toplumsal Tiplerin Düzenleri Olarak Toplumsal Hukuk
 Genel Olarak
 Toplumsal Tiplerin Düzenleri Olarak Toplumsal Hukuk
 Luhmann: Bir Alt Sistem Olarak Hukuk
 Genel Olarak
 Alt Sistem Olarak Hukuk
 Black: Yönetimsel-Ölçülebilir Toplumsal Kontrol Türü Olarak Hukuk
 Genel Olarak
 Yönetimsel-Ölçülebilir Toplumsal Kontrol Türü Olarak Hukuk
 

 DOKUZUNCU BÖLÜM Hukuka Yeni Eleştirel Yaklaşımlar
 Genel Olarak
 Hukuk ve Toplum Çalışmaları
 Eleştirel Hukuk Çalışmaları
 Feminist Hukuk Yaklaşımları
 Hukuksal Çoğulluk

 

 ÜÇÜNCÜ KISIM Hukukun Sosyolojik Ele Alınış Biçimleri ve Pratik Hukuk Sosyolojisi
 

 

 ONUNCU BÖLÜM Hukukun Sosyolojik Ele Alınış Biçimleri
 Hukukun Fonksiyonlarının Hukuk Sosyolojisi ile İlişkilendirilmesi
 Genel Olarak
 Hukukun Düzen Fonksiyonu Açısından Ele Alınması
 Zorlayıcılık
 Biçimcilik
 Hukukun Adalet Fonksiyonu Açısından Ele Alınması
 Hukukun Sosyal Olgu Fonksiyonu Açısından Ele Alınması
 Hukuk, İnsanın Özelliklerinin Toplumsal Sonuçlarını Dikkate Alır
 Hukuk İktisadi Yaşamın Özelliklerine Uyar
 Hukuk Toplumdaki Güç İlişkilerine Uyar
 Hukuk Toplumsal Geleneklerle Belli Bir Uyum Kurar
 Hukukun İşlevi
 Genel Olarak
 Hukukun Kural Olarak ve Hüküm Olarak İşlevi
 Kural Olarak Hukukun İşlevi
 Hüküm Olarak Hukukun İşlevi
 Toplumsal Yapı Olarak Hukuk
 Hukuk Sosyolojisinde Araştırma Düzeyleri
 İnsan Davranışı Ne Zaman Bağlayıcılık Kazanır?
 Benimseme (Otokinetik) Deneyi
 Uyum Deneyi
 İtaat Deneyi
 Geçerlilik, Etkinlik ve Adalete Uygunluk Kriterinin Hukuk Sosyolojisi Açısından Değerlendirilmesi
 Kişi, Toplum ve Hukuk İdeolojisi
 Genel Olarak
 Kişi: Hukuk Öznesi
 Toplum-Hukuk İlişkisi
 Hukuk İdeolojisi
 İdeoloji
 Hukuk İdeolojisi
 İktidar ve Hukuk
 Genel Olarak
 İktidar ve Hukuk
 Toplumsal Değişim ve Hukuk
 Genel Olarak
 Toplumsal Girdi Olarak Hukuk ve Hukuk Politikası
 Toplumsal Girdi Olarak Hukuk
 Hukuk Politikası
 Toplumsal Çıktı Olarak Hukuk
 Hukuk Sosyolojisi Açısından Küreselleşme
 Genel Olarak
 Ulus-Devlet - Uluslararası Piyasa İlişkisi: Ülke Hukukunda Deregülasyon
 Yasama Süreci, Hukuk Profesyonelleri ve Uyuşmazlık Çözümlerine Yargı Alternatifleri
 Yasama Süreci
 Hukuk Profesyonelleri
 Uyuşmazlık Çözümlerine Yargı Alternatifleri
 

 ON BİRİNCİ BÖLÜM Pratik Hukuk Sosyolojisi Örnekleri
 Suç
 Suç Teorileri
 Biyolojik Teoriler
 Psikolojik Teoriler
 Sosyolojik Teoriler
 Toplumsal Yapı Teorileri
 Etkileşim veya Öğrenme Teorisi
 Anomi Teorisi
 Damgalama Teorisi
 Radikal Kriminoloji
 Cinsiyet-Suç İlişkisi
 Yaş-Suç İlişkisi
 Çocuk Suçluluğunun Nedenleri
 Ailenin Çocuk Suçluluğuna Etkisi
 Okulun Çocuk Suçluluğuna Etkisi
 Akran Grubu ve Suçluluk
 İş Yaşamı ve Suçluluk
 Çocuk Suçluluğunun Genel Değerlendirmesi
 Göç, Kentleşme ve Suç İlişkisi
 Mülkiyet
 Mülkiyetin İki Boyutu
 Mülkiyetin Nesnesi
 Mülkiyetin Öznesi
 Mülkiyetin Temellendirilmesi
 Mülkiyet-Sözleşme İlişkisi
 Sözleşme
 Söz ve Sözleşme
 Sözleşmenin Toplumsal Görünümü Olarak Dayanışma
 İşbölümü ve Sözleşme
 Çatışma ve Sözleşme
 “Armağan Verme” ve Sözleşme
 Dayanışmanın Karşı Alanı: Hınç
 Aile
 Ailenin Hukuk Sosyolojisi Açısından Nitelendirilmesi
 Evlenme ve Boşanma
 Evlenme
 Boşanma
 Boşanma Sebepleri

 

 Kaynakça

 

 Dizin

Yasemin Işıktaç

Kastamonu’da dünyaya gelen Prof. Dr. Yasemin Işıktaç, ilk ve orta öğretimini çeşitli illerde yaptıktan sonra liseyi İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimini 1983 yılında bitirip, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimine başladı; 1984 yılında “1982 Anayasasında Ekonomik ve Sosyal Haklar” başlıklı teziyle M.A. derecesi aldı. Hukuk Fakültesi’nde Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda 1983 yılında Araştırma Görevlisi olarak atanan yazar, 1991 yılında “Hukukun Kaynağı Olarak Örf ve Adet Hukuku” başlıklı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. 2006 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan yazarın TÜBA tarafından 2009 yılında Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülü’ne lâyık görülen Hukuk Felsefesi adlı kitabının yanı sıra Hukuk Sosyolojisi, Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme, Hukukun Kaynağı Olarak Örf ve Adet Hukuku, Hukuk Normunun Mantıksal Analiz ve Uygulaması, Hukuk Metodolojisi, Hukuk Başlangıcı, Hukuk Yazıları adlı kitapları ile Türkçe ve yabancı dilde yayınlanan pek çok makalesi ve kitap bölümü mevcuttur.Umut Koloş

İstanbul’da, 1982 yılında doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku yüksek lisans programını bitirdi. İlgisini ağırlıklı olarak hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi, hukuk antropolojisi, uluslararası hukuk kuramı ile siyaset felsefesi alanları ve özellikle ideoloji-hukuk, siyaset-hukuk, yaşayan hukuk, hukukun yapısal analizi konuları oluşturan yazarın “Hukuka Bakışta Başka Bir Boyut: Hukuk Fetişizmi”, “Mikro-İktidar İlişkileri ve Hukuk Öznesinin Teşekkülü”, “Foucault ve Hukuk Tartışmalarına Katkı: Dispositif Olarak Hukuk I” başlıklı çalışmaları ve çevirileri bulunmaktadır.

Halen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda öğretim elemanı olarak görev sürdüren yazar, yenihukuk.blogspot.com adlı, hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi ile yakın çalışma alanlarından paylaşımlara yer verilen blog’un yürütücülüğünü yapmaktadır.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: