Close
Anayasalcılık ve Demokrasi resmi
Kargo

Anayasalcılık ve Demokrasi

ISBN/SKU: 978-605-399-409-1

Fiyat: 18,00 TL
Fiyatınız: 13,50 TL
İndirim: % 25
:


Anayasalcılık ile demokrasi, günümüzde en çok tartışılan, aralarındaki ilişkiler bakımından çağdaş demokrasilerde teorik ve felsefi düzeyde gerilimlere yolaçabilen kavramlardır. Ancak bu gerilimlere rağmen anayasal demokrasiler, tarih boyunca bu iki kavramı bağdaştıracak mekanizmaları geliştirmiş, çoğunluk iktidarını sınırlamış, bireyi devlete karşı koruyan sistemleri oluşturabilmiştir. Elbette ki, bunların başında temel bir fikir olan kuvvetler ayrılığı gelmektedir. Bu ilke zaman içinde farklı anlamlar kazanmış olsa da, korumuş olduğu öz; yargı organının siyasal organlar karşısında süregelen bağımsızlığıdır.

Türkiye’de anayasa hukukunun öndegelen isimlerinden olan Prof. Dr. Ergun Özbudun, Anayasalcılık ve Demokrasi adlı bu eserinde, iki kavram arasındaki gerilimin tarihsel kökenini temel alarak, karşıt ilkelerin dengelenebileceğini, bunların da toplumların gelişimi ile bağdaştırılabileceğini ele alıyor. Özbudun, yaşadığımız toplumda da sürekli tartışılan, hele günümüz Türkiye’sinin siyasal yaşamında adeta değişmez gündem maddesi olan konuyu incelerken, ülkemizin hâlâ anayasalcılık ile demokrasi arasındaki makul ve ölçülü dengeyi sağlayacak mekanizmaları oluşturamamış olduğu sonucuna varıyor.

Gerçekten, Türkiye’de yakın zamanlara kadar anayasalcılık ve onun getirdiği yasal araçlar; uzun yıllar askerî ve bürokratik yapılara, seçilmişlerin iktidar organlarının hareketini sınırlama hakkı gibi görülmüş, aynı zamanda, geçmişte yaşanan askeri darbelerin gerekçesi olarak ta gösterilebilmiştir.

Özbudun’a göre, bugün iki ilke arasında gidip, gelen sarkacın ucu diğer yöne, anayasal denge ve mekanizmaların görmezlikten gelindiği ve zayıflatıldığı tarafa doğru bilinçli olarak çevrilmiş bulunmaktadır. Oysa sağlıklı ve sürdürülebilir, çağdaş bir demokratik rejim ancak bu iki temel unsurun makul ve ölçülü dengesinden geçmelidir. Yazarın bu özlü çalışması, demokrasi içinde gelişecek vatandaşlık ve anayasa bilincine önemli bir katkı sunmaktadır.

-

Kitap Hakkında Basında Çıkanlar:

Doğru Anayasa, Makul Demokrasi - Kitap Zamanı

Anayasalcılık ve Demokrasi/Prof. Dr. Ergun Özbudun - Hukukpolitik

 Giriş

 BİRİNCİ BÖLÜM Sınırlı (Anayasal) Devlet Düşüncesinin Doğuşu ve Gelişmesi: Kuvvetler Ayrılığı ve Denge ve Denetim Sistemleri
 İki Anayasalcılık Teorisi
 Demokratik Gelişme ve Anayasalcılık
 Anayasalcılık ve Demokrasi: Çelişki mi, İlişki mi?

 İKİNCİ BÖLÜM Katı Anayasalar ve Anayasa Yargısı
 Kurucu İktidar - Kurulmuş İktidar İlişkisi
 Yazılı ve Katı Anayasalar
 Anayasa Yargısının Doğuşu ve Gelişimi
 Anayasa Yargısının Demokratik Meşruluğu Sorunu

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hukuk Devleti ve Yargı Bağımsızlığı
 Hukuk Devleti
 Yargı Denetimi ve Yargı Bağımsızlığı
 Yargının Bağımsızlığı
 Hâkimlik Teminatı
 Demokrasi, Hukuk Devleti ve Yargı
 

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İki Demokrasi Türü ve Anayasalcılık
 Demokrasinin Tanımı ve Demokrasi Teorileri
 Çoğunlukçu ve Oydaşmacı Demokrasiler
 Yatay Hesapverirlik Mekanizmaları
 İki Demokrasi Türü ve Anayasalcılık

 BEŞİNCİ BÖLÜM Bölünmüş Toplumlarda Anayasalcılık ve Demokrasi
 Bölünmüş Toplumlar
 Bölünmüş Toplumlarda Anayasa Yapımı
 Ortaklıkçı Demokrasi
 Bölünmüş Toplumlarda Anayasal Tercihler
 1. Parlamento Seçimlerinde Nisbî Temsil
 2. Parlamenter Hükûmet Sistemi
 3. Yürütme İçinde İktidar Paylaşımı
 4. Azınlık Vetosu ve Çakışan Çoğunluklar
 5. Grup Özerkliği
 Anayasalcılık ve Demokrasi

 ALTINCI BÖLÜM Türkiye’de Anayasalcılık ve Demokrasi
 Tarihsel Gelişme Süreci
 2011 ve Sonrası: Otoriterizme Doğru Gidiş mi?
 Bugünkü Türkiye Siyasal Rejiminin Niteliği

 Sonsöz

 Kaynakça

 Dizin

Ergun Özbudun

Prof. Dr. Ergun Özbudun, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 1962'de doktor, 1967'de
doçent ve 1975'te profesör unvanını kazanmış ve 1994 yılına kadar bu kurumda görevini sürdürmüştür.


O tarihten bu yana Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi olarak, anayasa hukuku ve Türk siyasal hayatı dersleri vermektedir. Özbudun, Harvard Üniversitesi'nde araştırıcı (1963-66, 1971-73), Chicago (1973), Paris Sorbonne (1980), Columbia (1981-82) ve Princeton (1982-83) üniversitelerinde misafir profesör olarak ders vermiştir. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) üyeliği (1989-93) ve Milletlerarası Siyasal Bilim Derneği Yönetim Kurulu üyeliği (1979-1985) görevlerini ifa etmiştir. Halen Milletlerarası Anayasa Hukuku Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Avrupa Konseyi Hukuk Yoluyla Demokrasi (Venedik) Komisyonu'nun 1990 yılından beri üyesi olan Prof. Özbudun'un anayasa hukuku ve Türk siyasal hayatı ile ilgili Türkçe ve İngilizce birçok yayını vardır.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: