Close
Türkiye'nin Göç Tarihi 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler resmi
Kargo

Türkiye'nin Göç Tarihi 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler

ISBN/SKU: 978-605-399-397-1
Ürün durumu: Stokta yok

Fiyat: 45,00 TL
Fiyatınız: 33,75 TL
İndirim: % 25


Türkiye’nin Göç Tarihi, 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler adlı bu eser, Anadolu topraklarının yüzlerce yılın ötesine uzanan son derece hareketli, zengin ve o ölçüde de çok yönlü, çok kültürlü sonuçlar yaratan göç tarihinin, dünden bugüne ulaşan hikayesini konu ediniyor. Aslında çalışma, Anadolu coğrafyasının kısa sayılabilecek bir tarihsel dilimi üzerinde yoğunlaşmakta ve genel olarak Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan bu yana gerçekleşen göçlerin yaratmış olduğu toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel yapılanmalarını sonuçlarıyla birlikte ele almaktadır. Bir başka açıdan da bakıldığında bu önemli eser, bir anlamda çok kültürlü Anadolu’yu resmetmekte, bu geniş çerçeve içinde yüzlerce yıl sürekli değişen ama hiçbir zaman tek renkli olmayan zengin ve çarpıcı tabloyu anlamamızı sağlamaktadır. Her biri konularında uzman olan değerli bilim insanlarımızın özgün çalışmalarının yeraldığı kitapta, Türkiye’nin artık giderek artan oranda göçmen kitlesine evsahipliği yapacağı gerçeğinin reddedilemeyeceği vurgulanmakta, toplumumuzun belli bir kesiminde potansiyel olarak varolan ve son Suriyeli göçmenlerin gelmesiyle de yükselmeye başlayan “göçmen karşıtı” söylemlere karşı doğru politikalar üretilmesi önerilmektedir. Bunun da yolu ciddi ve güvenilir toplumsal, siyasal, kültürel ve hukuki bir yapılanma oluşturup, ırkçı, yabancı düşmanı ve ötekini dışlayıcı retoriği tarihin çöplüğüne atıp, doğru ve insani bir dil kullanmaktan geçmektedir. Türk İdari Araştırmalar Vakfı, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkez(HUGO) ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’nın ortak yayını olan bu eserin sözkonusu yapılanmanın oluşturulmasına ve Türkiye’deki göç çalışmalarına önemli bir katkıda bulunacağına inanmaktayız.

“Bugünki Türkiye’nin nüfus bakımından en önemli dönemi şüphesiz ki, Osmanlı Devleti süresidir. Osmanlı göçle başlamış ve göçle dağılmıştır... 1912/13, 1930’lu ve 1950’li yıllarda yaşanan göçler sayesinde, toplumsal, siyasal ve kültürel değişiklikler ana karakterini kaybetmeden devam etmiştir. Türkiye, sözün kısacası göçler sayesinde kurulmuş, değişmiş ve bugün milli devlet haline gelmiştir.” Prof. Dr. Kemal H. Karpat

“İnsanlık yeni umutlar inşa ettikçe.....bitmeyen göçün yeni türleri karşımıza çıkacaktır. Bunların içinde en yakın olanı, sürdürülebilir kalkınma modeline uymayıp, doğa kaynaklarını hunharca gasp eden ülkelerdeki aç nüfusların yeni topraklar aramaya kalkışmaları olacaktır. Böylece bir yandan terör, korku, kanlı savaşlar öte yandan doğaya karşı eli kolu bağlı olan insanın acı kaderi birdaha ortaya çıkacaktır.” Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat

KEMAL H. KARPAT LEVENT KAYAPINAR YUSUF AYÖNÜ SİNAN GÖKÇEN NAİM A. GÜLERYÜZ MAHİR ŞAUL KEMAL YAKUT AYHAN KAYA BAŞAK KALE ELÇİN MACAR NURCAN ÖZGÜR BAKLACIOĞLU CANAN BALKIR BIANCA KAISER O. CAN ÜNVER NERMİN ABADAN-UNAT AHMET İÇDUYGU KEMAL KİRİŞÇİ SEMA KARACA M. MURAT ERDOĞAN


-


Kitap Hakkında Basında Çıkanlar:

Göçmenler Herkesin Günah Keçisi - Radikal Kitap

Anadolu'dan Kimler Geldi, Kimler Geçti? - Zaman Derleyenler ve Yazarlar

 

 Teşekkür  M. Murat Erdoğan - Ayhan Kaya

 

 Önsöz  Kemal H. Karpat

 

 Giriş  Ayhan Kaya – M. Murat Erdoğan

 1 14. ve 15. Yüzyıllarda Anadolu’ya ve Balkanlar’a Türklerin Göçü   Levent Kayapınar - Yusuf Ayönü

 Giriş 22 Osmanlı Öncesi Balkanlar’a İlk Türk Göçleri ve Yerleşimleri

 Anadolu Coğrafyasından Balkanlara Türk Göçleri

 Osmanlı Döneminde Anadolu’dan Balkanlar’a Göç


 2 Anadolu ve Balkanlar’a Romanların Göçü   Sinan Gökçen

 Romanların Kökeni ve İlk Göçleri

 Romanlar İçin Dönüm Noktası: Anadolu

 Romanlar ve Osmanlı İmparatorluğu

 Sonuç

 

3 Geçmişten Günümüze Anadolu’ya Yahudi Göçü   Naim A. Güleryüz

 Giriş

 Göçlerin Kronolojisi

 Osmanlı’dan Önce Anadolu’ya Yerleşmiş Yahudiler

 Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Yahudiler

 14. ve 15. Yüzyıllarda Avrupa’dan Aşkenaz Yahudilerinin Göçleri

 Yitshak Sarfati Mektubu

 İstanbul’un Fethi ve Fatih Sultan Mehmed

 İspanya ve Portekiz’den Sefarad Yahudilerinin Göçleri

 16. Yüzyılda Avrupa’dan Göçler

 Apulya ve Bohemya’dan Göç

 Papa IV. Paulus, Kanuni Sultan Süleyman ve Ankona Konversoları

 17. Yüzyılda Hollanda ve Padolya’dan (Lehistan) Göçler

 Osmanlı - Kutsal İttifak Savaşları ve Karlofça 61 18. Yüzyıl ve 19. Yüzyıl Göçleri

 Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar’dan Göç

 Orta Avrupa’dan ve Rusya’dan Göçler

 Modern Türkiye Zamanında ve İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Yaşanan Göçler

 Göçlerin Nedenleri ve Osmanlı’nın Tutumu

 İspanya-Portekiz Sefarad Göçü

 Hristiyan Avrupası’ndan Göçler

 Fetihler ve Kaybedilen Topraklar

 Osmanlı’nın Balkanlar’da İskân Politikası

 Doğu Avrupa ve Rusya’dan Göçler

 Sonuç


 4 Geçmişten Bugüne Siyah Afrika’dan Türkiye’ye Göçler: Kölelikten Küresel Girişimciliğe   Mahir Şaul

 20. Yüzyıl Başlarına Kadar Siyah Afrika’dan Göçler

 Sahra-altı Afrika’dan Türkiye’ye Gelen Köleler

 Siyah Kölelerin Afrika’daki Vatanları

 Yukarı Nil Havzası, Kızıldeniz, Habeş, Harar

 Beyaz Nil’in Batısı, Kordofan, Darfur, “Kırk Gün Yolu”

 Orta Afrika’dan Libya Limanlarına Varan Yollar

 Vaday

 Çad Gölü Havzası

 Kavuşma Noktası Olarak Fizan

 Batı Afrika

 Nerelerden Kaç Kişi Getirildi?

 Afrikalıların Büyük Deniz Aşırı Yolculuğu

 Esir Pazarı

 Afrikalıların Yeni Ülkelerinde Toplumsal Yaşamı

 Diller

 Bahar Kutlamaları, Dana Bayramı, Tütsüleme Törenleri: Kuzey Afrika Etkileri

 Hausa Kültür Kaynakları: Boru, Baba, Godya, Tütsü

 Köle ve Azatlıktan Vatandaşlığa

 21. Yüzyılda Sahra-altı Afrika’dan Türkiye’ye Göç

 

5 Kırım Tatarları ve Nogayların Osmanlı İmparatorluğu’na Göçleri (1783-1922)   Kemal Yakut

 Giriş

 Göçler Başlıyor

 Göçmenler ve İskânları

 Sonuç

 

6 Türkiye’de Çerkesler   Ayhan Kaya

 Çerkes Sözcüğünün Etimolojisi

 Türkler ve Çerkesler Arasındaki İlişkilerin Tarihsel Arka Planı

 1864 Çerkes Sürgünü

 Kaf Dağı’nın Arkasındaki Hayali Ülke Gerçek Oluyor...

 Türkiye’deki Çerkes Diasporası

 Çerkesler ve Potlaç Ekonomisi

 Diasporik Çerkes Kimliği

 Sonuç

 

7 Zorunlu Göçün 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu Üzerindeki Etkileri   Başak Kale

 Giriş

 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun Demografik ve Siyasal Durumu

 Zorunlu Göçün Osmanlı İmparatorluğu Üzerindeki Politik, Sosyal ve Ekonomik Etkileri

 Sonuç

 Teşekkür

 

8 Yunanistan’dan Anadolu’ya Göç: Nüfus Mübadelesi   Elçin Macar

 Giriş

 Nüfus Mübadelesi Süreci

 Lozan Konferansı

 Mübadele Protokolü ve Karma Komisyon

 Mübadillerin Türkiye’ye Nakli

 İskân

 İskân Sürecinde Yaşanan Bazı Sorunlar

 “Çözüm”

 Sonuç: Homojen Bir Nüfus Oluşturma Hedefi ve Tarih Yazımı

 9 Yugoslavya’dan Türkiye’ye Göçlerde Sayılar, Koşullar ve Tartışmalar   Nurcan Özgür Baklacıoğlu

 Giriş

 20. Yüzyılda Yugoslavya’dan Göçlerde Kategori ve Kavram Tartışmaları: Muhacir, Mülteci, İskânlı Göçmen, Serbest Göçmen

 20. Yüzyılda Yugoslavya’dan Göçlerin Sayılarıyla İlgili Tartışmalar

 Göçlerin Nedenlerine İlişkin Tartışmalar 204 Savaş Arası Dönemde Göçün Neden ve Koşulları

 Savaş Sonrası Yugoslavya Sosyalist Federasyonu’nun Kuruluşundan Modern Sosyalist İktisat ve Toplum Reformuna

 Sonuç: Yugoslavya’dan Göçlerin Sonuçları

 

10 Türkiye’de Avrupa Birliği Vatandaşları   Canan Balkır - Bıanca Kaıser

 Türkiye’de Yaşayan AB Vatandaşlarının Oluşturduğu Gruplar

 AB Vatandaşlarının Türkiye’de Bölgelere Göre Dağılımları

 AB Vatandaşlarının Gayrimenkul Dağılımları

 AB Vatandaşları ve Uyum Sorunları

 Türkiye’de Vatandaşlık ve Yabancılar

 Sonuç

 

11 Azerbaycan Türkleri Örneğinde Avrasya Coğrafyasından Türkiye’ye Yönelik Yüksek Nitelikli İnsan Göçü   O. Can Ünver

 Giriş

 Kuramsal ve Kavramsal Düşünceler

 Tarihsel Çerçeve ve Türkiye’nin Çekim Gücü

 Asya’dan Türkiye’ye Gelen Özellikli Bir Grup Olarak Azerbaycan Türkleri

 Hukuksal Çerçeve

 Siyasal Yaklaşımlar

 Gelecek Perspektifleri: Olası Ekonomik, Siyasal ve Toplumsal Sonuçlar

 

12 Türkiye’nin Son Elli Yıllık Emek Göçü: Yorum, Eleştiri, Öngörü   Nermin Abadan-Unat

 Giriş

 Devlet Eliyle Gönderilen Emek Göçünün İlk Yirmi Beş Yıllık Bilançosu (1960-1975)

 Türkiye’nin İşçi Tasarruflarını Değerlendirme Planları

 Aile Birleşimi ve Çocukların Eğitim Sorunları

 Türk Göç Hareketinin Karakter Değiştirmesi

 1980 ve 90’lardaki Gelişmeler

 Almanya’da Dönüşü Teşvik Eden Düzenlemeler

 Almanya’nın Yeni Yabancılar Yasası ve Artan Yabancı Düşmanlığı (Xenophobia)

 Çokkültürlülük ve Göçmenlerin Toplumla Bütünleşme (Integration) Politikaları

 “Ilımlı İslâm”ı Yaratma Çabası ve Göçmenler

 2000’den Bu Yana Göçmen Kökenli Kadınların Sorunları

 Yasadışı İstihdam, Seks Ticareti

 Müslüman Göçmen Kadınlar ve Başörtüsü Konusu

 Artan Ulus-ötecilik (Transnasyonalizm): Çifte Vatandaşlık ve Yurtdışından Oy Kullanımı

 Sonuç

 

13 Türkiye’ye Yönelen Düzensiz Göç Dalgaları İçinde “Transit Göç” Ahmet İçduygu

 Giriş

 Türkiye’ye Yönelen Düzensiz Göç: Kısa Bir Tarihsel Bakış

 Türkiye’nin Düzensiz Göçü İçinde “Transit Göç”

 Transit Göçmenler

 Döngüsel (ya da Dairesel) ve Çalışma Amaçlı Göç

 Sığınmacıların ve Mültecilerin Hareketi 287 Türkiye’deki Düzenli Göç

 “Transit Göç”ün Anatomisi: “Güvenlikleştirme ve Ekonomikleştirme”

 Sonuç


 14 Hoşgörü ve Çelişkiler: 1989, 1991 ve 2011’de Türkiye’ye Yönelen Kitlesel Mülteci Akınları Kemal Kirişci - Sema Karaca

 Giriş

 Türkiye’nin Sığınma Uygulamaları

 1989: Bulgar Türklerinin Kitlesel Akını

 1991: Kuzey Iraklı Kürtlerin Kitlesel Akını

 2011-2014: Suriyelilerin Kitlesel Akını

 Sonuç

 

15 Türkiye’ye Kitlesel Göçlerde Son ve Dev Dalga: Suriyeliler M. Murat Erdoğan

 Giriş

 “Geçicilik-Kalıcılık” Ekseninde Türk Toplumu ve Suriyeliler

 Türkiye’deki Suriyelilerin Krizinin Genel Özellikleri

 HUGO Alan Araştırmasının Bulguları

 Suriyelilerin Görüş, Duygu ve Beklentileri

 Yerel Halkın (Türk Toplumunun) Görüş, Duygu ve Beklentileri

 “Türkiye’deki Suriyeliler Algısı” Araştırmasının Bulguları

 Suriyelilerin Kabulü ve Kabulün Dayanağı

 Çalışma ve Eğitim Hakkı

 Toplumsal Gerilim

 Suriyelilerin Kalıcılığı Konusundaki Düşünceler

 Birlikte Yaşam, Komşuluk, Vatandaşlık ve Kalıcılık Konusundaki Öngörüler

 Medya

 STK’lar

 Que Vadis? Suriyeliler Artık Türkiye Toplumunun Bir Parçası mıdır?

 

Dizin

Bülten Üyeliği
E-posta adresi: