Close
Türkiye'deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum resmi
Kargo

Türkiye'deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum

ISBN/SKU: 978-605-399-369-8

Fiyat: 35,00 TL
Fiyatınız: 26,25 TL
İndirim: % 25
:


Suriye’de 2011’de başlayan çok taraflı kirli savaş, hem ülkeyi harabeye çevirdi, hem de 22 milyonluk ülkenin 6,5 milyonu ülke dışına kaçmak zorunda kaldı. Savaşın ve kaçışın bütün acıları sadece Suriye’de değil, Suriyelilerin sığındığı ülkelerde de yaşanmaya devam ediyor. Prof. Dr. M. Murat Erdoğan, 2014’de henüz Türkiye’deki sayıları 1 milyon 650 bin olan ve “geçici” oldukları düşünülen Suriyeli sığınmacılar konusunu, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi-HUGO adına, hem Suriyeliler hem de Türk toplumu gözü ile ele alan ilk kapsamlı çalışmayı gerçekleştirdi. Erdoğan’a göre, 2014’de bile “politik beklentiler ne olursa olsun geçiciliğin sosyolojik sınırı aşılmış, göçün “fıtratında” olan kalıcılık süreci hızlanmaya başlamıştı. Konunun duygusallık ve geçicilik değil, sosyolojik gerçeklikler ve tecrübeler çerçevesinde ele alınması gerekiyordu. 2017 sonunda Türkiye’de kayıt altına alınmış Suriyeli sayısı 3.424.237’e, yani Türkiye nüfusunun % 4,29’una ulaşmıştır. Türk toplumumun bu konuda ortaya koyduğu olağanüstü çaba kadar, geleceğe yönelik kaygıların varlığı da bir gerçekliktir.

Alanında klasikleşen kitabın ikinci baskısında; 2014’teki verilerin esas alındığı ilk baskının özgün hali aynen korunmuş, süreç içindeki değişimin daha iyi anlaşılabilmesi için 2017’deki verilerinden oluşan özel bir güncelleme bölümü ile kitap zenginleştirilmiştir. Kitabın son sayfaları ise, Coşkun Aral’ın objektifinden kamplarda yaşayan Suriyeli çocuklara ayrılmıştır.

Suriye göçmenlerinin Türkiye›ye sığınmaları ve yarattıkları sorunları kısa ve uzun süreçte inceleyen M. Murat Erdoğan'ın çalışması ufuk açıcı bir kitaptır.    Prof. Dr. Kemal Karpat

Türkiye topraklarına yüzyıllar boyunca yerleşen değişik etnik grupların tarihçesini ayrıntılı bir biçimde irdeleyen ve yeni eğilimler ortaya çıkaran M.Murat Erdoğan bu son yapıtı ile Türk toplumunda Suriyelilerin “geçicilikten kalıcılığa” nasıl uyum gösterdiklerini, Suriyelilerin birlikte yaşam, komşuluk, vatandaşlık konusundaki öngörülerinin neler olduğunu araştırmıştır. “Suriyelilerin artık Türkiye toplumunun bir parçasıdır mıdır?” sorusuna çok isabetle yanıt vermektedir.    Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat

Suriye’deki çatışmalar nedeniyle ülkemize sığınan üç milyondan fazla Suriye vatandaşının durumunu çeşitli boyutlarıyla ve bilimsel yöntemlere dayanarak irdeleyen Türkiye’deki Suriyeliler kitabını konuyla ilgilenen akademi dünyasına, sivil toplum çalışanlarına ve politika yapımcılarına hararetle tavsiye ederim.    Prof. Dr. Kemal Kirişçi

Suriyeli Sığınmacılar konusunda önemli araştırmalar yapan M. Murat Erdoğan’ın çalışmaları daima merakla beklenmiştir. Elinizdeki araştırma onlardan biridir. Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar hakkında genel geçer ve önyargılı düşüncelerin aksine, alan araştırmalarından çıkardığı bilimsel bulgularla hem kamuoyuna doğru bilgi aktarıyor hem de göç ve sığınmacılar konusunda etkin yerel ve ulusal politikaların belirlenmesi sürecinde de önemli katkılarda bulunuyor.    Prof. Dr. Ayhan Kaya

M. Murat Erdoğan’ın bu araştırması yalnızca Türkiye’deki Suriyeli mültecilerle ilgili bilimsel literatüre öncü bir veri sağlama işlevi görmüyor, aynı zamanda önümüzdeki yıllarda toplumsal, ekonomik ve siyasal anlamda sıklıkla Türkiye ve yakın çevresindeki ülkelerin gündemini uzun süre kalacak Suriyeli mültecilerin uyum konularına ışık tutacak bir çalışma olarak ortaya çıkıyor. Bu çerçevede yalnızca akademik bir değeri olan bir çalışma değil, ilgili alanda üretilecek kamu politikalarına da katkı sağlayacak bir araştırma ve bir başvuru kitabı olarak önemli bir katkı yapıyor.    Prof. Dr. Ahmet İçduygu

KİTAP HAKKINDA BASINDA ÇIKANLAR:

‘Suriyelilerin entegrasyonu için Uyum Bakanlığı kurulmalı’ – Milliyet

Türkiye'deki Suriyeliler – CNN Türk

Suriyeliler bizim “misafirimiz” mi? – Milliyet

Türkiye’nin Suriyeli mülteciler politikası sorgulanıyor – Agos

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 15'inci Yılını Kutluyor – Haberler.com


Giriş
BİRİNCİ BÖLÜM Türkiye’deki Suriyeliler: Genel Özellikleri ve Sorun Alanları
Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılara İlişkin Sayısal Veriler
Türkiye’de Barınma Merkezlerinde Yaşayan Suriyeliler
Türkiye’de Barınma Merkezleri (Kamplar) Dışında Yaşayan Suriyeliler
Türkiye’deki Suriyelilerin Yasal Statüsü
Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşme (Cenevre Konvansiyonu) (1951)
Türk Yasal ve İdari Düzenlemelerde Mülteciler (1994-2006)
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (2013) ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Geçici Koruma Yönetmeliği
Türkiye’deki Suriyelilerin Statüsü
Suriyelilerin Kayıt Altına Alınma Sorunu
Suriyeliler Krizinin İç ve Dış Siyasi Özellikleri
Suriyelilerin Çalışma Hakları
Geçici Koruma Yönetmeliği (22 Ekim 2014) Çerçevesinde Çalışma Hakları Konusunda Yapılan Düzenleme
Suriyeliler ve Eğitim
Geçici Koruma Yönetmeliği (22 Ekim 2014) Çerçevesinde Eğitim Konusunda Yapılan Düzenleme
Suriyeliler ve Sağlık Hizmetleri
Geçici Koruma Yönetmeliği (22 Ekim 2014) Çerçevesinde Sağlık Hizmetlerine Erişim İçin Yapılan Düzenleme
Refakatsiz Çocukların ve Kadınların Korunması ve İlave Destek Mekanizmaları
Geçici Koruma Yönetmeliği (22 Ekim 2014) Çerçevesinde Refakatsiz Çocuklar İçin Yapılan Düzenleme

İKİNCİ BÖLÜM Toplumsal Kabul ve Uyum
Araştırma Düzlemleri - Bölümleri
Alan Araştırması
Kamuoyu Araştırması
Medya Analizi
Türkiye’deki Suriyeliler Konusunda Çalışan Sivil Toplum Kuruluşları - Örgütleri İncelemesi
Kamu ve Uluslararası Kurum ve Kuruluş Temsilcileri ile Yapılan Görüşmeler
Uluslararası Çalıştay
“Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum” Araştırması
Alan Araştırması Bulguları: Derinlemesine Mülakatlar
Suriyelilerin Görüş ve Beklentileri
Alan Araştırmasında Yerel Halk / Türklerin Görüşleri
“Türkiye’deki Suriyeliler Algısı” Kamuoyu Araştırması Bulguları
Kamuoyu Algısında Suriyeli Sığınmacılar Kamuoyu Araştırmasının Teknik Özellikleri
Kamuoyu Algısında Suriyeli Sığınmacılar Kamuoyu Araştırması Bulguları
Suriyelilerin Kabulü ve Kabulün Dayanağı
Türkiye’deki Suriyeliler Nasıl Tanımlanıyor?
Suriyeliler Ekonomik Yük mü?
Suriyelilere Bireysel Yardım Eğilimi
Çalışma Hakları
Eğitim
Toplumsal Gerilim
Suriyelilerin Türkiye’de Kalıcılığına Bakış
Birlikte Yaşam ve “Komşuluk” Konusundaki Öngörüler
Suriyelilerin Kalıcılığına Türk Toplumunun Bakışı
Toplumsal Duyarlılık ve Kriz Yönetimi
Vatandaşlık
Medya Taraması
Genel (Ulusal) Gazeteler
Yerel Gazeteler
STK Analizi
STK’ların Suriyeli Sığınmacılar Konusundaki Yaklaşım ve Çalışmalarından Genel Bulgu ve İzlenimler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Türkiye’de Suriyeliler Konusundaki
Genel Değerlendirmeler ve Öneriler
Krizin Çapı
Toplumsal Kabulün Sınırları
Sorunlu Kavram “Misafirlik”
Yaklaşım Farklılıkları
Geçicilik Politikası Sürdürülemez
Kamp Hayatının Olumlu ve Olumsuz Tarafları
“Açık Kapı Politikası” ve Uluslararası İşbirliği
“Kalıcılık” ve Geleceğin Planlanması
Suriyeliler ve İşsizlik
Suriyeliler ve Ekonomik Maliyet-Katkı
Koordinasyonun Kurumsal Yapısı
“Kalıcılık” ve Geleceğin Planlanması
Uyum İçin Türk Toplumu
Bölge Kadınlarının Tedirginliği
Suriyeli Genç Kadınların Cinsel İstismarı
Uluslararası İşbirliğindeki Sorunlar
Sonuç
İkinci Baskı İçin Güncelleme
Ekler
EK 1: Anket Uygulanan Kişiler, Ayrıntıları, Kodları
EK 2: Soru Formları (Suriyeliler), Soru Formu (Türkler)
EK 3: Geçici Koruma Yönetmeliği (22 Ekim 2014)
Kaynakça
Dizin
Albüm: Suriyeli Çocuklar
Fotoğraflar: Coşkun Aral

M. Murat Erdoğan

Prof. Dr. M. Murat Erdoğan, Türk-Alman Üniversitesi (TAU) öğretim üyesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve aynı zamanda TAU Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi-TAGU Müdürü olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Erdoğan, Uluslararası Metropolis Yönetim Kurulu üyesi, UNESCO-Türkiye MOST Komitesi üyesidir. 29 Kasım 2017’ye kadar Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi-HUGO’nun kurucusu ve Müdürü, H.Ü. Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi (HÜAB) Müdür Yardımcı olan Erdoğan ,Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezunudur. Ankara Üniversitesi’nde yürüttüğü “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri: 1990-2005” başlıklı doktora çalışmasının araştırmasını Konrad Adenauer Vakfı Bursiyeri olarak 1994-1999 yılları arasında Almanya’da Freiburg ve Bonn Üniversitelerinde gerçekleştiren Prof. Dr. Erdoğan, Berlin Büyükelçiliği Basın Müşavirliği Mahalli Katipliği (2000-2002), TBMM AB Uyum Komisyonu Danışmanlığı (2004), YÖK Başkan Danışmanı, Hacettepe Üniversitesi Rektör Danışmanı (2012-2016) görevlerinde bulundu. Prof. Dr. Erdoğan, Duisburg-Essen (2007), Berlin-Humboldt (2010), Oxford (2012) ve Johns Hopkins Üniversitesi Almanya Araştırmaları Merkezi AICGS’de (2014) misafir araştırmacı olarak çalışmalar yürüttü. Prof. Dr. Erdoğan, Avrupa’da 11 ülkede gerçekleştirilen “Euro-Turks-Barometre”, Türkiye’de de hem Suriyeli hem de Türklerle eş zamanlı yapılan kapsamlı kamuoyu araştırmaları olan Syrians-Barometer başlıklı kamuoyu araştırmalarını da yürütmektedir.

Akademik ilgi alanları gönüllü ve zorunlu göçler, mülteciler, yurtdışındaki Türkiye kökenliler, AB, siyasal karikatürler, siyasal davranışlar, Almanya ve Türk dış politikası olan Erdoğan’ın son çalışmaları şunlardır: Elite-Dialogue: Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Akademisyen ve Üniversite Öğrencilerinin Durumu, Sorunları ve Beklentileri (2017); Türk Medyası ve Mülteciler (2017); Suriyeli Mülteciler ve BelediyelerinSüreç Yönetimi: İstanbul Örneği (2017); Mülteci Kamplarında Çocuk Koruma ve Çocuk Dostu Alanlar (2016); Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerileri (2015); Türkiye’nin Göç Tarihi: 14.Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler (A. Kaya ile) (2015); Türkiye’deki Suriyeliler, Toplumsal Kabul ve Uyum (2015); Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikası (2013); 50 Yıl 50 Karikatür: Alman Karikatüristler Gözüyle Türkler (2012); Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum (2010).Bülten Üyeliği
E-posta adresi: