Close
Ezidiler: Kara Kitap, Kara Talih resmi
Kargo

Ezidiler: Kara Kitap, Kara Talih

ISBN/SKU: 978-605-399-347-6

Fiyat: 80,00 TL
Fiyatınız: 60,00 TL
İndirim: % 25
:


Yazıyla sürekli bir iletişim kuramayan, her türlü dinî yayılmacı anlayıştan uzak duran ve günbegün azalan bir nüfusa sahip olmaları sebebiyle de neredeyse antropolojik bir öğe olarak incelenmeye başlanan Ezidiler “tarihsel körlük”ten muzdarip olan topluluklardan sadece biridir. Hem kültürel hem de siyaseten tartışmalı bir hal alan Ezidilik bin yılda var ettiği tüm mitolojik anlatıyı ve kültürel yapıyı bu yüzyılda kaybetmek üzere. Gerek topluluğun iç dengesi gerekse de dışarıdan yapılan müdahaleler bu kültürel kopuşu hızlandırmaktadır.

Bu kültürel kopuş dâhilinde ortaya çıkan sorunlar sadece Hıristiyanlık ve Müslümanlık gibi daha kurumsal dinlerin yarattığı siyasî, kültürel, dinî ve askerî “baskı”yla sınırlı değildir. Bugün Ezidileri tarihin sayfalarına doğru iten etkenler arasında, Ezidiliğin kayıp iki dinî kitabının onlarca farklı kopyasının ortaya çıkmış olması, Ezidi toplumunun tarih boyunca ve çeşitli yönetimler altında maruz kaldığı katliamlar, sürgünler ve savaşlar, günümüzde modernizmin etkileriyle daha da belirginleşen kuşaklar arası farklılıklar da rol oynamaktadır. Bunların yanı sıra geçtiğimiz yüzyılda ortaya çıkan ulusallaşma hareketleri sonucunda Ezidi toplumunun farklı devletler, kültürler ve dinlerle olan etkileşimi ve bunların sonucunda ortaya çıkan ayrışma Ezidiliğin bir diğer sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kara Kitap Kara Talih başlıklı bu çalışma Ezidilerin bu zorlu yolculuğunu az da olsa kayıt altına almayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Amed Gökçen’in 2004 yılından bu yana Türkiye, Suriye, Irak, Gürcistan, Ermenistan ve Almanya’da yürüttüğü saha araştırmalarında elde ettiği sözlü kültüre ait bilgiler Saner Şen’in fotoğraflarıyla birlikte sunulmaktadır. Tartışma yaratacak başlıklar üzerinden değil, topluluğun gündelik hayatta kullandığı argümanlar üzerinde şekillenen Kara Kitap Kara Talih Ezidi topluluğunun görünür olma çabasına destek olarak önemli bir boşluğu dolduracaktır.

-

Kitap Hakkında Basında Çıkanlar:

Ezidi Külliyatına Kaynak Niteliğinde Kitap - Gercekgundem.com

‘Vicdansız Politika Olmaz’ - Cumhuriyet

Yazar Gökçen: Ezidiler, 100 Yıl Önce Diyarbakır’dan Gitti - Haberfx.net


Giriş
Teşekkür

SUNUŞ Dara Mirada
Murathan Mungan

BİRİNCİ BÖLÜM Dara Herherê
Tanrı’nın Sınavları
Âdem’in Çocukları
Ezidilik Ne Değildir?
Yezidi mi? Ezidi mi?

İKİNCİ BÖLÜM Ezidiliğin Temel Dayanakları
Şeyh Adi bin Musafir
Xudan’lar: Yarı Melek-Yarı İnsanlar
Kutsal Kitaplar
Cennet ve Cehennem
Üç Kutsal İlke
Dinin Farzları
Ahiret Kardeşliği
Tokê Êzî
Zerdüştlük ve Ezidilik

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İbadetler
Dualar
Oruçlar
Zekât
Vaftiz/Kirvelik/Sünnet
Temel Bayramlar
Hac
Sema

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ritüeller
Evlilik
Ölüm/Cenaze
Bısk Töreni
Yasaklar
Tawus’lar (Sancaklar)

BEŞİNCİ BÖLÜM Dinî Örgütlenme ve Kast Sistemi
Çift İsimliler
Tek İsimliler
Diğerleri

ALTINCI BÖLÜM Kültür

YEDİNCİ BÖLÜM Yeniden Kutsanan Coğrafyalar
Türkiye: Kayıp Cemaatin Ülkesi
Ermenistan: İlk Kırılma
Suriye: Biraz Türkiye, Biraz Irak
Irak: Dinî Merkez
Almanya: Son Kırılma

Sonuç

Amed Gökçen

İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Master derecesini İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Bölümü’nden aldı. 2005 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde “(Y)Ezidi Kültürünün Karşılaştırmalı Araştırılması” adlı uluslararası çalışmayı yürütmektedir. Çalışmalarının ilk ürünü Kalan Müzik tarafından 2009 yılında çıkarılan (Y)Ezidiler adlı CD-Kitaptır. Yazarın İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından okuyucuya sunulan Osmanlı ve İngiliz Arşiv Belgelerinde Ezidiler (2012), Abede-i İblis Yezidi Taifesinin İtikadı, A’datı, Evsafı (2013), Kara Kitap Kara Talih (2015) kitapları ve Damla Tanla ile çevirisini üstlendiği Ezidilik: Arka Planı, Dinî Âdetleri ve Metinsel Geleneği (2014) isimli yayını bulunmaktadır.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: