Close
Küresel Çağda Siyasal Sosyoloji resmi
Kargo

Küresel Çağda Siyasal Sosyoloji

ISBN/SKU: 978-605-399-335-3
Ürün durumu: Stokta yok

Fiyat: 24,00 TL
Fiyatınız: 18,00 TL
İndirim: % 25


Berch Berberoglu’nun Küresel Çağda Siyasal Sosyoloji isimli bu kitabı, Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerika gibi az gelişmiş ülkelerin bulunduğu topraklardan Avrupa’ya, çeşitli toplumsal çerçevelerde sınıfın doğasını ve siyasetin toplumsal temellerini inceleyerek, devlet ve toplumun tarihî süreçteki kökenlerinin, günümüzdeki doğasının, gelişiminin ve değişiminin eleştirel bir analizini sunuyor.

Bu kitap, çağdaş küresel kapitalizm anlayışının analiziyle, küresel kapitalist sistemin günümüzde karşı karşıya olduğu krizi açıklıyor. 20. yüzyılda ortaya çıkan toplumsal hareketlerden, Rusya’daki sosyalist devrime, Arap Baharı gibi son dönemde meydana gelen toplumsal hareketlere de değinilerek, geçmişten günümüze, kapitalist devlet düzenine karşı mücadele veren toplumsal hareketleri inceleniyor.

Berberoglu, klasik ve çağdaş siyaset ve devlet teorilerini açıkladığı bu eserinde, aynı zamanda günümüzün önemli siyasal meselelerine detaylı bir şekilde değinerek, bunlarla güç ve siyaset alanında yapılan çalışmalar arasında bir bağlantı kuruyor. Siyaset sosyolojisi alanındaki çalışmalarda işlenen temaların kuramsal analizleriyle, sınıf ayrımının belirgin olduğu toplumlarda devletin rolünü ve siyasal gücü açıklamak için hayati önem taşıdığını vurguladığı sınıfsal ilişkileri inceliyor.

Türkçe Baskıya Önsöz


Önsöz

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Geleneksel Devlet Teorileri
Klasik geleneksel Devlet Teorileri
Hegel’in Devlet Teorisi
Siyaset ve Devlet Üzerine Klasik Seçkinci Teori
Mosca’nın Siyasi Seçkinler ve Devlet Üzerine Düşünceleri
Pareto’nun Seçkinler Dolaşımı ve Seçkinci Yönetim Üzerine Düşünceleri
Michels’in Bürokratik Düzen ve Devlet Üzerine Görüşleri
Weber’in Bürokrasi, İktidar ve Devlet Teorisi
Çağdaş Konvansiyonel Devlet Teorileri
Çoğulculuk
İşlevselcilik
Seçkinci Çoğulculuk
Eleştirel Seçkinci Teoriler
Neo-Weberci Teoriler
Sonuç

İKİNCİ BÖLÜM Marksist Devlet Teorileri
Klasik Marksist Devlet Teorisi
Devletin Sınıfsal Doğası
Kapitalist Devlet ve İdeolojik Hegemonya
Kapitalist Devlet, Sınıf Mücadelesi ve Devrim
Çağdaş Marksist Devlet Teorisi
Kapitalist Devlet Üzerine Poulantzas-Miliband Tartışması
Offe ve Hirsh’in Kapitalist Devletin İşlevleri Üzerine Görüşleri
Kapitalist Devletin Çelişkileri Üzerine Therborn ve Szymanski’nin Görüşleri
Nihai Gözlemler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Devletin Kökenleri ve Gelişimi
Devletin Kökenleri
Şarki Despotik Devlet
Antik Köleci Devlet
Feodal Devlet
Feodalizmden Kapitalizme Geçiş

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kapitalist Devletin Gelişimi
Avrupa’da Kapitalist Devletin Kökenleri
ABD’de Kapitalist Devletin Gelişimi
Savaş Sonrası Amerikan Devletinin Büyümesi

BEŞİNCİ BÖLÜM Gelişmiş Kapitalist Devlette Kriz
Amerikan Devletinin Krizi
Amerikan Ekonomik Krizi
ABD’de Sınıf Mücadelesinin Ortaya Çıkması

ALTINCI BÖLÜM Az Gelişmiş Ülkelerde Devlet
Latin Amerika’da Devlet
Asya’da Devlet
Afrika’da Devlet
Ortadoğu’da Devlet
Sınıf, Devlet ve Toplumsal Dönüşüm

YEDİNCİ BÖLÜM Küresel Ölçekte Devlet, Toplumsal Hareketler ve Devrim
Tarihî Arka Plan
Toplumsal Hareketlerin Doğmasına Yol Açan Faktörler
20. Yüzyılda Toplumsal Devrimler
Rusya’daki Sosyalist Devrim
20. Yüzyılın Sonları ve 21. Yüzyılın Başlarında Toplumsal Hareketler

SEKİZİNCİ BÖLÜM Sonuç

Kaynakça

Berch Berberoglu

Nevada Üniversitesi, Reno ABD'de Sosyoloji Bölümü Başkanı ve Lisans Üstü Çalışmalar yönetmeni olan Prof. Dr. Berch Berberoğlu 32 yıldır aynı üniversitede ders vermekte ve araştırma yapmaktadır. Yazdığı ve derlediği 26 kitap arasında Critical Perspectives in Sociology, Class Structure and Social Transformation ve Political Sociology: A Comparative-Historical Approach adlı çalışmaları bulunuyor. Globalization of Capital and the Nation-State ve Globalization in the 21st Century adlı çalışmalar yazarın son kitapları arasında bulunuyor. Prof. Dr. Berberoglu'nun uzmanlık alanları sosyal teori, eleştirel sosyoloji, ekonomi politik, küreselleşme, ve karşılaştırmalı tarih sosyolojisidir.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: