Close
Türkiye'de Militarizm: Zihniyet, Pratik ve Propaganda resmi
Kargo

Türkiye'de Militarizm: Zihniyet, Pratik ve Propaganda

ISBN/SKU: 978-605-399-291-2
Ürün durumu: Stokta yok

Fiyat: 27,00 TL
Fiyatınız: 20,25 TL
İndirim: % 25


Militarizmi ve militarist zihniyeti açıklamaya çalışırken, öncelikle bir kurum olarak ordu ve ordunun işlevleri üzerinde durulur; bunların toplumsal tezahürlerine dayanarak genel sonuçlara gidilir. Oysa bugün militarizm farklı boyutlara sahip bir kavram olduğu için her ülkede kendini değişik biçimlerde gösterirken, topluma benimsetilen militarist değerler giderek toplumun sıradan popüler öğeleriyle birleştirilerek, günlük hayatın olağan akışı içinde kendini yeniden yaratıyor. Bu, yıllarca askerî darbelerle “malûl” bir ülke olan Türkiye’de kendini daha açık bir biçimde ortaya koyarken; kuşaktan kuşağa aktarılan “asker millet”, “her Türk asker doğar” gibi yanılsamalar da militarist zihniyeti canlı tutmakta.
İşte daha önce yayınlarımız arasında Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası adlı eseri basılmış olan Güven Gürkan Öztan, Türkiye’de Militarizm - Zihniyet, Pratik ve Propaganda adlı bu kitabında, ülkemizde militarizmin köklerini, millî kimliğin oluşumunu, “millî dava”lar çerçevesi içinde Kore Savaşı’nı Kıbrıs’ı, askerî darbeleri temel alıp, günümüze kadar yaşamın her alanında şekillenmiş,
militarist zihniyeti, değişik boyutlarıyla inceliyor.

Türkiye, militarist zihniyet ve pratiklerin toplumun her alanına sindiği bir ülke. Bu olgu toplumsal ve siyasal kültürün hiyerarşik, baskıcı ve cinsiyetçi yapısını pekiştirdiği gibi siyaseti salt dost-düşman karşıtlığı üzerinden yürütülen otoriter, kirli bir sürece dönüştürüyor. Militarizmi derinlemesine ve çok yönlü bir analize tabi tutan Öztan, militer zihniyet ve uygulamaların öyle basitçe “askeri vesayet”in geriletilmesiyle ortadan kalkmayacağını gözler önüne seriyor. “Korku kültürü”nün yarattığı “güvenlik ideolojisi” ve baskıcı ataerkil yapıların militarizmle ilişkisini; devlete itaat eden erkekler ile erkeklere boyun eğen kadın ve çocukların nasıl yaratıldığını; bu itaatler uğruna ölme ve öldürmenin nasıl meşrulaştırıldığını anlamak ve bunlarla mücadele etmek isteyen herkesin okumak isteyeceği bir kitap…

Prof. Dr. Fatmagül Berktay


-


Kitap Hakkında Basında Çıkanlar:


Türkiye’de Ulusçuluk ve Dil Politikaları (Kitap Eleştirisi) - Cerkesarastirmalari.org

Paylaşım ve İktidar Değişse de Ana Aktör Ordu - Zaman

Türkiye'de Militarizm: Zihniyet, Pratik ve Propaganda - Youtube.com

Türkiye’de Militarizm: Yedi Başlı Canavar - Bianet.org

MİT’in Merkezde Olduğu Güvenlik Rejimine Geçiyoruz - Agos

Bitmeyen Bir Öykü Olarak Türkiye'de Militarizm - Eğitimsen
Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Militarizm Çalışmaları ve Türkiye’de Militarizm
Militarizmi Tanımlama Sorunu
Militarizmin Farklı Boyutları ve Türkiye
“Yapısal Militarizm” Çalışmaları: Ordu, Modernleşme ve Strateji
İdeolojik-Söylemsel Düzlem: Militarist Zihniyet ve Performans(lar)
Militarizmin “Düşman” ve “İşbirlikçi” Portreleri
Gündeliğin İçine Gömülü Militarizm
Militarist Propagandada Popüler İzdüşümler
Ya Barış İçin?
Militarizmin Bugününü Anlamak

İKİNCİ BÖLÜM Türkiye’de Milli Kimlik İnşası Sürecinde Militarist Eğilimler ve Tesirleri
Türkiye’de Militarizmin Kökleri, Ordu ve Erkeklik
“Yol Gösterici” Subaylar ve Kışlada “Toyluktan Kurtulan” Erkekler
Madalyonun Diğer Yüzü: Uluslaşma Sürecinde “İdeal” Kadının İnşasında Militarist Öğeler
Miras Kalan

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kore Savaşı: Soğuk Savaş İkliminde Militarist Pattern’in Oluşma Serüveni
Kore Savaşı ve Militarist Propaganda
Militarizasyonda Bir Başka Aşama: Sivillerden Cepheye Destek
Kore’den Yaralı Dönen Askerler ve Hiç Dönemeyenler
Anılardan Öykülere Kore Savaşı
Unutmak ile Yeniden Hatırlamak Arasında Kore Savaşı
Kore Savaşı’nın Mirası Üzerine

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Türkiye’de Silahlı Kuvvetler, İdeoloji ve Anti-Komünizm Propagandası
TSK ve Anti-Komünizm’de İlk Evre: Kore Savaşı’ndan
Mayıs Sonrasına
Genelkurmay Başkanı Cemal Tural ve “Emirnameler” ile Orduda Anti-Komünizm
Faruk Güventürk ve Bir Askerin Gözünden Anti-Komünizmin “Karakteristikleri”
12 Mart ve Bir Meşruiyet Arayışı Olarak Anti-Komünizm Propagandası
Ordu İçinde Anti-Komünizm Propagandası
TSK’ne Soğuk Savaş’ın Mirası

BEŞİNCİ BÖLÜM “Milli Dava” Olarak Kıbrıs Meselesi ve Militarizm
Kıbrıs’ı “Milli Dava” Haline Getirmek
Türk Milliyetçilerinde Kıbrıs Politikasına Dair Eleştiriler
Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kuruluşu ve 1960 Sonrası Durum
Kıbrıs İçin Savaş Çağrıları
“Kıbrıs Barış Harekâtı”: Barış Getirmeyen Müdahale ve Yansımaları
Harekâtın Sonrası: Amerikan Silah Ambargosu (1975-1978) ve “Milli Savaş Endüstrisi” Kurma Çabaları
Çözülemeyen Bir Mesele Olarak Kıbrıs

ALTINCI BÖLÜM 1990’lar Türkiye’sinde Kılcallaşmış Militarizm: Siyasal İslâm’dan Kürt Sorununa
Kemalizm: “Her Derde Deva Panzehir” mi?
Siyasal İslâm’a Karşı “İdeolojik Cephe” Kurma Arayışları ve “Yeni Dış Düşman”: İran
TSK’nin “Laik Rejim Bekçiliği” ve Kemalist “Sivil” Toplum
İç Savaş Ortamı: “Kim Dost, Kim Düşman?”
TSK’nin Değişen/Değişmeyen Stratejileri ve Siyaset
Savunmadan Saldırıya: “Düşük Yoğunluklu Savaş Konsepti”
Değişmeyen “Bölünme” Korkusu
Suriye ile Savaş Tamtamları
Güvenlik Devletinin Kıskacında
Değerlendirme ve 2002 Sonrasına Dair Düşünceler

Kaynakça

Dizin

Güven Gürkan Öztan

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Yazar, 2009 yılında “Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası” adlı doktora tezi ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını tamamladı. Tezi kitaplaştırılarak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası (2011) adıyla yayınlandı. Türkiye’de resmî ideoloji, milliyetçi akımlar, milliyetçilik-toplumsal cinsiyet ilişkisi, militarizm ve kent kültürü
konuları başta olmak üzere makaleleri Toplum ve Bilim, Doğu-Batı, Dipnot, Düşünen Siyaset, Eğitim-Bilim-Toplum gibi dergilerde yayımlandı. İnci Ö. Kerestecioğlu’yla birlikte Türk Sağı: Mitler, Fetişler ve Düşman İmgeleri (2012) adlı derlemesi İletişim Yayınları tarafından okuyucuya sunuldu. Yazarın akademik makalelerinin yanı sıra farklı dergi ve gazetelerde yayımlanmış çok sayıda deneme, eleştiri ve inceleme yazısı mevcuttur. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışan Güven Gürkan Öztan; lisans ve lisansüstünde Siyaset Bilimine Giriş, Siyaset Bilimi, Siyaset Sosyolojisi, Ordu ve Siyaset, Etnik Sorunlar ve Milliyetçilik dersleri vermektedir.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: