Close
Gezi Parkı Olayları İnsan Hakları Hukuku ve Siyasi Söylem Işığında bir İnceleme resmi
Kargo

Gezi Parkı Olayları İnsan Hakları Hukuku ve Siyasi Söylem Işığında bir İnceleme

ISBN/SKU: 978-605-399-320-9

Fiyat: 22,00 TL
Fiyatınız: 16,50 TL
İndirim: % 25
:


Büyük toplumsal olaylar meydana gelip, toplumun tüm kesimlerinde derin etkiler yarattıktan sonra kendilerini bir anlamda "tarihin kollarına" bırakır. Ünlü bir düşünürün dediği gibi normal dönemlerde  "yirmi yılda" gerçekleşecek olaylar, adeta "yirmi günde" toplumu sarsarak yaşanırken, sonuçları da değişik biçim ve yöntemlerle tartışılmaya başlanır. Bununla birlikte, bu sürecin hemen başlarında; yaşayanlar, yaşamış olduklarının heyecanı ile kimi "öznel" yorum ve tanıklıklarda bulunup, gerçeğin sadece bir yüzünü yansıtacak, bundan sonradır ki, yaşananlar tarihin nesnel, eleştirel labirentlerinden geçerek, gerçek anlamda "tarihsel olgu" şekline bürünecektir.

 Geçen yaz başında tüm Türkiye'yi sarsan Gezi Parkı Olayları için de artık böyle bir süreç başlamış bulunmaktadır. Şüphesiz olayları yaşayanlarla, dışarıdan değerlendirenler, aydınlar, siyasetçiler ve diğerleri.. süreç içinde çok farklı değerlendirmelerde bulundu. Kimi destekçinin yorumu sağlıklı bir nesnelliği yakalarken kimisi de yüceltmenin uç noktalarına ulaşarak ütopik yorumlar yaptı. Ne ki, toplumun gelişim yasalarından bihaber birçok siyasetçi ise muhalefetini belirsiz ve yüzeysel bir komplo yumağının ardına sığınarak yaparken, ayaklarının bu yumağın iplerine dolanmasından kaçamadı.

 Peki, gerçek neydi?

Bu gerçeğe ulaşmak için atılacak ilk adımlar nelerdi? İşte sizlere sunduğumzu bu "ilk" sayılabilecek rapor, Gezi Parkı gerçeğini insan hakları hukuku ve siyasilerin bu süreç içindeki söylemlerini esas alarak "Ne?" sorusunu değil, "Nasıl?" sorusunu sorarak, cevaplarını da tartışmayı hedefliyor.

 

Gezi Parkı Olayları, kapsadığı konular ve ilişki biçimleri dikkate alınarak, bugünün Türkiyesi ve bugünün dünyası bakımından da anlamı olan bir tartışmayı doğurabilecek, çok geniş bir alanı kapsadı. Bu nedenle, farklı disiplinlerin bilgi dağarcığı ve araştırma yöntemlerinden yararlanarak farklı incelemelere konu olması, bu toplumsal olgunun anlaşılması, tartışılması ve isabetle değerlendirilebilmesi bakımından önem taşıyor. Böyle bir çabanın başka bir açıdan da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Zira bu sayede, sadece “Ne?” sorusunu değil “Nasıl?” sorusunu da sormak ve cevaplarını arayıp tartışma olanağı doğabilecektir. Bunun, açık bir toplum olma bakımından öncelikli bir değeri var."

 Prof. Dr. Turgut Tarhanlı

 İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

-

Kitap Hakkında Basında Çıkanlar:

Hak İhlalleri Nasıl Telafi Edilir? - Bianet

Tarihsel Olgu Olarak “Gezi” - Bianet 

İçindekiler
Kısaltmalar
Sunuş
Executive Summary
1 Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi ve Taksim Kışlası’na İlişkin Süreç
İdari Süreç
Yargısal Süreç
Taksim Kışlası’na İlişkin Dava Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’nin Önünü Açan Nazım İmar Planlarının İptaline İlişkin Dava
2 Olay Örgüsü
3 Yaşam Hakkı
Değerlendirme ve Tavsiyeler
4 Kötü Muamele Yasağı
Değerlendirme ve Tavsiyeler
5 Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı
Değerlendirme ve Tavsiyeler
6 İfade, Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü
İfade Özgürlüğü
Toplanma Özgürlüğü
Örgütlenme Özgürlüğü
Değerlendirme ve Tavsiyeler
7 Akademik Özgürlükler
Değerlendirme ve Tavsiyeler
8 Sağlık Hakkı
Değerlendirme ve Tavsiyeler
9 Konut Dokunulmazlığı
Değerlendirme ve Tavsiyeler
10 Mülkiyet Hakkı
Değerlendirme ve Tavsiyeler
11 Çalışma Hakkı
Değerlendirme ve Tavsiyeler
12 Seyahat Özgürlüğü
Değerlendirme ve Tavsiyeler
13 Hak Arama ve Cezasızlık
Değerlendirme ve Tavsiyeler
14 Gezi Parkı Olaylarında Yabancıların Durumu
Değerlendirme ve Tavsiyeler
15 Siyasetçilerin ve Üst Düzey Kamu Yetkililerinin Söyleminde Gezi Parkı Olayları
Giriş ve Yöntem
Hükümet, İktidar Partisi ve Üst Düzey Kamu Yetkililerinin Söyleminde Gezi Parkı Olayları
Gezi Parkı Olayları’na Dair Söylemdeki Üslup, Dil ve Kavramlar
142 Gösterilerin Hukuksuzluğuna Vurgu ve Bu Çerçevede
Yapılan Çeşitli Demokrasi Tanımları
Farklı Konulara Bakış
Gösterilere Katılanlar: Çevre Duyarlılığına Sahip Masum Vatandaşlar ve Diğerleri
Polis Müdahalesi
Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar
Sosyal Medya
Çevre ve Doğal Yaşam Alanları
Genel Olarak Gezi Parkı Olayları’na Bakış
Muhalefet Partilerinin Söyleminde Gezi Parkı Olayları
Cumhuriyet Halk Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Barış ve Demokrasi Partisi
Yasama Faaliyetlerinde Gezi Parkı Olayları
Soru Önergeleri
Meclis Araştırma Önergeleri
Kanun Teklifleri
Genel Kurul Oturumları
Değerlendirme
Ekler
EK I İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 6 Ocak 1999 Tarih ve 10521 Sayılı Kararı
EK II İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 9 Şubat 2011 Tarih ve 4225 Sayılı Kararı
EK III İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 4 Ocak 2012 tarih ve 165 Sayılı Kararı
EK IV İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10 Ekim Tarih ve 758 Sayılı
Kararı
 EK V İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun 11 Aralık 2012 Tarih ve 883 Sayılı Kararı
EK VI Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun
27 Şubat 2013 Tarih ve 139 Sayılı Kararı
EK VII Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği
Tarafından Açılan Davada İstanbul 6. İdare Mahkemesi
Tarafından 31 Mayıs 2013 Tarihinde Verilen Yürütmeyi
Durdurma Kararı
EK VIII İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin 6 Haziran 2013 Tarihli
“İmar Plan Değişikliklerini” İptal Kararı
Dizin

Burcu YeşiladalıCansu MuratoğluGökçe Çiçek Ayataİdil Elverişİdil Işıl GülLami Bertan TokuzluPınar ÇağlıSevinç EryılmazUlaş Karan

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini insan hakları hukuku üzerine İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ve doktora eğitimini kamu hukuku alanında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. 2005 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Karan, Hukuk Fakültesi’nde Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. Anayasa hukuku ve insan hakları hukuku, ayrımcılık yasağı, ifade, örgütlenme ve toplanma özgürlükleri, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı gibi konular üzerine çalışmalar yürütmektedir. Yayınlanmış eserleri şunlardır: Avrupa Birliği Ülkelerinde Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kurumları (İnsan Hakları Ortak Platformu, 2009); Ayrımcılık Yasağı Eğitim Rehberi (İdil Işıl Gül ile birlikte, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011); Ayrımcılık Yasağı - Kavram, Hukuk, İzleme ve Belgeleme (İdil Işıl Gül ile birlikte, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011); İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamında Bir İnceleme (Sibel İnceoğlu vd. ile birlikte, Beta, 2013); Sanatta İfade Özgürlüğü, Sansür ve Hukuk (Siyah Bant, 2013), Gezi Parkı Olayları İnsan Hakları Hukuku ve Siyasi Söylem Işığında bir İnceleme (Burcu Yeşiladalı vd. ile birlikte, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013). Ayrıca, Mehveş Bingöllü ile birlikte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku (David Harris, Michael O’Boyle, Edward Bates, Carla Buckley, Şen Matbaa, 2013) adlı eseri Türkçeye kazandırmıştır.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: