Close
Karşılaştırmalı Siyaset: Temel Konular ve Yaklaşımlar resmi
Kargo

Karşılaştırmalı Siyaset: Temel Konular ve Yaklaşımlar

ISBN/SKU: 978-605-399-313-1

Fiyat: 35,00 TL
Fiyatınız: 26,25 TL
İndirim: % 25
:


Siyaset biliminin ana dallarından biri olan karşılaştırmalı siyaset, temel olarak dünyadaki farklı siyasal sistemlerin karşılaştırılmasını konu edinir. Son derece geniş olan bu çalışma alanı; siyasal rejimlerden (demokrasiler, otoriter ve yarıotoriter sistemler) siyasal kurum ve süreçlere (siyasi partiler, çıkar grupları, STK’lar, siyasal kültür, seçimler, demokratikleşme vb.) ve buradan toplumların
ekonomi politiğine kadar uzanan büyük bir çerçeveyi içine alır.

Siyaset biliminde karşılaştırma yaparken, siyasal olay ve toplumsal olguların ortaya çıkışı, değişimi ve sosyal olarak sonlanışı ele alınıp, süreç içinde değişkenleri tesbit edilerek, bunların bireyin dolayısıyla toplumun yaşamına olan etkisi incelenir. Oysa uzun yıllar Türkiye’de yapılan karşılaştırmalı çalışmalar, sadece ülkelerin devlet kurumlarının ya da anayasal kural ve yapılarının ele alınıp, incelenmesiyle sınırlı kalmış, kapsayıcı bir nitelik kazanamamıştır.

Bu kitap ise karşılaştırmalı siyaset alanında çalışan siyaset bilimciler ile iç ve dış siyaset arasındaki etkileşimi ele alan uluslararası ilişkiler uzmanları tarafından kullanılan anahtar kavramlar ve yaklaşımlarla ilgili geniş bilgiler sağlamaktadır. Kitabın yazarları önemli ülkeleri tek tek ele almak yerine, farklı ülkelerdeki siyasi gelişmeleri değerlendirebilmek için kullanılabilecek kavramlar ile analiz yöntemlerini sunmaktadır. Siyaseti sadece devlete ilişkin olay ve olgular içine hapseden durağan ve “eskimiş” yaklaşımların dışında canlı ve farklı bir bakış açısı sunan bu eser, ülkelerinin yanısıra dünyada süregelen siyasi hayatı incelemek isteyen araştırmacılar ve öğrenciler için de önemli bir kaynak olacaktır.


Prof. Dr. Sabri Sayarı ve Doç.Dr. Hasret Dikici Bilgin tarafından derlenen Karşılaştırmalı Siyaset-Temel Konular ve Yaklaşımlar adlı bu çalışma, Türkçede az sayıda örneği olan çalışmalardan birisidir.

Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi

EBRU Ş. CANAN SOKULLU HASRET DİKİCİ BİLGİN IŞIK ÖZEL M. EMRE HATİPOĞLU PELİN AYAN MUSİL SABRİ SAYARI YAPRAK GÜRSOY YUNUS SÖZEN ZEYNEP ALEMDAR


Giriş
Sabri Sayarı - Hasret Dikici Bilgin

1 Karşılaştırmalı Siyaset Alanının Gelişimi
Sabri Sayarı - Hasret Dikici Bilgin
Karşılaştırmalı Siyaset Alanının Kökenleri
Yeni Karşılaştırmalı Siyasetin Doğuşu
Siyasi Kalkınma ve Modernleşme
Kalkınmacılığa Karşı Alternatif Arayışları
Akılcı Seçim Teorileri (Rational Choice Theories) ve Yeni Kurumsalcılık
(New Instıtutıonalısm)
Günümüzde Karşılaştırmalı Siyaset
Çalışma Soruları
Anahtar Sözcükler
Yararlanılan Kaynaklar
Çevrimiçi Kaynaklar

2 Karşılaştırmalı Siyasette Yöntem
M. Emre Hatipoğlu
Neden Karşılaştırmalı Yöntem?
Karşılaştırmalı Yöntemin Temelleri
Karşılaştırmalı Yöntemde Önerme ve Çıkarım
Karşılaştırmalı Siyasette İlerleme: Önerme-Çıkarım İlişkisi
Karşılaştırmalı Yöntemde Gözlem Sayısı
Tek Vaka Çalışmaları
Az Vakalı Çalışmalar
Olabildiğince Benzer Sistemler Tasarımı (OBST)
Olabildiğince Değişik Sistemler Tasarımı (ODST)
Çok Vakalı Çalışmalar
Karşılaştırmalı Yöntemde Çözümleme Düzeyi
Birey Düzeyinde Çözümleme
Grup Düzeyinde Çözümleme
Sistem Düzeyinde Çözümleme
Düzeyler Arası Çözümleme ve Çıkarım
Çalışma Soruları
Anahtar Sözcükler
Yararlanılan Kaynaklar
Çevrimiçi Kaynaklar
Başvurulabilecek Diğer Kaynaklar

3 Siyasi Rejimler: Demokrasiler ve Diğer Sistemler
Yunus Sözen
Demokratik Olmayan Rejimler (Diktatörlükler)
Diktatörlüklerin İncelenmesi Neden Önemlidir?
Diktatörlük Türleri
Linz ve Stepan’a Göre Diktatörlük Türleri
Linz-Stepan Sınıflandırması ve Rejim Salınımları
Geddes’e Göre Diktatörlük Türleri
Geddes Sınıflandırması ve Diktatörlüklerin Dayanıklılığı
Demokratik Rejimler
Demokrasinin Kökenleri?
Demokrasinin Usulleri ile Pekişmesi ve Karşılaştırmalı Siyaset
Dahl’a Göre Siyasal Demokrasinin Oluşması
Demokrasi Ne Değildir?
Tanım Tartışmaları Işığında Demokrasinin Tarihsel Gelişimi
Demokrasi ve Diktatörlük Arasında: Karma Rejimler
Seçimli Otoriterlik (Electoral Authoritarianism)
Hibrid Rejimler (Hybrid Regimes)
KARŞILAŞTIRMALI VAKA İNCELEMESİ
Rejim Salınımları / Türkiye ve Arjantin Örnekleri
SORUNLU DEMOKRASİLER (Defective Democracies)
Çalışma Soruları
Anahtar Sözcükler
Yararlanılan Kaynaklar
İleri Okuma Listesi

4 Rejim Değişiklikleri: Otoriterleşme ve Demokratikleşme
Yaprak Gürsoy
Otoriterleşmenin Tanımı
Otoriterleşmenin Yolları
Askeri Darbeler
Devrimler
KARŞILAŞTIRMALI VAKA İNCELEMESİ
Yunanistan 1967 ve Şili 1973 Darbeleri
Muhalefetin Sindirilmesi
Demokratikleşmenin Tanımı
Demokratikleşme Teorileri
Modernleşme Teorisi
Tarihsel Sosyoloji
Geçiş Teorileri
KARŞILAŞTIRMALI VAKA İNCELEMESİ
İspanya 1978 ve Brezilya 1988
Otoriter Rejimlerin Sonu?
Çalışma Soruları
Anahtar Sözcükler
Yararlanılan Kaynaklar
Çevrimiçi Kaynaklar
İleri Okuma Listesi

5 Siyasal Kültür
Ebru Ş. Canan-Sokullu
Siyasal Kültür Nedir?
ÇERÇEVE 5.1
Değişik Siyasal Kültür Tanımları
Siyasal Kültürün Boyutları ve Analiz Düzeyleri
Siyasal Sistem
Siyasal Süreç
Siyasal Çıkarımlar
KARŞILAŞTIRMALI VAKA İNCELEMESİ
İngiltere ve Fransa
Siyasal Kültürün Değişimi
Siyasal Alt Kültür
Kitle Kültürü ve Seçkinler Kültürü
ÇERÇEVE 5.2
Oydaşmalı Siyasal Kültürün Değişimine Bir Örnek Olarak Almanya
ÇERÇEVE 5.3
Siyasal Kültürde İslâm ve Demokrasi Diyalektiği:
İtalya’da Kitle Kültürü ve Seçkinler Araştırması
Siyasal Toplumsallaşma
Siyasal Toplumsallaşmanın Ajanları
Sonuç ve Güncel Tartışmalar
Çalışma Soruları
Anahtar Sözcükler
Yararlanılan Kaynaklar
Çevrimiçi Kaynaklar

6 Siyasi Partiler ve Parti Sistemleri
Sabri Sayarı
Siyasi Partilerin Kökenleri
Partilerin İşlevleri
Parti Örgütlenmesi
Parti Sistemleri
KARŞILAŞTIRMALI VAKA İNCELEMESİ
Parti Sistemleri: İngiltere ve Almanya
Sonuçlar
Çalışma Soruları
Anahtar Sözcükler
Yararlanılan Kaynaklar
Çevrimiçi Kaynaklar

7 Seçimler ve Seçim Sistemleri
Hasret Dikici Bilgin
Seçimlerin Önemi ve Etkileri
Seçim Sistemlerinin Tanımı ve Sınıflandırılması
Çoğunluk Esasına Dayanan (Majoritarian) Seçim Sistemleri
Tek Turlu Dar Bölge (Single Member District Plurality) Çoğunluk Sistemleri
Dar Bölge İki Turlu (Majority Runoff) Çoğunluk Sistemleri
Alternatif Oy (Alternative Vote) Sistemi
Blok Oy (Bloc Vote) Sistemi
Nisbi Temsil Esasına Dayanan (Proportional Representation) Seçim Sistemleri
KARŞILAŞTIRMALI VAKA İNCELEMESİ
Seçim Sistemleri ve Parti Sistemleri: İngiltere ve Kanada
Liste Usulü Nispi Temsil Sistemi
Aktarılabilir Tek Oy Sistemi (Single Transferable Vote)
Nispi Temsil Esasına Dayalı Seçim Sistemlerinde Orantılılığı Etkileyen Faktörler
Seçim Çevresi
Seçim Barajı
Karma (Paralel) Seçim Sistemleri
Sınırlı Oy (Limited Vote) ve Aktarılamaz Tek Oy
(SNTV-Single Non-Transferable Vote) Sistemi
KARŞILAŞTIRMALI VAKA İNCELEMESİ
Karma Sistemler: Almanya ve Yeni Zelanda
Seçim Sistemi Tercihinin Önemi ve Sonuçları
Hangi Seçim Sistemi?
Temsilde Adalet ve Orantılılık (Proportionality)
Yönetimde İstikrar
Kullanımda Basitlik ve Seçmen-Seçilen İlişkileri
Çalışma Soruları
Anahtar Sözcükler
Yararlanılan Kaynaklar
Çevrimiçi Kaynaklar

8 Baskı Grupları ve Sivil Toplum
Zeynep Alemdar
Baskı Grupları
Kavram ve Gelişimi
Baskı Gruplarının İşlevleri
Baskı Grupları - Devlet İlişkisi
Korporatizm ve Neo-Korporatizm
Çoğulcu Sistem
Baskı Gruplarına Yönelik Eleştiriler
KARŞILAŞTIRMALI VAKA İNCELEMESİ
Korporatist ve Çoğulcu Sistemler: Avusturya ve ABD
Sivil Toplum
Kavram ve Gelişimi
Sivil Toplum Kuruluşları
Etkinliklerine Göre Sivil Toplum Kuruluşları
Sivil Toplum-Devlet İlişkileri
Sivil Topluma Yönelik Eleştiriler
Sonuç
KARŞILAŞTIRMALI VAKA İNCELEMESİ
Çatışma Bölgelerinde Sivil Toplum: Lübnan ve Kuzey İrlanda
Çalışma Soruları
Anahtar Sözcükler
Yararlanılan Kaynaklar
İleri Okuma Listesi

9 Hükümet Sistemleri: Başkanlık Sistemi ve Parlamenter Sistem
Pelin Ayan Musil
Parlamenter Sistem ve Başkanlık Sistemi Nedir?
KARŞILAŞTIRMALI VAKA İNCELEMESİ
Parlamenter Sistem ve Başkanlık Sistemi Arasındaki Temel Farklar: İngiltere ve ABD
Parlamenter Sistem ve Başkanlık Sisteminin Çeşitliliği
Yarı-Başkanlık Sistemi
Hükümet Sistemleri ve Siyasi Gelişime Etkileri
KARŞILAŞTIRMALI VAKA İNCELEMESİ
Yarı-başkanlık Sisteminin Farklı Şekillerde Uygulanışı: Fransa ve Finlandiya
Meşruiyet Sorunu
Siyasi İstikrar
Temsil ve Hesap Verebilirlik
KARŞILAŞTIRMALI VAKA İNCELEMESİ
Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinin Demokrasiye Etkileri: Arjantin-Yunanistan
Hükümet Sistemlerinin Ekonomik ve İnsani Gelişime Etkisi Var mı?
Sonuç ve “Hangi Sistem Daha İyi?” Tartışmasına Yönelik Eleştiriler
Çalışma Soruları
Anahtar Sözcükler
Yararlanılan Kaynaklar
İleri Okuma Listesi
Çevrimiçi Kaynaklar

10 Karşılaştırmalı Ekonomi Politik
Işık Özel
Karşılaştırmalı Ekonomi Politiğin Kurumsal Temelleri
Kavramlar ve Kurumsal Analiz
Kurumlar ve Ekonomik Gelişme
Demokrasi ve Ekonomik Gelişme
Devlet ve Piyasalar: Kural Koyucu mu Piyasa Oyuncusu mu?
Gelişmiş Ülkelerde Devlet ve Piyasalar
Sosyal Refah Devleti ve Türleri
“Kapitalizmin Türleri”: Liberal ve Eşgüdümlü Piyasa Ekonomileri
Gelişmekte Olan Ülkelerde Devlet ve Piyasalar: Sanayi Politikası ve Devlet Kapitalizmi
KARŞILAŞTIRMALI VAKA İNCELEMESİ
Almanya ve ABD
KARŞILAŞTIRMALI VAKA İNCELEMESİ
Güney Kore ve Türkiye
Uluslararası Ekonomi Politik
Dış Ekonomik Politikanın Belirleyicileri
Çıkar-Temelli Yaklaşım: Faktörler mi Sektörler mi?
“Dışarıdan İçeriye” (Outside-In): Uluslararası Dinamiklerin Ulusal Düzlemde Etkisi
Küreselleşme ve Devlet Egemenliği
Küreselleşmenin Dinamikleri: Sermaye ve Mallar Serbest Ama, Ya İnsanlar?
Çokuluslu Şirketler
Küreselleşme ve Gelişme Modelleri
Krizler ve Sonrası
Sonuç Yerine: Piyasaları Kurallarla Dizginlemek
Çalışma Soruları
Anahtar Sözcükler
Yararlanılan Kaynaklar

Bölüm Kapakları Resim Açıklamaları

Dizin

Hasret Dikici Bilgin

Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesidir. Yakın zamanda yayınlanan çalışmaları arasında, “Foreign Policy Orientation of Turkey’s Pro-Islamist Parties: A Comparative Study of AKP and REFAH” (Turkish Studies, 2008, 9[3]); “Civil Society and State in Turkey: A Gramscian Perspective” (Gramsci and Global Politics: Hegemony and Resistance, Routledge, 2009) ve Sabri Sayarı ile birlikte “Paths to Power: The Making of Cabinet Ministers in Turkey” (Parliamentary Affairs, 2011, 64[4]) bulunmaktadır.Sabri Sayarı

Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesidir. Yayına hazırladığı bazı kitaplar şunlardır: (Alan Makovsky ile) Türkiye’nin Yeni Dünyası: Türk Dış Politikasının Değişen Dinamikleri (Alfa Basım, 2002); (Metin Heper ile) Türkiye’de Liderler - ve Demokrasi (Kitap Yayınevi, 2008); (Donald Quataert ile) Turkish Studies in the United States (Indiana Univ Turkish Studies Dept, 2003); ve (Metin Heper ile) The Routledge Handbook of Modern Turkey (Routledge, 2012). Aralarında The Middle East Journal, Middle East Quarterly, South European Politics and Society ve Turkish Studies’in de bulunduğu çok sayıda uluslararası akademik derginin yayın kurulundadır.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: