Close
Tarihin Cenderesinde: Yunanistan ve Türkiye'de Milliyetçilik resmi
Kargo

Tarihin Cenderesinde: Yunanistan ve Türkiye'de Milliyetçilik

ISBN/SKU: 978-605-399-314-8

Fiyat: 26,00 TL
Fiyatınız: 19,50 TL
İndirim: % 25
:


Umut Özkırımlı ile Spyros Sofos’un bu çalışması, Yunanistan ve Türkiye’deki milliyetçilikler üzerine her iki ülkenin resmî tarihyazımını sorgulayan, karşılaştırmalı okuma yapmamıza imkân veren ortak bir kavramsal–kuramsal çerçeve sunuyor.

Kitap öncelikle her iki ülkenin tarihine ilişkin literatürü eleştirel bir gözle incelerken, milliyetçi projelerin doğuşu ile gelişimini karşılaştırmalı bir analizle ele alıyor. Ardından Yunan ve Türk milliyetçiliğine özgü mit ve kavramları yorumlarken, bu milliyetçiliklerin aralarındaki benzerlikleri ve simbiyotik ilişkileri dikkate alarak, her iki ülkenin milliyetçi tahayyüllerinin kendilerine özgü özelliklerini vurgulayarak, ulus inşa etme süreçleri üzerine değerlendirmelerde bulunuyor. Yazarlar bunu yaparken, “Yunan” ya da “Türk” milletinin, tarihî süreç içinde değişimlere direnerek “özünü korumuş” resmî anlatılara, “ezelî” ve “ebedî” kimliklere, yüceltici, abartılı söylemlerine eleştirel bir gözle bakarak, objektif ölçütler getiriyor.

Tarihin Cenderesinde bu yanıyla, aralarındaki benzerlikleri ve ilişkileri göz ardı etmeden bu iki milliyetçiliğin ayırt edici ve kendilerine özgü yönlerine vurgu yapıp, birbirlerini “ötekileştiren” tarihî ve siyasî süreçler hakkında ayrıntılı bilgiler sunmaktadır.

 

[Tarihin Cenderesinde] Yunanistan ve Türkiye’deki milliyetçilik tartışmalarını tarih ile harmanlayan, oldukça akıcı bir dille yazılmış, etkileyici bir eser. Daha önce böyle bir karşılaştırmalı çalışma görmediğimi söylemeliyim – özellikle de Yunanca ve Türkçe malzemeleri büyük bir ustalıkla kullanan. Ayrıca birbirini rakip olarak gören iki ulustan aydının dünyada fazla örneği görülmeyen bu işbirliği, sadece bu yönüyle bile son derece cesur bir “müdahaledir”.

Fred Halliday, London School of Economics

 

Modern Türkiye ve Yunanistan tarihyazımlarına kendine özgülüğü temel alan ve birbirlerini “öteki” olarak kurgulayan milliyetçi bakış açıları hâkimdir. Bu dikkate değer çalışma, her iki ülkedeki milliyetçilik tartışmaları ile daha genel anlamda kuramsal tartışmaları uzman bir bakış açısıyla ele alarak söz konusu milliyetçi bakışı aşmaktadır. Farklı temaları hem Yunanistan, hem Türkiye örneklerinde karşılaştırmalı bir bakış açısıyla değerlendiren bu çalışma, tarihsel anlamda aydınlatıcı bir yaklaşım sunmanın yanı sıra iki ülkenin birbirlerini daha iyi anlamasına da katkıda bulunacaktır.

John Breuilly, London School of Economics

-

Kitap Hakkında Basında Çıkanlar:

“Yunan” ve “Türk”ü Yaratmak - Radikal KitapTeşekkür


Giriş: Milliyetçi Tahayyül

1 Yunanistan, Türkiye ve Karşılaştırmalı Bakış
Milliyetçi Tahayyül
Kitabın Ana Hatları

2 Modernite, Aydınlanma, Batılılaşma
Birlikte Yaşama ile Ayrılma Arasında
Kurtuluş Umudu, Milletin Keşfi

3 Kültür, Kimlik, Farklılık
İkili Miras ile Varoluşsal Şizofreni Arasında
Modernite, Kararsızlık ve Nostalji

4 Geçmiş, Bellek, Tarih
Taş Sokaklar ve Yıkık Sütunlar Arasında
Efsanevi Geçmiş, Anlaşılması Zor Olan Bugün

5 Mekân, Toprak, Yurt
Tamamlanmamış Krallık ve Olanaksız İmparatorluk
Emperyal Distopyalar, Milli Gerçekler

6 Azınlıklar ve Homojenleştirme Politikası
Farklılıkla Karşılaşma: Marjinalleştirme, Aporya ve Bastırma
Çeşitliliğe Dair Tehlikeler: Asimilasyon, Dışlama ve Sınırdışı Etme

7 Yunanistan ve Türkiye’de Milliyetçilik: Hegemonya Arayışı
Yunanistan ve Türkiye’de Milliyetçiliğin Topoğrafyası

Kaynakça

Dizin

Umut Özkırımlı

1970 yılında Ankara'da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Saint Joseph Fransız Lisesi'nde yaptı.
1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Özkırımlı, yüksek lisans eğitimini The London School of Economics and Political Science'da, doktora eğitiminiyse İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. 2005 yılında Doçentlik derecesini alan Özkırımlı halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi, The London School of Economics, Avrupa Enstitüsü ile Lund Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi ve Malmö Üniversitesi Küresel Siyasi Çalışmalar Bölümü'nde misafir araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Özkırımlı, Harry Tzimitras ile birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü bünyesindeki Türk-Yunan Çalışmaları Programı'nın Direktörlüğünü de yürütmektedir. Özkırımlı'nın daha önce yayımlanan çalışmaları arasında Theories of Nationalism (Milliyetçilik Kuramları, 2000) ve Contemporary Debates on Nationalism (Milliyetçilik Üzerine Güncel Tartışmalar, 2005) adlı kitaplar ile Nationalism and its Futures (Milliyetçilik ve Geleceği, 2003) adlı derleme bulunmaktadır. Palgrave Macmillan Yayınevi tarafından İngilizce olarak yayımlanan bu kitaplardan Theories of Nationalism, halen 25'i aşkın ülkede, 70'i aşkın milliyetçilik dersinde 'temel okuma' olarak kullanılmaktadır.

Türkiye'de ilk olarak 1999 yılında Milliyetçilik Kuramları: Eleştirel Bir Bakış adıyla yayımlanan, 2. ve 3. baskıları ise Doğu Batı Yayınları tarafından yapılan kitap, Sideris Yayınları tarafından Yunancaya, İran Milli Çalışmalar Enstitüsü tarafından da Farsçaya çevrilmiştir. Özkırımlı'nın Spyros A. Sofos'la birlikte yazdığı Hurst & Co. Yayınevi ve Columbia University Press tarafından 2008 yılı başında yayımlanan kitabı Tormented by History: Nationalism in Greece and Turkey (Yunanistan ve Türkiye'de Milliyetçilik) de Το βάσανο της Ιστορίας: Ο εθνικισμός στην Ελλάδα και στην Τουρκία adıyla Kastaniotis Yayınevi tarafından Yunancaya çevrilmiştir. Özkırımlı son olarak Theories of Nationalism (Milliyetçilik Kuramları) adlı kitabının genişletilmiş ikinci baskısı ile The Troubled Triangle: Nationalism in Cyprus, Greece and Turkey (Belalı Üçgen: Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye'de Milliyetçilik; Ayhan Aktar ve Niyazi Kızılyürek ile birlikte) başlıklı bir derlemeyi yayına hazırlamıştır. Her iki kitap da 2009 yılı başında Palgrave Macmillan tarafından yayımlanmıştır. Özkırımlı şu anda yine aynı yayınevi için 'İslam ve Milliyetçilik' kitap dizisinin editörlüğü görevini yürütmektedir.Spyros A. Sofos

Lund Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Daha önce Kingston Üniversitesi ve Portsmouth Üniversitesi’nde kıdemli araştırmacı olarak çalışan Sofos, aynı zamanda Siena Üniversitesi ve Tartu Üniversitesi’nde misafir öğretim görevlisi olarak bulunmuştur. Sofos’un yayınları: Nation and Identity in Contemporary Europe (Brian Jenkins ile birlikte – Routledge, 1996), Islam in Europe: Public Spaces and Civic Networks (Roza Tsagarousianou ile birlikte – Palgrave Macmillan, 2013). Umut Özkırımlı ile birlikte Islam and Nationalism serisinin editörlüğünü yürütmektedir.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: