Close
Adalet Psikolojisi resmi
Kargo

Adalet Psikolojisi

ISBN/SKU: 978-605-399-289-9

Fiyat: 39,00 TL
Fiyatınız: 29,25 TL
İndirim: % 25
:


Bir toplumda suçla mücadelede, suç takibinden caydırıcılığa kadar uygulanan değişik yöntemler adalet sisteminin temelini oluşturan önemli faktörler olarak bilinir. Ancak, Durkheim’ın da yıllarca önce üstüne basarak söylediği gibi, suçun toplumsal hayattan bütünüyle kaldırılması mümkün olmadığı gibi bunun uygun bir yöntemi de yoktur. Suçu, bir toplumsal vakıa olarak günlük yaşamı katlanılmaz hale sokmayacak oranda düşürmek, o toplumda yerleşik adalet sisteminin yerine getirmesi gereken temel işlev olmalıdır. İşte bir disiplinlerarası çalışma alanı olan adalet psikolojisi, araştırmacılara bu anlamda, temel disiplinlere ve başka bilim dallarına da hakim olma sorumluluğu yükler. Adalet Psikolojisi, suç profillerini ortaya koyarken, bunların artış ve düşüş oranları ile kendi içindeki değişimlerini tespit eder ve hukuksal açıdan ne tür önlemlere ihtiyaç duyulması gerektiğine işaret ederek hukuku politikalarının yeniden düzenlenmesini sağlar. Ne var ki, “hukuka aykırılık” üzerinde çalışıp, bunun bir bütüncül açıklamasını yaparken, mekandan kültüre, biyolojiden psikolojiye, ekonomiden siyasete kadar birçok faktörü değerlendirmeli, kişinin yaş grubunu ve çevresel etkileşimlerini göz önünde bulundurmalıdır. Bu nedenle, adalet psikolohisi “normal olmayan” davranış biçimlerine odaklanan bir disiplin olarak ceza politikalarının belirlenmesi için de temel veriler sunar.

xiii Tablo, Şema ve Grafik Listesi
xv Önsöz
xix Foreword
1 Giriş
7 Introduction
13 BİRİNCİ BÖLÜM Adalet Psikolojisine Giriş
15 A. Genel Olarak
23 1. Yakın Çalışma Alanları ile Psikoloji ve
Adalet Psikolojisinin İlişkisi
23 a. Psikoloji ve Adalet Psikolojisi
25 b. Sosyoloji ve Adalet Psikolojisi
26 c. Sosyal Psikoloji ve Adalet Psikolojisi
29 d. Antropoloji ve Adalet Psikolojisi
31 e. Kriminoloji ve Adalet Psikolojisi
32 2. Adalet Psikolojisi ve Bağlantılı Çalışma Alanları
34 a. Adli Biyoloji
34 b. Adli Toksikoloji (Adli Kimya)
34 c. Adli Palinoloji
34 d. Ölüm Bilimi (Tanatoloji)
35 e. Adli Travmatoloji
35 f. Adli Odentoloji
35 g. Adli Patoloji
35 h. Fasiyal Rekonstrüksiyon
35 i. Kriminalistik
38 j. Balistik
38 k. Adli Grafoloji
38 l. Ses Görüntü Analizi
38 B. Tarihsel Gelişim ve Yöntem
38 1. Tarihsel Gelişim
40 2. Yöntem
40 a. Genel Olarak
41 b. Araştırma Yöntemi
45 c. Adalet Psikolojisinde Yöntem
46 1) Betimleyici Yöntem
46 2) Nedensel Yöntem
47 3) Normatif Yöntem
47 (1) Gözlem
48 (2) Deney
48 (3) Tarama Yöntemi
48 (4) Öykü Alma
49 (5) İstatistik
vi içindekiler
49 d. Adalet Psikolojisinde Yönteme İlişkin Özel Olarak
Üzerinde Durulması Gereken Konular
50 e. Klinik Psikoloji ve Adli Psikoloji Arasındaki Farklar
51 f. Adalet Psikolojisinin Konusu: Adli Olgu
55 İKİNCİ BÖLÜM Adalet Psikolojisinin Bölümleri
57 A. Genel Olarak
59 B. Suçlu Psikolojisi
59 1. Eylem Olarak Suç ve Nedenleri
61 2. Suça İlişkin Normatif Çerçeve
62 3. Suçun Unsurları
63 a. Fiil
64 b. Sonuç
64 c. Nedensellik
65 d. Fail
65 e. Mağdur
65 f. Konu
65 g. Manevi Unsur
67 1) Kast
67 2) Kastın Türleri
68 (1) Doğrudan Kast – Dolaylı Kast
68 (2) Genel Kast – Özel Kast
69 (3) Ani Kast – Düşünce Kastı
69 (4) Başlangıçta Oluşan Kast – Eklenen Kast
69 3) Taksir
69 4) Taksir Türleri
70 5) Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç
70 4. Suç Sistematiği
71 5. Suçlunun Kişiliği
74 6. Eylem Olarak Suç ve Biyolojik Nedenleri
74 a. Genetik Özellikler - Suç İlişkisi
77 b. Yoksunluklar-Suç İlişkisi
77 c. Salgılar-Suç İlişkisi
78 d. Bağımlılık Halleri
84 1) Bağımlılık Çeşitleri
85 (1) Esrar Tipi Bağımlılıklar
85 (2) Barbitural, Benzodiazepin Tipi Bağımlılıklar
85 (3) Opiat Tipi Bağımlılıklar
85 (4) Kokain Tipi Bağımlılıklar
86 (5) Uyarıcı Tipi Bağımlılıklar
86 (6) Halüsinasyon Tipi Bağımlılıklar
86 (7) Uçucu Madde Bağımlılıkları
86 (8) Alkol Bağımlılığı
87 e. Hukuksal Değerlendirme
91 7. Eylem Olarak Suç ve Psikolojik Nedenleri
92 a. Bireysel Olan Nedenler
95 1) Akıl Hastalıkları
97 (1) Şizofreni
98 (2) Paranoya
içindekiler vii
99 (3) Psikopatlık
99 (4) Psikozlar
100 (5) Epilepsi
100 (6) Nevrotik Bozukluklar
102 2) Akıl Zayıflığı ve Özel Haller
102 (1) Zekâ Geriliği
103 (2) Hukuksal Sorumluluk
110 (3) Üzerinde Özel Olarak Durulması Gereken Haller
110 i. İhtiras
111 ii. Tahrik
112 iii. Uyurgezerlik, Hipnoz, Bunama
113 8. Eylem Olarak Suç ve Sosyal Nedenleri
114 a. Sosyal Yapı Teorileri
115 b. Anomi ve Sapma Kuramları
117 c. Damgalama Teorileri
118 d. Sosyal Çatışma Teorileri
121 e. Sosyal Etkileşim Teorileri
126 f. Feminist Teoriler
128 g. Bütünleşik Suç Teorileri
129 h. Suç Teorileri ve Örnekler Üzerinden Değerlendirilmesi
129 1) Örnek 1: Göç ve Suç İlişkisi
133 2) Örnek 2: Yaş - Suç İlişkisi
144 C. Sanık Psikolojisi
144 1. Genel Olarak
148 2. Sorumluluğun Saptanması Açısından Sanık Psikolojisi
148 3. Özel Durumlar
149 a. Suça Teşebbüs Halleri
151 b. Bilme ve Ayırt Etme Gücüne Sahip Olma
157 c. Farik ve Mümeyyiz Olma
161 4. Suçlu Profili Analizi
161 a. Suç Profili Nasıl Analiz Edilebilir?
165 b. Suç Profili Etkenleri
167 c. Türkiye’de Suçlu Profili
173 d. Fail İtiraf Anketleri
175 e. Sanık Psikolojisi Açısından Sorgulama ve İfade Alma
179 1) Sorgulama Çeşitleri
179 (1) Doğrudan Sorgu
180 (2) Çapraz Sorgu
183 i. Çapraz Sorguda İlk Aşama
183 ii. İkinci Aşama
184 iii. Üçüncü Aşama
184 iv. Dördüncü Aşama
184 v. Çapraz Sorgunun Uygulanması
186 2) Doğrudan ve Çapraz Sorgulama Yöntemlerinin Farkı
187 3) İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller
187 4) İfade Alma
189 5) Sağır-Dilsizlerin İfadesinin Alınması
190 (1) On Beş Yaşını Doldurmamış Sağır-Dilsizler
viii içindekiler
191 (2) On Beş Yaşını Doldurmuş Olup da
On Sekiz Yaşını Doldurmamış Olan Sağır-Dilsizler
192 (3) On Sekiz Yaşını Doldurmuş Olup da Yirmi Bir Yaşını
Doldurmamış Olan Sağır-Dilsizler
194 D. Usul Psikolojisi
194 1. Genel Olarak
194 2. Olay Yeri İnceleme
197 3. Deliller ve Delil Çeşitleri
197 a. Delil
199 b. Delil Çeşitleri
200 1) Doğrudan Deliller
202 2) Dolaylı Deliller
202 3) Emare Deliller
203 4) Dijital Deliller
204 5) İzler
205 6) Yasak Deliller
205 7) Teşhis
208 8) Yüzleştirme
210 9) Arama
217 E. Tanık Psikolojisi
217 1. Genel Olarak
225 2. Yalan Tanıklık
227 a. Yönlendirme
227 b. Prestij Etkisi
228 c. Tanık Beyanını Doğrudan Etkileyen Faktörler
229 1) Görme, Algılama
229 2) Stres Etkisi
229 3) Silaha Odaklanma
230 4) Süreç
230 5) Sistemden Doğan Etkiler
231 (1) Yönlendirici Sorgu
231 (2) Kişi Belirlemeye İlişkin Yanılgılar
236 d. Tanığın Beyanından Vazgeçmesi
237 3. Tanıklık Etmesi Tartışmalı Olan Kişiler
237 4. Sağlık Mesleği Mensuplarının Zorunlu Tanıklığı
238 5. Yer Gösterme, Yüzleştirme, Teşhis
241 6. Gizli Tanıklık
242 F. Hükümlü Psikolojisi
242 1. Genel Olarak
246 2. Hükümlülük Yeri: Cezanın İnfazı
253 3. Türkiye’de İnfaz
256 4. Temel Cezanın Belirlenmesi
260 5. Mekân, İmkân Açısından Cezaevleri
263 a. Açık Ceza İnfaz Kurumları
264 b. Yarı-Açık Cezaevleri
264 c. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
içindekiler ix
265 6. İnfazın Planlanması
268 7. İnfaz Süreci
268 a. Genel Olarak
269 1) İntihar
270 2) Açlık Grevi ve Beslenmenin Reddi
276 3) Tedavinin Reddi
277 b. Ceza İnfaz Kurumunda Düzen
277 1) Cezaevi Güvenliği ve Bulundurulabilecek Eşyalar
278 2) İnfaz Kurumunda Arama
278 3) İnfaz Kurumu Düzenine Aykırılık Hallerinde
Uygulanacak Tedbirler
279 4) Hükümlünün Sevki ve Nakli
280 5) Cezaevinde Ziyaret
281 6) İnfaz Rejiminin Gevşetilmesi Halleri
282 8. İnfaz Kurumu Personeli, İdaresi ve İnfazın Denetlenmesi
282 a. İnfaz Kurumu Personeli ve İdaresi
283 b. İnfazın Denetlenmesi
283 1) İnfaz Hakimliği Denetimi
283 2) İzleme Kurulu Denetimi
285 3) İnfaz Muhakemesi
285 9. Sağaltıcı Hukuk Teorisi (Therapeutic Jurisprudence)
287 a. Risk-Gereksinim Modeli
288 b. İyi Yaşam Modeli
289 c. Suçun Rehabilitasyonuna Hukuksal Yaklaşım
290 d. İnsan Hakları Modeli
291 e. Rehabilitasyonun Uygulaması
293 10. Uzlaşma
297 G. Mağdur Psikolojisi
297 1. Genel Olarak
299 2. Mağdur Psikolojisinin Türleri
299 a. Ampirik Mağdur Psikolojisi
299 b. Klinik Mağdur Psikolojisi
299 c. Yardım ve Koruma Alanı
300 d. Hukuksal Koruma Alanı
301 3. Mağdur Tipolojisi
301 a. Gerçek Mağdur
301 b. Potansiyel Mağdur
302 c. Kaza Mağduru
302 d. Gerçek Olmayan Mağdur
303 e. Teşebbüs Halinde Kalan Suçların Mağdurları
303 4. İkincil Mağduriyet
306 5. Mağdurun Korunması
307 6. Mağdur Hakları
311 H. Yargıç Psikolojisi
311 1. Genel Olarak
313 2. Yargıcın Nitelikleri Nelerdir?
x içindekiler
316 3. Süreç Olarak Yargılama
317 a. Yüzyüzelik ve Karşılıklılık İlkesi
317 b. Doğrudanlık İlkesi
317 c. Sözlülük İlkesi
317 d. Açıklık İlkesi
318 e. Yargılama ve Duruşmanın Belirli Yer,
Zaman ve Koşulda Yapılması İlkesi
318 f. Vicdanî Kanaat
318 I. Adli Hatalar
321 1. Belgeler Nedeniyle Ortaya Çıkan Adli Hatalar
326 2. Tanık Beyanları Nedeniyle Ortaya Çıkan Adli Hatalar
329 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yapı: Adli Tıp Kurumu
ve Diğer Kurumlar
331 A. Adli Tıp Kurumu
331 1. Genel Olarak
333 2. Adli Tıp Kurumu’nun Görevleri
334 3. Adli Tıp Kurumu’nun Yapısı
334 a. Adli Tıp Kurum Başkanlığı
335 b. Adli Tıp Başkanlar Kurulu
335 c. Adli Tıp Genel Kurulu
335 d. Adli Tıp İhtisas Kurulları
336 e. İhtisas Daireleri
336 f. Merkez Dışı Yapılanma
336 1) Grup Başkanlıkları
336 2) Şube Müdürlükleri
337 B. Ceza İnfaz Kurumları
337 1. Genel Müdürlük
337 2. Kontrolörler Kurulu
337 3. Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu
Daire Başkanlıkları
338 C. İşyurtları
342 1. İşyurtlarının Görevleri
344 2. İşyurtları Kurumu’nun Yapısı
345 a. İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu
345 b. İşyurtları Daire Başkanlıkları
345 D. Cezaevi İzleme Kurulları
347 E. İnfaz Personeli
348 1. Örnek: İnfaz Uygulamasında Haberleşme
349 2. Eski Mahkûm Çalıştırma
içindekiler xi
351 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Adalet Psikolojisinin
Pratik Hukuk Alanında Doğrudan Kullanıldığı Haller
353 A. Genel Olarak
355 B. Hukuka Aykırılıklara İlişkin Bilgileri
Sistematik Hale Getirmek
355 C. Tıbbi Uygulama Hatalarının (Medical Malpractice) Tespiti
ve Giderilmesi Uygulamaları
358 D. Hukuksal Yaptırım Uygulanıp Uygulanmayacağını Belirlemek
359 1. Ceza Sorumluluğunun Saptanması
368 2. Özel Hukuk Açısından Yapılması Gerekenler
369 E. Adli Tıp Raporu
370 1. Adli Tıp Raporu Hazırlama
372 2. Adli Tıp Raporu Örnekleri ve Doldurulması Gereken Formlar
392 F. Uygun Olan ve Olmayan Kanıtları Ayıklamak
393 1. Cezanın Ertelenmesinde Adalet Psikolojisinin Kullanımı
399 2. Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesinde
Adalet Psikolojisinin Kullanımı
400 3. Şartla Salıverilme Hallerinde Adalet Psikolojisinin Kullanımı
401 Kaynakça
411 Dizin

Yasemin Işıktaç

Kastamonu’da dünyaya gelen Prof. Dr. Yasemin Işıktaç, ilk ve orta öğretimini çeşitli illerde yaptıktan sonra liseyi İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimini 1983 yılında bitirip, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimine başladı; 1984 yılında “1982 Anayasasında Ekonomik ve Sosyal Haklar” başlıklı teziyle M.A. derecesi aldı. Hukuk Fakültesi’nde Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda 1983 yılında Araştırma Görevlisi olarak atanan yazar, 1991 yılında “Hukukun Kaynağı Olarak Örf ve Adet Hukuku” başlıklı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. 2006 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan yazarın TÜBA tarafından 2009 yılında Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülü’ne lâyık görülen Hukuk Felsefesi adlı kitabının yanı sıra Hukuk Sosyolojisi, Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme, Hukukun Kaynağı Olarak Örf ve Adet Hukuku, Hukuk Normunun Mantıksal Analiz ve Uygulaması, Hukuk Metodolojisi, Hukuk Başlangıcı, Hukuk Yazıları adlı kitapları ile Türkçe ve yabancı dilde yayınlanan pek çok makalesi ve kitap bölümü mevcuttur.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: