Close
Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları resmi
Kargo

Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları

ISBN/SKU: 978-605-399-274-5
Ürün durumu: Stokta yok

Fiyat: 22,00 TL
Fiyatınız: 16,50 TL
İndirim: % 25
:


Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları başlıklı bu çalışma, kent ve insan hakları kavramlarını disiplinler arası bir yaklaşımla inceleyen makalelerden oluşuyor. Bu katkılar, daha önce İstanbul Bilgi Üniversitesi, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Kent ve İnsan Hakları Sempozyumu’nda yapılmış sunumlara dayanıyor.

Sosyal bilimler açısından, ‘kentsel dönüşüm’ uygulamasıyla ilgili, kent ve insan hakları kavramları bağlamında bir yaklaşımla, kent hakkı, kentli hakları, kentte insan hakları, kentsel hizmetlere erişim hakkı gibi ‘hak’ vurgusunu ön planda tutan incelemeler, hem genel hem de kent ölçeğinde bir demokrasi iklimi içinde anlamlıdır. Bu, aslında, bireysel hak alanlarının özerkliği, bu bağlamda kendi geleceğini tayin etme olanaklarına sahip olma, özel ve kamusal iletişim kanallarının açıklığı ve bununla bağlantılı özgürlükler arasında, katılım, çoğulculuk, şeffaflık, hesap verebilirlik, muhalefet hakkı gibi değerlerle örülmüş bir ilişkiler düzenini ifade eder.

Son günlerde Türkiye’de çok tartışılan kentsel dönüşüm uygulamalarının yarattığı sorunlar, çatışmalar, tartışmalar başka bir gerçeği de gündeme getirmiştir. Bu, özellikle kent toprağındaki mülkiyet ilişkilerinin belirlenmesi konusunda doğrudan “emlâk piyasası”na odaklanma politikasıdır. Bu durum, bu konuların tartışılmasında ekonomik ve sosyal haklar alanından gitgide uzaklaşmaya da neden olmaktadır.

Bu çalışma, farklı disiplinleri temel alan katkılarıyla, kentsel dönüşüm meselesini sosyal bilimler yöntemleriyle anlamaya çalışmanın yanı sıra, bu konunun bir hak meselesi olduğunu da vurgulayan incelemelere yer veriyor.

1 Kentsel Dönüşüm ve Kentte İnsan Hakları

Senem Zeybekoğlu Sadri

Kent Hakkı ve Kentte İnsan Hakları

Kentte İnsan Hakları

Eşitlik ve Ayrımcılığa Uğramama Hakkı

Barınma Hakkı

Sağlık Hakkı

Eğitim Hakkı

Çalışma Hakkı

Güvenlik Hakkı

Katılım ve Demokratik Temsil Hakkı

Uyumlu Gelişme Hakkı

Çevre Hakkı

Alt Yapı ve Kamusal Hizmetler Hakkı

Ulaşım Hakkı

Kültür Hakkı

Dinlence ve Spor Hakkı

Bilgi Edinme Hakkı

Kentsel Dönüşüm ve Kentte İnsan Hakları

2 Bir İnsan Hakkı Olarak Kentli Haklarının Geliştirilmesi ve Yerel Yönetimler

Mustafa Ökmen

Giriş

Küreselleşme Sürecinde Yerelleşme Eğilimleri ve Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler ve Yerel Demokrasi

Yerel Haklar Kavramı ve Temel Nitelikleri: Bir İnsan Hakkı Olarak Kentli Hakları

Yerel Hakların Uluslararası Düzeyde Korunması

Yerel Hakların Uluslararası Niteliği

Yerel Hakların Uluslararası Korunması

Sonuç ve Değerlendirme

3 Kentli Hakları: Kent ve İnsan Hakları Bağlamında Kentsel Hizmetlere Erişim Hakkı

Kıvılcım Akkoyunlu Ertan – Birol Ertan

Kent Kavramı

Hak ve İnsan Hakları

İnsan Haklarının Çeşitlenmesi ve Dayanışma Hakları

Çevre Hakkı ve Kentli Hakları

Kentsel Hizmetlere Erişim Hakkı: Kentli Hakları

Kentli Haklarının Tarihsel Gelişimi ve Normlaşma Süreci

Kentli Haklarının Kapsamı

Sonuç ve Değerlendirme

4 Kent Hakkından Kentte İnsan Haklarına

Hossein Sadri

Mekân Üretimi

Oeuvre Kavramı

Kent Hakkı

Kentte İnsan Hakları Kavramı

Kent Hakkından Kentte İnsan Haklarına

5 Kentsel Dönüşümü ve Kentsel Muhalefeti Kent Hakkı Üzerinden Düşünmek

Murat Cemal Yalçıntan – Erbatur Çavuşoğlu

Giriş

Kentsel Dönüşümün İstanbul Tezahürü

Kentsel Muhalefet

Meslek Odaları

Sendikalar

Sivil Toplum Kuruluşları

Politik Örgütlü Gruplar

Sivil İnisiyatifler

Mahalli Örgütlenmeler

Şemsiye Organizasyonlar/Kampanyalar

Üniversiteler

Medya

Uluslararası Muhalefet

Biraradalığın İhtimali

Barınma Hakkının Ötesine Geçmek

Kent Hakkı: Kentsel Mekânın Kontrolü

6 Kent Vatandaşlığı, Kent Hakkı ve Sakat Hakları

Dikmen Bezmez – Sibel Yardımcı

Kent Düzleminde Kurgulanan Haklar ve Kent Vatandaşlığı

Kent Vatandaşlığı ve Sakat Hakları

İstanbul’da Kent Vatandaşlığı ve Sakat Hakları

7 “Yerim mi Dar, Yenim mi?” Cinsiyete Dayalı Kentsel Hak İhlâlleri ve Ötesi

Ayten Alkan

İnsan Hakları Kavrayışını Cinsiyetlendirmek

Kentselliğe Cinsiyetlendirilmiş Süreçler Prizmasından Bakmak

Cinsiyetlendirilmiş Bir “Kent Hakkı”na Doğru...

Cinsler Arası Eşitsizlik ve Cinsiyetlendirilmiş Hak (İhlâlleri) Kavrayışını Yerelleştirmek

8 Kentte Barınma Hakkı: Kim İçin? Samatya’da ‘Zorunlu’ Göçmenlerin ‘Yer-Kurma’ Pratikleri

Ezgi Tuncer Gürkaş

Giriş

Mekân mı? Yer mi?

Mekânı Yere Dönüştüren “Yer-Kurma” Pratikleri

Samatya Nereye Düşer?

 “Ya Korucu Olacaksınız, Ya Gideceksiniz Dediler...”

 “Geri Dönmek mi? Ne Mümkün?”

 “İş Yok, Para Yok...”

 “Kızlara Yapılan Ayrımcılığa Karşıyız, Okuyacağız!”

 “Burası Hep Kürt, Aynı Köyde Gibiyiz...”

 “Çok Büyük Kültür Farkı Var”

 “Onlar... Hepsi Aynı... Hep Onların Suçu...”

Yer-Kurma Pratiklerini Habitus Kavramı ile Açıklamak

Mekânsal Kullanımlar

Sonuç Yerine

Senem Zeybekoğlu SadriMustafa ÖkmenKıvılcım Akkoyunlu ErtanBülten Üyeliği
E-posta adresi: