Close
Aşiretler ve İktidar Ortadoğu'da Etnisite ve Milliyetçilik resmi
Kargo

Aşiretler ve İktidar Ortadoğu'da Etnisite ve Milliyetçilik

ISBN/SKU: 978-605-399-271-4
Ürün durumu: Stokta yok

Fiyat: 38,00 TL
Fiyatınız: 28,50 TL
İndirim: % 25


Ortadoğu’da egemen olan aşiret örgütlenmeleri üzerine yapılmış birçok antropolojik ve sosyolojik araştırmanın, özellikle klasik olarak kabul edilen kimi eserlerin ortak olarak vardığı sonuç; aşiret yapılanmasında parçalanmanın devam edegeldiği ve bireyselleşen vatandaşların ulusal toplumların biçimlenmesini sağladığı şeklindeydi. Oysa 1990’lı yıllardan 2000’li yıllara uzanan dönemde – belki daha da öncesi- Ortadoğu ülkelerinde güçlenen ve yeni biçimler alan bir aşiret faktörü canlılığını korumakta ve toplumların siyasal hayatını biçimlendirmektedir.

Bunun kanıtlarını son olarak hala “süren” Arap Baharı’nda görüyoruz. Bu ülkelerde iktidarı elinde tutan güçler, ‘gözünü modernleşmeye dikmiş’ krallar, emirler, yöneticiler, askerler vb. her zaman aktif olan aşiretin değerler sistemini yeniden kurup, aşiret örgütlenmelerini kendi yönetim biçimlerine göre kullanarak değiştirmeye başladı. Göçebelikten yerleşik yaşama geçen ve daha sonra da şehirleşmeye zorlanan bu aşiretler çevre ve maddi koşulları farklı biçimde kullanırken, kendi grup dayanışmalarını, hayali ya da gerçek olan soy ideolojilerini, ailesel ve dinsel inanışlarını alışık olmadıkları bu yeni ortamda da sürdürdü. Bu ise göçebeyken yaşadıklarının çok dışında farklı toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel ilişkiler ağını yaratırken, beraberinde birçok soruyu da araştırmacıların gündemine soktu.

İşte Londra Üniversitesi ve Birbeck College öğretim üyesi Faleh A. Jabar ile Fransız Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi’nde (CNRS) araştırmacı olan Hosham Dawod’un derledikleri bu eserde, bugün Ortadoğu ve Kuzey Afrika bağlamında aşiretin tam olarak ne olduğu, nasıl bir geçmiş ve kökten gelerek bugün ulaştığı modern ilişkilerin iktidara yansımaları inceleniyor.

Yazarlar
Giriş

BİRİNCİ KISIM Arap ve Müslüman Geleneği: Akrabalık, Aşiret ve İbn Haldun

Soy Yanılsamaları: Arap Akrabalığında Seçim Unsuru
Edouard Conte
“Kan”: Kötüye Kullanılan Bir Benzetme
Şarkiyatçıların Antropolojik Anlayışları
Evlat Edinme Yolları
Kuzenler ve Erkek Kardeşlerin Seçimi
Fırat Deltasından Beni Isad Kabilesi
Osmanlı İdaresindeki Filistin’in Nazaret (en-Nâsıra) Kentinde Yaşayan Hıristiyan ve Müslümanlar
Asimetri, Benzerlik ve Soy Yanılsaması
Seçici Akrabalıktan Özcülük Anlayışına Doğru mu?

İbn Haldun ve Çağdaş Antropoloji: Mağrip’te Kabile ve Devlet Döngüleri ile İhtilaflı İttifaklar
Pıerre Bonte
İbn Haldun Teorisinin Dört Özelliği
Bir
İki
Üç
Dört
Neseb’in Boyutları: Farklılaşma, Değişkenlik, Rekabet ve Hiyerarşi
Sınıflandırma Olarak Neseb (Soy)
Neseb’in (Soy) Değişkenliği
Neseb, Rekabet ve Hiyerarşi
Mağrip ve Büyük Sahra
Devlet ve Kabileler
İbn Haldun’un Bugünkü Geçerliliği
Din ve Hanedan Devleti
Soydaşlık İdeolojisi

İKİNCİ KISIM Totalitercilik ve Kabilecilik: Baas Yönetimi ve Kabileler

Şeyhler ve İdeologlar: Aşiretlerin Irak’taki Baba Tarafından Kalma Totalitercilik Altında Yapı Bozumuna Uğraması ve Yeniden Yapılanması, 1968-1998
Faleh A. Jabar
Aşiretler ve Güçleri: Tanınmayacak Boyutta Değişim
İbn Haldun
İç Yapı ve Hiyerarşiler
Değişim
Devletçi Aşiretçilik
Genel Bakış Açısı
Akrabalık Sistemi ve Gelişimi
İbn Haldun ve Karşısında Durkheim; ya da Aşiret ve Karşısında Parti
Beycat Aşireti: İç Bölünmeler
Sosyal Aşiretçilik: Yeni Aşama, Yeni Zorluklar
Sosyal Aşiretçiliğin Yapısı ve İçeriği
Bir Keşfin Başlangıcı
Devletin Sosyal Aşiretçiliği Tanıması ve Kurulan İttifak
Liderlik ve Sosyal İşlevlerin Yapıları, Alanları ve Modelleri
İşlevsel Farklılaşma
Gerilim Alanları
Aşiretleşenler Aşiretleşmemişlere Karşı
Aşiretler Arası İlişkilerde Gerilimler
Aşiret ve Devlet Karşı Karşıya
Çift Taraflı Kurumsal Gerilimler ve Bölünmeler
Sonuç
Ekler

Aşiretin “Devletleşmesi” ve Devletin Aşiretleşmesi: Irak Örneği
Hosham Dawood
Sosyal Bilimler Alanında Irak Toplumunun Yeri
Irak Çalışmaları: Kısa Bir İnceleme
Çağdaş Irak Toplumu: Bazı Dönüm Noktaları
Irak’ta Aşiret Nedir?
Aşiretçilik ve İktidar
Ekler

Irak’ta Devletin Kontrol Aracı Olarak “Aşiretleşme”: Ordu, Kabine ve Ulusal Meclis Üzerine Gözlemler
Keiko Sakai
Modern Irak’ın Siyasi Tarihinde Aşiret Etmenleri
İlk Aşiret Toplumu
Orduda Aşiretçilik
Baas Yönetimindeki Yeni Politika
Baas Yönetimi Altında Kabinelerin Yapısı (1990’a kadar)
Ulusal Meclis (el-Meclis el-Vatani) 1984-1989
Ulusal Meclis 1980-1984
1989 Seçimlerine Genel Bir Bakış
1989 Seçimlerinde Aşiret Kimliğinin Ortaya Çıkışı
1989 Seçimindeki Özelliklerin Ayrıntılı Değerlendirmesi
Lakabı Kim Kullanıyor?
Kabile Grupları ile Yerel Gruplar Arasındaki İlişki
Yönetimin Yükselen Gruplara Yönelik Tercihi
Körfez Savaşı Sonrasında Gelişmeler
Sonuç

ÜÇÜNCÜ KISIM Kürt Aşiretleri ve Devletler: Aşiretçilik, Etnik Köken ve Milliyetçilik

Kürtler, Devletler ve Aşiretler
Martın van Bruınessen
Devamlılık ve Değişkenlik
Dolaylı Yönetim ve Aşiret Yapısı
Gruplar Arası İttifak ve Düşmanlık / Yabancılarla İttifak
Aşiret Askerleri
Aşiretin Bir Başka Dayanak Noktası: Seçim Süreci
Kaçakçılık ve Aşiretçilik
Sonuç

İlk Dönem Modern Irak’ta Yezidi Aşiretleri, Din ve Devlet
Nelıda Fuccaro
Etnik Köken, Etnik Gruplar ve İngiliz Sömürgeciliği
Yerelcilik ve Özcülük
Yezidi Bakış Açısından Devlet Oluşumu: İngiliz Politikaları
Yezidi Seferberliği: Aşiretler, Toplumlar ve Dinî Bağlılıklar
Sonuç

DÖRDÜNCÜ KISIM Emirlikler ve Aşiretler: Mağrip, Arabistan ve İran

20. Yüzyılda Fas’taki “Kabile” ve “Devlet” Üzerine Bazı Düşünceler
Kenneth Brown

Orta Arabistan’daki Kabile Konfederasyonları ve Emirlikler
Madawi al-Rasheed
Siyasi Örgütlenme ve Emirlik Oluşumu
Kabile Konfederasyonları
Emirlikler
Raşidi Emirliği (1836-1921)

Beyaz Çadır Programı: Muhammed Rıza Şah Yönetiminde Aşiret Eğitimi
Farian Sabahi
Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiret Mekteb-i Hümayunu
İran’da Göçebe Eğitimine Doğru İlk Adımlar
ABD “Point Four” Yardımları
Amaçlar
Programın Uygulaması
Sonuçlar
Değerlendirmeler
Daha Sonraki Gelişmeler
Sonuç

BEŞİNCİ KISIM Aşiretler, Sömürgecilik ve Milliyetçilik

Son Dönem Sömürgeciliğin Sosyal Ontolojisi: Irak’ta Aşiretler ve Manda Devleti
Toby Dodge
Giriş
Sosyal Uygulamaların Ontolojisi
Irak’ta Şehir ve Taşra
Irak’ta Kırsal Toplumun Yapısı: Aşiret Neydi?
Irak’ta Şeyhleri Tanımlamak: Rasyonel Dayatma Sonucu Değişen Romantik Bir Bakış
Sonuç

Aşiretler ve Milliyetçilik: Irak’ta Aşiret Siyasi Kültürü ve Davranışı, 1914-1920
Thair Karim
Milliyetçi Tarihi ve Kahramanlarını Nitelendirme
Osmanlı İdaresindeki Irak’ta İngiliz İşgali
Aşiretlerin Değişen Siyasi Bağlılıkları
Savaş Zamanı Sosyo-Politik Parçalanma ile Milliyetçi Bilinç ve Uygulamalar
İngiliz İşgaline Karşı Değişen Tavırlar
1920 Aşiret İsyanı
Şii Ulema’nın Söyleminde Milliyetçilik
Ayrılıkçılık, Bölgecilik ve Aşiret İsyanı
Irak Yönetimine Yönelik İngiliz Planları
Aşiret İsyanının Ekonomi-Politik Sebepleri
Milliyetçilik Üslubu Bağımsızlığa Karşı
Gizli Milliyetçilik mi, Stratejik Bağımsızlık mı?
Bölgesel Bağımsız Tarihlerin, Ana Milliyetçi Tarih Olarak Yanlış Yorumlanması
Sözlük
Dizin

Faleh A. Jabar

1946 yılında Bağdat’ta doğdu. Sosyoloji alanında doktorası bulunan Jabar Londra Üniversitesi,
Birkbeck College’da Konuk Hocadır. Religious Thought in Iraq (1985), The Classical
Roots of the Theory of Alienation (Beyrut, 1989), State and Civil Society in Iraq (Kahire,
1994), Nationalism: Malady or Antidote? (Londra, 1995) ve The Impossible democracy
(Beyrut, 1995) eserleri başta olmak üzere genelde Irak üzerine yayın yapmıştır. Ayrıca
post-Marxism and the Middle East (Londra, 1997) ve (Londra, 1997) ve Ayatollahs, Sufis
and Ideologues (Londra, 2001) kitaplarının editörlüğü üstlenmiş ve Karl Marx’ın Das Kapital
(Moskova, 1985-9) eserinin üç cildini tercüme etmiştir.Hosham Dawod

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nde (CNRS araştırmacıdır ve Centre d’Etudes
Interdisciplinaires des Faits Religieux üyesidir. Sosyal antropoloji alanında doktora çalışmalarını
sürdürmektedir. Ethnicité et pouvoirs au Moyen-Orient, Le cas kurde, La société
traditionnelle kurde ve Tribalisme et pouvoir en Irak dahil olmak üzere genelde Orta Doğu
toplumları üzerine yazmıştır.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: