Close
Hukuka Giriş 14. Baskı resmi
Kargo

Hukuka Giriş 14. Baskı

ISBN/SKU: 975-6857-73-0
Ürün durumu: Stokta yok

Fiyat: 50,00 TL
Fiyatınız: 37,50 TL
İndirim: % 25


Prof. Dr. Aydın Aybay ile Prof. Dr. Rona Aybay’ın birlikte kaleme aldıkları ve yıllardır çeşitli üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan Hukuka Giriş, aynı konuda yapılmış çalışmalardan farklı bir bütünlüğe sahip olmasıyla dikkati çekmektedir. Türkiye’de hukuk eğitiminin, ondan da öte genel anlamda teori ve uygulamadaki hukukun öndegelen isimlerinden olan Aybaylar’ın yılların bilgi birikimiyle pratik zenginliğine dayanan bu kitabı, kendi içindeki sistematiği ile öne çıkarken; anlatımındaki yalınlık ve konuları sunuşundaki yöntemiyle de benzerlerinden ayrılmaktadır.

Çağdaş hukukun en önemli kavramı olarak öne çıkan “insan hakları”, kitapta yeralan konuların işlenmesinde temel bir yaklaşım olarak benimsenmiştir. Kitapta İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin, anlaşılır bir Türkçe çevirisinin yanısıra İngilizce metnine yer verilmesi bu bakımdan yerinde olmuştur.

Prof. Dr. Aydın Aybay’ın vefatı üzerine, Dr. Ali Pehlivan’ın yazar olarak katkısıyla oluşturulan bu yapıt; hukukla yeni tanışan öğrencilerin ve hukuk mesleği dışındaki okurların yanısıra, hukukun bütünü ya da belli bir konusu hakkında, kısa yoldan bilgi tazelemek isteyen hukukçulara da yararlı olabilecektir.

Aybay Yayınları’ndan daha önce yedi kez basılmış, temel başvuru ve ders kitabı özelliklerine sahip bu değerli çalışmanın, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan yapılan yeni basımını okurlara ve öğrencilere sunmak, yayınevimiz için ayrı bir onur kaynağıdır.

Hukuka Giriş’in yayınevimizce yapılan bu on dördüncü baskısı, Temmuz 2018’de yürürlüğe giren Anayasa ve yasa değişikliklerine göre yenilenmiş ve güncellenmiş; Türkçe-İngilizce Hukuk Deyimleri Sözlükçesi (Glossary) genişletilmiştir.

İçindekiler (Özet)
Giriş
Birinci Bölüm
Hukuk Kavramı
Toplumsal Davranış Kuralları
Hukuk Kurallarının Öteki Davranış Kurallarıyla İlişkisi
Yaptırım
Hukuk Sözcüğünün Çeşitli Anlamları
İkinci Bölüm
Hukukun Kaynakları
Genel Bilgiler
Yasalar
Yapılageliş (Örf ve Âdet) Hukuku
Yardımcı Kaynaklar: Mahkeme Kararları (İçtihatlar) ve Öğreti
Üçüncü Bölüm
Hukukun Dalları
Genel Bilgiler
Özel Hukuk ve Özel Hukukun Dalları
Özel Hukukun Temel Kavramları
Kamu Hukuku ve Kamu Hukuku’nun Dalları
Kamu Hukuku’nun Temel Kavramı: Devlet
Karma Nitelikteki Hukuk Dalları
Dördüncü Bölüm
Hukukun Uygulanması
Genel Bilgiler
Hukukun Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması
Hukukun, Kuralın Türüne (Niteliğine) Göre Uygulanması
Yorum
Yasa Boşluğu ve Kıyas
Türkçe-İngilizce Hukuk Deyimleri
Sözlükçesi (Glossary)

İçindekiler (Ayrıntılı)

Kısaltmalar
2018 Basısına Önsöz
2013 Basısına Önsöz
1. Giriş
I. Toplum Yaşamı, İnsanlar İçin Doğal Haldir
II. Toplum Yaşamı, Düzen Gerektirir
III. “Düzen” ve “Adalet” Kavramları
IV. İnsan Toplumu ile Hayvan Topluluğu Arasındaki Fark
BİRİNCİ BÖLÜM Hukuk Kavramı
2. Toplumsal Davranış Kuralları
I. Genel Olarak
II. Ahlâk Kuralları
III. Din Kuralları
IV. Görgü Kuralları
V. Hukuk Kuralları
VI. Hukuk Kurallarına Aykırılığın Türleri
VII. Hukuk Kurallarına Uyulması Tam Olarak Sağlanabilir mi?
3. Hukuk Kurallarının Öteki Davranış Kurallarıyla İlişkisi
I. Genel Olarak
II. Görgü Kurallarıyla Hukuk Kuralları Arasındaki İlişki
III. Ahlâk Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasındaki İlişki
1) Genel Ahlâk - Bireysel Ahlâk
2) Ahlâk ile Hukuk Arasında Yolların Ayrılması
IV. Din Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasındaki İlişki
1) Laik Hukuk
2) Türk Hukukunun Laikleşmesi
33 3) Türk Hukukunda Dine İlişkin Düzenlemeler
37 § 4. Yaptırım
37 I. Yaptırım Kavramı
39 II. Yaptırım Çeşitleri
39 1) Genel Olarak
viii içindekiler
40 2) Türk Hukukunda Yaptırım Çeşitleri
40 A) Ceza
42 a) Eski TCK’ya Göre Ceza Türleri
43 b) TCK’ya Göre Yaptırım Türleri
43 aa) Hapis Cezaları
46 bb) Adli Para Cezası
46 cc) Güvenlik Tedbirleri
48 c) Kabahatler Kanunu’na Göre Yaptırım Türleri
48 aa) İdari Para Cezası
49 bb) İdari Tedbirler
49 cc) İdari Yaptırımlara Karar Verilmesi ve
Başvuru Yolu
50 d) Disiplin Cezaları
52 B) Ödence (Tazminat)
53 a) Haksız Eylemden Doğan Ödence
54 b) Ceza Sorumluluğu ile Haksız Eylem
Sorumluluğunun Farkı
56 c) Manevi Ödence
57 ç) Borca Aykırılıktan Doğan Ödence
57 d) Koruma Tedbirleri Nedeniyle Ödence
58 C) Zorla Yaptırma (Cebri İcra)
59 Ç) Zoralım (Müsadere)
60 D) Elkoyma
60 E) Tutuklama
61 F) Geçersizlik (Hükümsüzlük; Butlan)
63 § 5. Hukuk Sözcüğünün Çeşitli Anlamları
63 I. Hukuk Sözcüğü
64 II. Pozitif (Müspet) Hukuk
65 III. İdeal Hukuk
66 IV. Hukuk ve Adalet
69 V. İnsan Hakları ve Adalet
69 1) Giriş
71 2) İnsan Haklarının Korunması Alanında Uluslararası Denetim
71 A) Mahkeme Niteliğindeki Kuruluşlar
73 B) Mahkeme Niteliği Taşımayan Kuruluşlar
74 VI. Yazılı Hukuk - Yazılı Olmayan Hukuk
75 VII. Objektif Hukuk - Sübjektif Hukuk
76 VIII. “Evrensel Hukuk” - “Yerel Hukuk”
76 1) Yerel (Ulusal) Hukuk
77 2) Evrensel Hukuk
79 3) Hukuk Sistemleri
80 A) Roma Hukuku Geleneğine Bağlı Sistem
(Kara Avrupası Hukuku)
82 B) Common Law
83 C) İslam Hukuku
84 Ç) Sosyalist Hukuk Sistemi
içindekiler ix
87 İKİNCİ BÖLÜM Hukukun Kaynakları
89 § 6. Genel Bilgiler
89 I. Kaynak Kavramı
90 II. Hukukun Yürürlük Kaynakları
93 § 7. Yasalar
93 I. Genel Olarak
95 II. Türk Hukukunda Kanun
95 1) Kanunların Kabulü ve Yayımlanması
99 2) Kanunların Konusu
100 3) Kanunların “Ulaşılabilir” ve “Anlaşılabilir” Olması
101 4) Kanunların Niteliklerine Göre Tasnifi
101 A) Anayasalar - Sıradan Kanunlar
102 B) Genel Kanunlar - Özel Kanunlar
103 C) Biçimsel Bakımdan Kanun - Öz Bakımından Kanun
104 Ç) Süresiz Kanunlar - Süreli Kanunlar
104 D) Yürürlükte Olan Ama “İşlerlikte” Olmayan Kanunlar
107 III. Uluslararası Antlaşmalar
109 IV. Kanun Hükmünde Kararnameler
109 V. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
109 1) Giriş
112 2) “Yasama” ile “Yürütme” Arasında Ortaya Çıkabilecek
“Yasa Çatışması Sorunları
112 a) Giriş
112 b) TBMM’nin “Münhasır Yetkili” Olduğu Alanlar
113 c) Hem TBMM’nin Hem de Cumhurbaşkanı’nın “Yasama”
Yetkisi Kullanabildiği Alanlar
113 ç) Karşılaşılması Olası Sorunlar
113 VI. Tüzükler
114 VII. Yönetmelikler
115 VIII. Öteki Düzenlemeler
115 IX. Yasalar Arasında Altlık-Üstlük İlişkisi
116 X. Yasaların Yayımlanması ve Derlenmesi
119 § 8. Yapılageliş (Örf ve Âdet) Hukuku
119 I. Genel Bakış
120 II. Yapılageliş (Örf ve Âdet) Hukukunun Ögeleri
120 1) Maddi Öge
120 2) Ruhsal Öge
120 3) Hukuksal Öge
121 III. Örf ve Âdetin Çeşitleri
122 IV. Örf ve Âdet Hukukunun Eksiklikleri
x içindekiler
125 § 9. Yardımcı Kaynaklar: Mahkeme Kararları (İçtihatlar)
ve Öğreti
125 I. Mahkeme Kararları
126 II. İçtihadı Birleştirme Kararları
127 III. Mahkeme Kararlarının Yayımlanması ve Derlenmesi
128 IV. Öğreti (Doktrin)
129 V. Bilgi Kaynakları
131 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hukukun Dalları
133 § 10. Genel Bilgiler
133 I. Hukukun Dallara Ayrılması Sorunu
134 II. Kamu Hukuku - Özel Hukuk
136 III. Başka Ayrımlar
139 § 11. Özel Hukuk ve Özel Hukuk’un Dalları
139 I. Özel Hukuk
140 II. Özel Hukuk’ta Serbestlik İlkesi
141 III. Özel Hukuk’un Dalları
141 IV. Medeni Hukuk
141 1) Giriş
143 2) Medeni Hukuk’un Alt Dalları
143 A) Başlangıç Hükümleri
146 B) Kişiler Hukuku
146 a) Gerçek Kişiler
147 b) Tüzel Kişiler
148 C) Aile Hukuku
149 a) Evlilik Hukuku
150 b) Hısımlık
151 c) Vesayet
151 Ç) Miras Hukuku
152 D) Eşya Hukuku
155 E) Borçlar Hukuku
156 a) Genel Bölüm
156 b) Özel Bölüm
157 V. Ticaret Hukuku
157 1) Giriş
157 2) Ticaret Hukuku’nun Alt Dalları
158 A) Ticari İşletme
158 B) Ticaret Şirketleri
159 C) Kıymetli Evrak
159 Ç) Taşıma İşleri
159 D) Deniz Ticareti
160 E) Sigorta Hukuku
160 VI. Devletler Özel Hukuku (Uluslararası Özel Hukuk)
içindekiler xi
160 1) Giriş
162 2) Devletler Özel Hukuku’nun Alt-Dalları
162 A) Yasa Çatışmaları (Kanunlar İhtilâfı)
163 B) Uyrukluk (Vatandaşlık) Hukuku
163 C) Yabancılar Hukuku
167 § 12. Özel Hukukun Temel Kavramları
167 I. Hak Kavramı
171 A) “Mutlak Haklar” - “Nisbi Haklar”
171 B) “Aynî Haklar” - “Kişisel Haklar”
171 C) “Malvarlığı Hakları” - Kişivarlığı Hakları”
171 Ç) “Yenilik Doğuran Haklar”
172 II. Haksahibi Kavramı
174 III. Hakkın Kazanılması
176 IV. Borç Kavramı
179 V. Malvarlığı
179 VI. Mal Kavramı
182 VII. Hukuksal İşlem Kavramı
185 VIII. Sözleşme
188 IX. Mülkiyet
193 § 13. Kamu Hukuku ve Kamu Hukuku’nun Dalları
193 I. Kamu Hukuku Nedir?
195 II. Kamu Hukuku’nun Dalları
196 1) Anayasa Hukuku
196 A) Genel Olarak
197 B) Yazılı Anayasa
198 C) Türk Anayasa Hukuku’nun Tarihsel Gelişimine
Kısa Bir Bakış
205 Ç) Anayasa Hukuku’nun Başlıca Konuları
206 2) İdare Hukuku
206 A) Genel Olarak
209 B) İdare Hukuku’nun Başlıca Konuları
215 3) Ceza Hukuku
215 A) Genel Olarak
216 B) Ceza Hukuku’nun İki Ana Konusu
216 a) Suçların Belirlenmesi
220 b) Cezaların Belirlenmesi
222 C) Ceza Verilmesinin Amacı
225 4) Yargılama Hukuku
225 A) Dava Kavramı
225 a) Genel Olarak
228 b) Dava Türleri
228 B) Mahkeme Kavramı
xii içindekiler
230 C) Yargılamanın Temel İlkeleri
232 Ç) Mahkeme Kararlarının Niteliği
234 D) Yargılama Türleri
234 a) Hukuk Yargılaması (Medeni Usul Hukuku)
236 b) Ceza Yargılaması
236 aa) Genel Olarak
238 bb) Suçsuzluk Belirgesi (Masumluk Karinesi)
240 c) Öteki Yargılama Usulleri
240 E) Mahkemelerin Örgütlenmesi
240 a) Adlî Yargı Mahkemeleri (Adlî Mahkemeler)
243 b) Yargıtay
245 c) İdare Mahkemeleri
246 ç) Danıştay
248 d) Askeri Disiplin Mahkemeleri
248 e) Sayıştay
249 f) Yüksek Seçim Kurulu
250 g) Anayasa Mahkemesi
250 aa) Genel Olarak
251 bb) Anayasa’ya Uygunluk Denetimi
253 cc) Bireysel Başvuru
254 çç) Öteki Görevler
255 h) Uyuşmazlık Mahkemesi
256 i) Hâkimler ve Savcılar Kurulu
257 j) “Mahkeme Dışı” Çözüm Yolları
257 aa) Genel Olarak
258 bb) Tahkim
260 cc) Arabuluculuk
262 çç) Uzlaştırma
263 5) İcra ve İflas Hukuku
264 6) Uluslararası Hukuk (Devletler Hukuku)
264 A) Genel Olarak
267 B) Uluslararası Hukukun Kaynakları
268 a) Uluslararası Antlaşmalar
268 b) Uluslararası Yapılageliş (Teamül)
269 c) Hukukun Uygar Uluslarca Benimsenmiş Genel İlkeleri
269 ç) Yargı İçtihatları
269 d) Öğreti (Doktrin)
270 C) Uluslararası Örgütler
270 a) Birleşmiş Milletler Örgütü
272 b) Avrupa Konseyi
274 c) Avrupa Birliği
274 aa) Avrupa Birliği’nin Kurulması ve Amaçları
276 bb) Avrupa Birliği’nin Organları
277 7) Mali Hukuk
277 8) Tebligat Hukuku
içindekiler xiii
279 § 14. Kamu Hukuku’nun Temel Kavramı: Devlet
280 I. Ülke
282 II. İnsan Topluluğu
283 III. Egemenlik
287 § 15. Karma Nitelikteki Hukuk Dalları
287 I. İş Hukuku
290 II. Fikri Hukuk
292 III. Toprak Hukuku
292 IV. Çevre Hukuku
295 V. Bilişim Hukuku
296 VI. Rekabet Hukuku
299 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Hukukun Uygulanması
301 § 16. Genel Bilgiler
301 I. Kavram
303 II. Hukuku Kimin Uygulayacağı
304 III. Uygulamada Yöntem Sorunu
306 IV. Uygulamayla İlgili Çeşitli Sorunlar
306 1) Olaya Uygulanacak Hukuk Kuralının Saptanması
307 2) Örnekseme (Tasım; Kıyas)
308 3) Yargıcın ve Tarafların Rolü
310 4) Belirge (Karine)
313 § 17. Hukukun Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması
313 I. Yer Bakımından Uygulama
314 II. Zaman Bakımından Uygulama
317 § 18. Hukukun, Kuralın Türüne
(Niteliğine) Göre Uygulanması
317 I. Emredici Kurallar - Tamamlayıcı Kurallar Ayrımı
318 II. Ölçüt (Kriter)
319 III. Öteki Ayrımlar
321 § 19. Yorum
321 I. Kavram
322 II. Yorum Yöntemleri
323 1) Sözel (Lafzî) Yorum
324 2) Amaca Göre (Gaî=Teleolojik) Yorum
326 3) Tarihsel Yorum
327 4) İşlevsel yada Sistematik Yorum
328 5) Serbest Yorum
329 III. Yorumla İlgili Bazı Sorunlar
335 § 20. Yasa Boşluğu ve Kıyas
335 I. Yasa Boşluğu Sorunu
335 1) Eski Görüş
336 2) Yeni Görüş
336 3) Boşluk Kavramı
338 4) Boşluk Türleri
339 II. Yargıcın Kural Koyması
341 III. Örnekseme (Kıyas)
343 Ekler
345 Ek 1: İnsan Hakları Evrensel Bildirisi
352 Universal Declaration of Human Rights
358 Ek 2: Dava Dilekçesi (Örnek)
359 Ek 2A: Davaya Cevap Dilekçesi (Örnek)
360 Ek 3: Yargıtay Kararları
363 Ek 4: Anayasa Mahkemesi Kararı
371 Ek 5: Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararı
381 Türkçe-İngilizce Hukuk Deyimleri Sözlükçesi (Glossary)
423 Genel Dizin

Rona Aybay

Rona Aybay

1935’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1959’da bitirdikten sonra aynı fakültede doktora yapan Aybay, 1964’te Columbia Üniversitesi’nde Mukayeseli Hukuk masterini tamamladı. 1973’te doçent, 1980’de de profesör oldu. ODTÜ’de Kamu Yönetimi bölümü başkanlığı, ODTÜ İdari İlimler Fakültesi Dekanlığı ve A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) dekan yardımcılığında da bulunan Rona Aybay, 12 Eylül’den sonra YÖK’ün 1402 sayılı yasaya dayandırdığı bir kararla üniversiteden uzaklaştırıldı; 7 yıl sonra Danıştay kararıyla üniversiteye döndü. Avrupa Konseyi Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Savaşım Komisyonu ile Bosna-Hersek’teki insan hakları ihlâllerini incelemekle görevli AGİT komisyonu üyeliklerinde bulunan Aybay, Bosna-Hersek İnsan Hakları Mahkemesi’nde, kurulduğu 1996 yılından, kapandığı 2003 yılına kadar Avrupa Konseyi tarafından seçilmiş uluslararası yargıç olarak görev yapmıştır. Aybay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin etkenliğini arttırmak üzere, Avrupa Konseyi’nce oluşturulan 11 üyeli “Akil Kişiler Grubu”na üye seçilmiştir. 2006-2011 yıllarında Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Başkanı olan Prof. Dr. Rona Aybay’ın Faşizm (Murat Sarıca ile birlikte, 1962), Karşılaştırmalı 1961 Anayasası (1963), Robert Owen (1970, 2005 ve 2012) ve Yurttaşlık (Vatandaşlık) Hukuku (1982, yeni basım 2006), Esra Dardağan ile birlikte Yasaların Uluslararası Düzeyde Çatışması (Kanunlar İhtilafı) (2005) ve Yabancılar Hukuku (2005, yeni basım 2007), Uluslararası Yargı (2013), Tarih ve Hukuk Açısından Konsolosluk (2009), İnsan Hakları Hukuku (2015), İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (2016), Kamusal Uluslararası Hukuk (Elif Oral ile birlikte, 2016), Genel Kamu Hukuku (2017), An Introduction to Law (altıncı basım 2018) gibi kitapları vardır. Yazar, Yakın Doğu (KKTC) Üniversitesi’nde ders vermektedir.Aydın Aybay

Aydın Aybay

1929’da İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. Mezun olduğu 1953 yılında aynı fakültenin Medeni Hukuk Kürsüsü’ne asistan olarak atandı. 1958’de doktor, 1963’te doçent ve 1973’te profesör oldu. 1979’da İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin kuruluşuna katıldı, Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu. YÖK’ün, 1402 sayılı yasaya dayandırdığı bir kararla üniversiteden uzaklaştırıldı. Danıştay kararıyla 7 yıl sonra döndüğü İstanbul Üniversitesi’nden 1996’da emekli oldu. Bir yıl sonra da Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığına getirilen Aybay, on yıla yakın bir süreyle yürüttüğü bu görevden ayrıldıktan sonra bu üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmiş, 6 Mart 2013 tarihinde vefat etmiştir. Prof.Dr. Aydın Aybay’ın Tapu Sicilinde Muvakkat Tescil (1959), Müşterek Mülkiyette Taksim (1964), Borçlar Hukuku (1964) Medeni Hukuk Dersleri (Prof.Dr. Feyzi Feyzioğlu ve Prof.Dr. Ümit Doğanay ile birlikte, 1973), İngiliz Hukukunda Taşınmaz Kirası ve Kiracıların Korunması Sorunu (1975), Eşya Hukuku Dersleri (Prof.Dr. Hüseyin Hatemi ile birlikte, 1981), Kat Mülkiyeti Kanunu (1985), Miras Hukuku Dersleri (1996) gibi eserleri bulunmaktadır.Ali Pehlivan

1977’de Diyarbakır’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Haziran 1998’de mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde özel hukuk ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde insan hakları hukuku alanında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, “Kabahatler Hukukunun Genel Esasları” isimli doktora teziyle 16 Ocak 2012 tarihinde “hukuk doktoru” unvanını aldı. Dr. Ali Pehlivan’ın “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda İntihara Yönlendirme Suçu” (Ceza Hukukunda Kadının Şiddete Karşı Korunması, İstanbul 2013, 261-301), “Soruşturma Evresinde Müdafi ve Vekilin Evrak İnceleme Yetkisi” (Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, MÜHFHAD. Cilt 19, Sayı:2 (2013), 1589-1637), “Avukatın Bürosu ve Konutunun Aranması” (Akademik Yaşamının 55. Yılı Onuruna Rona Aybay’a Armağan, Legal Hukuk Dergisi Özel Sayı- Aralık 2014, 1925-1958), “Yargı Bağımsızlığına İlişkin Sorunlar” (Türkiye’de Hukuku Yeniden Düşünmek, Editör: Haluk İnanıcı, Kasım 2015, 201-225) gibi makaleleri bulunmaktadır. Halen İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapan yazar, bazı vakıf üniversitelerinde lisans ve lisansüstü düzeyde Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ile Kabahatler Hukuku alanında dersler vermektedir.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: