Close
Hukuka Giriş 13. Baskı resmi
Kargo

Hukuka Giriş 13. Baskı

ISBN/SKU: 975-6857-73-0

Fiyat: 40,00 TL
Fiyatınız: 30,00 TL
İndirim: % 25
:


Prof. Dr. Aydın Aybay ile Prof. Dr. Rona Aybay’ın birlikte kaleme aldıkları ve yıllardır çeşitli üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan Hukuka Giriş, aynı konuda yapılmış çalışmalardan farklı bir bütünlüğe sahip olmasıyla dikkati çekmektedir. Türkiye’de hukuk e€itiminin, ondan da öte genel anlamda teori ve uygulamadaki hukukun öndegelen isimlerinden olan Aybaylar’ın yılların bilgi birikimiyle pratik zenginliğine dayanan bu kitabı, kendi içindeki sistematiği ile öne çıkarken; anlatımındaki yalınlık ve konuları sunuşundaki yöntemiyle de benzerlerinden ayrılmaktadır.

Çağdaş hukukun en önemli kavramı olarak öne çıkan “insan hakları”, kitapta yeralan konuların işlenmesinde temel bir yaklaşım olarak benimsenmiştir. Kitapta İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin, anlaşılır bir Türkçe çevirisinin yanısıra İngilizce metnine yer verilmesi bu bakımdan yerinde olmuştur.

Prof. Dr. Aydın Aybay’ın vefatı üzerine, Dr. Ali Pehlivan’ın yazar olarak katkısıyla oluşturulan bu yapıt; hukukla yeni tanışan öğrencilerin ve hukuk mesleği dışındaki okurların yanısıra, hukukun bütünü ya da belli bir konusu hakkında, kısa yoldan bilgi tazelemek isteyen hukukçulara da yararlı olabilecektir.

Aybay Yayınları’ndan daha önce yedi kez basılmış, temel başvuru ve ders kitabı özelliklerine sahip bu değerli çalışmanın, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan yapılan yeni basımını okurlara ve öğrencilere sunmak, yayınevimiz için ayrı bir onur kaynağıdır.

Hukuka Giriş’in yayınevimizce yap›lan bu on ikinci baskısında, yasa değişikliklerinin gerektirdiği güncellemeler yapılmış; kitap, yeni eklerle ve Türkçe-İngilizce Hukuk Deyimleri Sözlükçesi (Glossary) ile genişletilmiştir.

Kısaltmalar

2012 Basısına Önsöz

2011 Basısına Önsöz

2009 Basısına Önsöz

1. Giriş

I. Toplum Yaşamı, İnsanlar İçin Doğal Haldir

II. Toplum Yaşamı, Düzen Gerektirir

III. “Düzen” ve “Adalet” Kavramları

IV. İnsan Toplumu ile Hayvan Topluluğu Arasındaki Fark

BİRİNCİ BÖLÜM Hukuk Kavramı

2. Toplumsal Davranış Kuralları

I. Genel Olarak

II. Ahlâk Kuralları

III. Din Kuralları

IV. Görgü Kuralları

V. Hukuk Kuralları

VI. Hukuk Kurallarına Aykırılığın Türleri

VII. Hukuk Kurallarına Uyulması Tam Olarak Sağlanabilir mi?

3. Hukuk Kurallarının Öteki Davranış Kurallarıyla İlişkisi

I. Genel Olarak

II. Görgü Kurallarıyla Hukuk Kuralları Arasındaki İlişki

III. Ahlâk Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasındaki İlişki

1) Genel Ahlâk - Bireysel Ahlâk

2) Ahlâk ile Hukuk Arasında Yolların Ayrılması

IV. Din Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasındaki İlişki

1) Laik Hukuk

2) Türk Hukukunun Laikleşmesi

3) Türk Hukukunda Dine İlişkin Düzenlemeler

4. Yaptırım

I. Yaptırım Kavramı

II. Yaptırım Çeşitleri

1) Genel Olarak

2) Türk Hukukunda Yaptırım Çeşitleri

A) Ceza

a) Eski TCK’ya Göre Ceza Türleri

b) Yeni TCK’ya Göre Yaptırım Türleri

c) Kabahatler Kanunu’na Göre Yaptırım Türleri

d) Disiplin Cezaları

B) Ödence (Tazminat)

a) Haksız Eylemden Doğan Ödence

b) Ceza Sorumluluğu ile Haksız Eylem Sorumluluğunun Farkı

c) Manevi Ödence

ç) Borca Aykırılıktan Doğan Ödence Borcu

d) Koruma Tedbirleri Nedeniyle Ödence (Tazminat)

C) Zorla Yaptırma (Cebri İcra)

Ç) Zoralım (Müsadere)

D) Elkoyma

E) Tutuklama

F) Geçersizlik (Hükümsüzlük; Butlan)

5. Hukuk Sözcüğünün Çeşitli Anlamları

I. Hukuk Sözcüğü

II. Pozitif (Müspet) Hukuk

III. İdeal Hukuk

IV. Hukuk ve Adalet

V. İnsan Hakları ve Adalet

1) Giriş

2) İnsan Haklarının Korunması Alanında Uluslararası Denetim

A) Mahkeme Niteliğindeki Kuruluşlar

B) Mahkeme Niteliği Taşımayan Kuruluşlar

VI. Yazılı Hukuk - Yazılı Olmayan Hukuk

VII. Objektif Hukuk - Sübjektif Hukuk

VIII. “Evrensel Hukuk” - “Yerel Hukuk”

1) Yerel (Ulusal) Hukuk

2) Evrensel Hukuk

3) Hukuk Sistemleri

A) Roma Hukuku Geleneğine Bağlı Sistem

B) Common Law

C) İslam Hukuku

Ç) Sosyalist Hukuk Sistemi

İKİNCİ BÖLÜM Hukukun Kaynakları

6. Genel Bilgiler

I. Kaynak Kavramı

II. Hukukun Yürürlük Kaynakları

7. Yasalar

I. Genel Olarak

II. Türk Hukukunda Kanun

1) Kanunların Kabulü ve Yayımlanması

2) Kanunların Konusu

3) Kanunların “Ulaşılabilir” ve “Anlaşılabilir” Olması

4) Kanunların Niteliklerine Göre Tasnifi

A) Anayasalar - Sıradan Kanunlar

B) Genel Kanunlar - Özel Kanunlar

C) Biçimsel Bakımdan Kanun - Öz Bakımından Kanun

Ç) Süresiz Kanunlar - Süreli Kanunlar

D) Yürürlükte Olan Ama “İşlerlikte” Olmayan Kanunlar

III. Uluslararası Antlaşmalar

IV. Kanun Hükmünde Kararnameler

V. Tüzükler

VI. Yönetmelikler

VII. Öteki Düzenlemeler

VIII. Yasalar Arasında Altlık-Üstlük İlişkisi

IX. Yasaların Yayımlanması ve Derlenmesi

8. Yapılageliş (Örf ve Âdet) Hukuku

I. Genel Bakış

II. Yapılageliş (Örf ve Âdet) Hukukunun Ögeleri

1) Maddi Öge

2) Ruhsal Öge

3) Hukuksal Öge

III. Örf ve Âdetin Çeşitleri

IV. Örf ve Âdet Hukukunun Eksiklikleri

9. Yardımcı Kaynaklar: Mahkeme Kararları (İçtihatlar) ve Öğreti

I. Mahkeme Kararları

II. İçtihadı Birleştirme Kararları

III. Mahkeme Kararlarının Yayımlanması ve Derlenmesi

IV. Öğreti (Doktrin)

V. Bilgi Kaynakları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hukukun Dalları

10. Genel Bilgiler

I. Hukukun Dallara Ayrılması Sorunu

II. Kamu Hukuku - Özel Hukuk

III. Başka Ayrımlar

11. Özel Hukuk ve Özel Hukukun Dalları

I. Özel Hukuk

II. Özel Hukuk’ta Serbestlik İlkesi

III. Özel Hukuk’un Dalları

IV. Medeni Hukuk

1) Giriş

2) Medeni Hukuk’un Alt Dalları

A) Başlangıç Hükümleri

B) Kişiler Hukuku

a) Gerçek Kişiler

b) Tüzel Kişiler

C) Aile Hukuku

a) Evlilik Hukuku

b) Hısımlık

c) Vesayet

Ç) Miras Hukuku

D) Eşya Hukuku

E) Borçlar Hukuku

a) Genel Bölüm

b) Özel Bölüm

V. Ticaret Hukuku

VI. Devletler Özel Hukuku (Uluslararası Özel Hukuk)

1) Giriş

2) Devletler Özel Hukuku’nun Alt-Dalları

A) Yasa Çatışmaları (Kanunlar İhtilâfı)

B) Uyrukluk (Vatandaşlık) Hukuku

C) Yabancılar Hukuku

§ 12. Özel Hukukun Temel Kavramları

I. Hak Kavramı

A) “Mutlak Haklar” - “Nisbi Haklar”

B) “Aynî Haklar” - “Kişisel Haklar”

C) “Malvarlığı Hakları” - Kişivarlığı Hakları”

Ç) “Yenilik Doğuran Haklar”

II. Haksahibi Kavramı

III. Hakkın Kazanılması

IV. Borç Kavramı

V. Malvarlığı

VI. Mal Kavramı

VII. Hukuksal İşlem Kavramı

VIII. Sözleşme

IX. Mülkiyet

13. Kamu Hukuku ve Kamu Hukuku’nun Dalları

I. Kamu Hukuku Nedir?

II. Kamu Hukuku’nun Dalları

1) Anayasa Hukuku

A) Genel Olarak

B) Yazılı Anayasa

C) Türk Anayasa Hukuku’nun Tarihsel Gelişimine Kısa Bir Bakış

Ç) Anayasa Hukuku’nun Başlıca Konuları

2) İdare Hukuku

A) Genel Olarak

B) İdare Hukuku’nun Başlıca Konuları

3) Ceza Hukuku

A) Genel Olarak

B) Ceza Hukuku’nun İki Ana Konusu

a) Suçların Belirlenmesi

b) Cezaların Belirlenmesi

C) Ceza Verilmesinin Amacı

4) Yargılama Hukuku

A) Dava Kavramı

B) Mahkeme Kavramı

C) Yargılamanın Temel İlkeleri

Ç) Mahkeme Kararlarının Niteliği

D) Yargılama Türleri

a) Hukuk Yargılaması (Medeni Usul Hukuku)

b) Ceza Yargılaması

aa) Genel Olarak

bb) Suçsuzluk Belirgesi (Masumluk Karinesi)

c) Öteki Yargılama Usulleri

E) Mahkemelerin Örgütlenmesi

a) Adliye Mahkemeleri (Adli Mahkemeler)

b) Yargıtay

c) İdare Mahkemeleri

ç) Danıştay

d) Askeri Mahkemeler, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

e) Sayıştay

f) Yüksek Seçim Kurulu

g) Anayasa Mahkemesi

aa) Genel Olarak

bb) Anayasa’ya Uygunluk Denetimi

cc) Bireysel Başvuru

çç) Öteki Görevler

h) Uyuşmazlık Mahkemesi

i) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

j) Tahkim

5) İcra ve İflas Hukuku

6) Uluslararası Hukuk (Devletler Hukuku)

A) Genel Olarak

B) Uluslararası Hukukun Kaynakları

C) Uluslararası Örgütler

a) Birleşmiş Milletler Örgütü

b) Avrupa Konseyi

c) Avrupa Birliği

7) Mali Hukuk

8) Tebligat Hukuku

14. Kamu Hukuku’nun Temel Kavramı: Devlet

I. Ülke

II. İnsan Topluluğu

III. Egemenlik

15. Karma Nitelikteki Hukuk Dalları

I. İş Hukuku

II. Fikri Hukuk

III. Toprak Hukuku

IV. Çevre Hukuku

V. Bilişim Hukuku

VI. Rekabet Hukuku

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Hukukun Uygulanması

16. Genel Bilgiler

I. Kavram

II. Hukuku Kimin Uygulayacağı

III. Uygulamada Yöntem Sorunu

IV. Uygulamayla İlgili Çeşitli Sorunlar

17. Hukukun Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması

I. Yer Bakımından Uygulama

II. Zaman Bakımından Uygulama

18. Hukukun, Kuralın Türüne (Niteliğine) Göre Uygulanması

I. Emredici Kurallar - Tamamlayıcı Kurallar Ayrımı

II. Ölçüt (Kriter)

III. Öteki Ayrımlar

19. Yorum

I. Kavram

II. Yorum Yöntemleri

1) Sözel (Lafzî) Yorum

2) Amaca Göre (Gaî=Teleolojik) Yorum

3) Tarihsel Yorum

4) İşlevsel yada Sistematik Yorum

5) Serbest Yorum

III. Yorumla İlgili Bazı Sorunlar

20. Yasa Boşluğu ve Kıyas

I. Yasa Boşluğu Sorunu

1) Eski Görüş

2) Yeni Görüş

3) Boşluk Kavramı

4) Boşluk Türleri

II. Yargıcın Kural Koyması

III. Örnekseme (Kıyas)

Ekler

Ek 1: İnsan Hakları Evrensel Bildirisi

Universal Declaration of Human Rights

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Ek 2: Dava Dilekçesi (Örnek)

Ek 2A: Davaya Cevap Dilekçesi (Örnek)

Ek 3: Yargıtay Kararları

Ek 4: Anayasa Mahkemesi Kararı

Ek 5: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Formu

Türkçe-İngilizce Hukuk Deyimleri Sözlükçesi (Glossary)

Genel Dizin

Rona Aybay

Rona Aybay

1935’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1959’da bitirdikten sonra aynı fakültede doktora yapan Aybay, 1964’te Columbia Üniversitesi’nde Mukayeseli Hukuk masterini tamamladı. 1973’te doçent, 1980’de de profesör oldu. ODTÜ’de Kamu Yönetimi bölümü başkanlığı, ODTÜ İdari İlimler Fakültesi Dekanlığı ve A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) dekan yardımcılığında da bulunan Rona Aybay, 12 Eylül’den sonra YÖK’ün 1402 sayılı yasaya dayandırdığı bir kararla üniversiteden uzaklaştırıldı; 7 yıl sonra Danıştay kararıyla üniversiteye döndü. Avrupa Konseyi Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Savaşım Komisyonu ile Bosna-Hersek’teki insan hakları ihlâllerini incelemekle görevli AGİT komisyonu üyeliklerinde bulunan Aybay, Bosna-Hersek İnsan Hakları Mahkemesi’nde, kurulduğu 1996 yılından, kapandığı 2003 yılına kadar Avrupa Konseyi tarafından seçilmiş uluslararası yargıç olarak görev yapmıştır. Aybay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin etkenliğini arttırmak üzere, Avrupa Konseyi’nce oluşturulan 11 üyeli “Akil Kişiler Grubu”na üye seçilmiştir. 2006-2011 yıllarında Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Başkanı olan Prof. Dr. Rona Aybay’ın Faşizm (Murat Sarıca ile birlikte, 1962), Karşılaştırmalı 1961 Anayasası (1963), Robert Owen (1970, 2005 ve 2012) ve Yurttaşlık (Vatandaşlık) Hukuku (1982, yeni basım 2006), Esra Dardağan ile birlikte Yasaların Uluslararası Düzeyde Çatışması (Kanunlar İhtilafı) (2005) ve Yabancılar Hukuku (2005, yeni basım 2007), Uluslararası Yargı (2013), An Introduction to Law (dördüncü basım 2013), Tarih ve Hukuk Açısından Konsolosluk (2009), İnsan Hakları Hukuku (2015), İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (2016), Uluslararası Kamusal Hukuk (Elif Oral ile birlikte, 2016) gibi kitapları vardır. Yazar, Yakın Doğu (KKTC) Üniversitesi’nde ders vermektedir.Aydın Aybay

Aydın Aybay

1929’da İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. Mezun olduğu 1953 yılında aynı fakültenin Medeni Hukuk Kürsüsü’ne asistan olarak atandı. 1958’de doktor, 1963’te doçent ve 1973’te profesör oldu. 1979’da İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin kuruluşuna katıldı, Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu. YÖK’ün, 1402 sayılı yasaya dayandırdığı bir kararla üniversiteden uzaklaştırıldı. Danıştay kararıyla 7 yıl sonra döndüğü İstanbul Üniversitesi’nden 1996’da emekli oldu. Bir yıl sonra da Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığına getirilen Aybay, on yıla yakın bir süreyle yürüttüğü bu görevden ayrıldıktan sonra bu üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmiş, 6 Mart 2013 tarihinde vefat etmiştir. Prof.Dr. Aydın Aybay’ın Tapu Sicilinde Muvakkat Tescil (1959), Müşterek Mülkiyette Taksim (1964), Borçlar Hukuku (1964) Medeni Hukuk Dersleri (Prof.Dr. Feyzi Feyzioğlu ve Prof.Dr. Ümit Doğanay ile birlikte, 1973), İngiliz Hukukunda Taşınmaz Kirası ve Kiracıların Korunması Sorunu (1975), Eşya Hukuku Dersleri (Prof.Dr. Hüseyin Hatemi ile birlikte, 1981), Kat Mülkiyeti Kanunu (1985), Miras Hukuku Dersleri (1996) gibi eserleri bulunmaktadır.Ali Pehlivan

1977’de Diyarbakır’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Haziran 1998’de mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde özel hukuk ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde insan hakları hukuku alanında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, “Kabahatler Hukukunun Genel Esasları” isimli doktora teziyle 16 Ocak 2012 tarihinde “hukuk doktoru” unvanını aldı. Dr. Ali Pehlivan’ın “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda İntihara Yönlendirme Suçu” (Ceza Hukukunda Kadının Şiddete Karşı Korunması, İstanbul 2013, 261-301), “Soruşturma Evresinde Müdafi ve Vekilin Evrak İnceleme Yetkisi” (Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, MÜHFHAD. Cilt 19, Sayı:2 (2013), 1589-1637), “Avukatın Bürosu ve Konutunun Aranması” (Akademik Yaşamının 55. Yılı Onuruna Rona Aybay’a Armağan, Legal Hukuk Dergisi Özel Sayı-Aralık 2014, 1925-1958) gibi makaleleri bulunmaktadır. Halen İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapan yazar, bazı vakıf üniversitelerinde Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ile Hukuka Giriş dersleri vermektedir.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: