Close
Abede-i İblis Yezidi Taifesinin İtikadı, A'datı, Evsafı resmi
Kargo

Abede-i İblis Yezidi Taifesinin İtikadı, A'datı, Evsafı

ISBN/SKU: 9786053992691

Fiyat: 20,00 TL
Fiyatınız: 15,00 TL
İndirim: % 25
:


Osmanlı topraklarının doğusunda yaşayan bir Kürt topluluğu olarak 12. yüzyıldan beri tarih sahnesinde yer alan Ezidiler, sayıları azalmış olsa da varlığını bugün de sürdüren bir topluluktur. Köklerini kitabî dinlerin öncesinde Ortadoğu’da var olan inanışlardan alan Ezidilik ise, inanç sistemi ve ritüelleriyle bugüne kadar hiç değişmeden yaşatmışlardır. Buna karşılık bu din, her dönem Ortadoğu’nun en tartışmalı inançlarından biri olmuş ve 18. ve 19. yüzyılda karşılaştıkları veya bilinçli/bilinçsiz bir şekilde içine sürüklendikleri olaylar sebebiyle Osmanlı yazılı tarihinin üstü kapalı konuları arasında yer almıştır.

Ezidi topluluğu bazen şeref-i İslam ile müşerref veya şeref-i İslamiyet’e mazhar olmakla “onurlandırılırken”, bazen de “fırka-i dâlle” (sapkın topluluk) olarak değerlendirilmiş ve böylelikle kökleri İslâmî bir inanca bağlı olan bu topluluğun “yanlış” yollara sapmış olan inançlarının yeniden doğru bir dinî zemine oturtulması gerektiği vurgulanmıştır.

Tarih boyunca son derece tartışmalı yaklaşımlara maruz kalan bu topluluk ile ilgili yazılı kaynak ise çok azdır. Osmanlı tarihi boyunca merkezî otoritenin Ezidilere yaklaşımını okuyabileceğimiz sadece iki kitap olduğu bilinmektedir. Bunlardan ilki Evliya Çelebi Seyahatnâmesi (özellikle 4. ve 5. ciltler); ikincisi ise, Ayandan Mustafa Nuri Paşa’nın Evliya Çelebi’den yaklaşık üç asır sonra kaleme aldığı Abede- i İblis’tir.

Abede-i İblis adlı bu kısa risalenin transkripsiyonu İstanbul Bilgi Üniversitesi öncülüğünde yürütülen “(Y)Ezidi Kültürünün Karşılaştırmalı Araştırılması” başlığı altında gerçekleştirilen çalışmanın bir ürünüdür. Abede-i İblis adlı risalenin transkripsiyonu, ayrıca tıpkıbasımı ve kitabı yayına hazırlayan Amed Gökçen’in konuya ve kitaba dair açıklamalarını içeren bir önsözden oluşan bu çalışma, küçük hacmine rağmen, mevcut kaynak eksikliği içinde önemli bir boşluğu dolduracaktır.

-

Kitap Hakkında Basında Çıkanlar:

Ezidi İnançları - Milliyet

Abede-i İblis’e Giriş
Tarihte Yezidiler
Karşılaşmalar: Zerdüştlük ve Diğerleri
Kutsanmış Toprak Laleş
Kast Sistemi
Dinî Kitaplar
Modern Zaman Sıkıntısı
Sonuç
Abede-i İblis
Mukaddime
İfade-i Mahsusa
Akaid-i Batıla-i Yezidiye
İstitrad
Hikâye-i Müzahrefe
Tedkik-i Mühim
Silsile-i Meratib ve A’mal-ı Yezidiye
Savm
İbadet
Melek Tavus’u Ziyaret
Şeyh Adî’nin Kabrini Ziyaret
Ahiret Karındaşları
İzdivac
İmad: Vaftiz
Zemzem
Sünnet: Hitan
Defn-i emvat
Ba’zı Ahvâl ve Ef’âl-i memnu’a
Koçek
Molla
Yezidilere Dair Malumat
Tedkikat ve Tenkidat
Asnam ve Teberrükât
Müteberrikât-ı saire
Şeyh Adî bin Musafir’in Tercume-i Hali
Şeyh Sahr bin Sahr bin Musafir
Şeyh Adi bin Sahr bin Sahr bin Musafir
Hatime
Dizin

Amed Gökçen

İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Master derecesini İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Bölümü’nden aldı. 2005 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde “(Y)Ezidi Kültürünün Karşılaştırmalı Araştırılması” adlı uluslararası çalışmayı yürütmektedir. Çalışmalarının ilk ürünü Kalan Müzik tarafından 2009 yılında çıkarılan (Y)Ezidiler adlı CD-Kitaptır. Yazarın İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından okuyucuya sunulan Osmanlı ve İngiliz Arşiv Belgelerinde Ezidiler (2012), Abede-i İblis Yezidi Taifesinin İtikadı, A’datı, Evsafı (2013), Kara Kitap Kara Talih (2015) kitapları ve Damla Tanla ile çevirisini üstlendiği Ezidilik: Arka Planı, Dinî Âdetleri ve Metinsel Geleneği (2014) isimli yayını bulunmaktadır.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: