Close
Dünyanın Yeni Aklı: Neoliberal Toplum Üzerine Deneme resmi
Kargo

Dünyanın Yeni Aklı: Neoliberal Toplum Üzerine Deneme

ISBN/SKU: 9786053992448

Fiyat: 65,00 TL
Fiyatınız: 48,75 TL
İndirim: % 25
:


Pierre Dardot ile Christian Laval’ın yayınlandığında tartışmalar yaratan bu eseri, yaşadığımız ve sürekli olarak tekrarlanan ekonomik krizlerin, kamusal alanın giderek bir şirket gibi işletilmesinin, aslında bir  "deliliğin" değil ; parçaları bir araya getirilmesi gereken bir  "aklın" sonucu olduğunu savunuyor.

İçinde yaşadığımız bu  "aklın" tarihi nedir ? Bu kitap öncelikle, liberalizmin ilk biçiminin temelinde bulunan iktidarın sınırlanması sorununu, geliştirdiği insan ve tarih kavrayışlarıyla birlikte ele alıyor. Bütün bu sorunsalın  "klasik liberalizm" adı altında bütünleştirilemeyecek gelişimini ortaya koyduktan sonra, neoliberalizmin, 1920’lerin sonundan itibaren bırakınız yapsınlar dogmasının eleştirilmesiyle nasıl ortaya çıktığını inceliyor.

Buna göre neoliberalizm, söylendiği gibi,  "piyasanın serbest bırakılması" değildir; tersine neoliberalizm piyasayı, çoklu aktör ve stratejilerle inşa edilmesi ve sınırsızca genişlemesi gereken bir alan olarak görür. Neoliberalizmde yeni (neo) olan, tam da budur. Neoliberal akıl, bir yandan yeni piyasalar oluştururken, bir yandan da management gibi teknikler sayesinde piyasa mantığını, devlete olduğu kadar kişilerin kendileriyle kurdukları ilişkiye de sirayet edecek biçimde genişletir. Dolayısıyla  bu kitap, devletin bir şirket gibi yönetilmesinin üstüne bastığı gibi her birimizin de kendimizi  bir şirket gibi yönetmeye itilmemizden de sözediyor.  Bir akıl olarak neoliberalizmin rekabet normlarını, eğitim ve sağlık alanlarından psikolojiye dek yaygınlaştırarak, birey olarak özne olma biçimimizi etkilediğini gösteriyor.

Kitabı yayına hazırlayan Ferhat Taylan’ın yazarlarla yapmış olduğu söyleşi ise eserin Fransa’da yayınlanmasından sonra yapılan tartışma ve değerlendirmeleri ele alırken, neoliberal aklın hızla yerleşmeye başladığı ülkemizdeki gelişmelere, yaratılmak istenen rekabet mantığına karşı üretilmesi gereken farklı ortaklık mantığına da ışık tutuyor.

-

Kitap Hakkında Basında Çıkanlar:

Neoliberal Hükümet Vatandaşına Şantaj Yapar - Radikal


GİRİŞ Akılsallık Olarak Neoliberalizm
Bir “Bırakınız Yapsınlar” İdeolojisi mi?
İdeoloji Tuzağı ve Devlet Fetişizmi
Yönetimselliğin Doğası
Neoliberalizmin Yeniliğini Sorunsallaştırmak

BİRİNCİ KISIM Yönetimin Sınırları
BİRİNCİ BÖLÜM Toplumsal Mekanizma ve Çıkarların Akılsallığı
Politik İktisat Bilimi
Çıkar Öznesi
Çıkar ile Ahlâk Arasındaki Gerilimler
Çıkarlar Sistemi
“Şeylerin Gelişmi”yle Sınırlı Yönetim
Doğa Yasalarının Bilinmesi Yoluyla Yönetim
İKİNCİ BÖLÜM Tarihin İlerleyişi ve İnsan Doğasının Tek Tipliği
“Sivil Toplum”un Anlamı
Sivil Toplum ve Tarih
Toplumsal Bağın Çürümesi
Adam Smith’te İki Arzu
İlerlemeciliğin Sonraki Maceraları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bireyin Haklarıyla Sınırlanmış Yönetim
Rousseau, Locke ve “Hukuksal-Çıkarsamacı” Yol
Bireysel Hakların Temeli: Teolojiden Totolojiye
Yaratıcı’yla Bağı Kopartılan Doğal Haklar
Mülkiyet Hakkının Temeli Olarak Kendinin Mülkiyeti
Locke’tan Sonra Mülkiyet
“Yüce İktidar”ın Doğası
Yönetimin Sınırları
“Büyük Yönetim Sanatı”
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yararın Denetimi Altında Yönetim
Kamusal Eylemin İlkesi Olarak Doğal Hukukun Eleştirisi
Kamusal Eylemin Biricik Ölçütü Olarak Fayda İlkesi
Kendiliğindenliği İnşa Etmek
Toplumsal Reformculuğa Açılan Yol
BEŞİNCİ BÖLÜM Liberalizmin Krizi ve
Neoliberalizmin Doğuşu
Fazla Dar Bir İdeoloji
Tocqueville ile Mill’in Vakitsiz Kaygısı
Serbest Piyasanın Savunulması
Devlet Batıl İnanca Karşı
Yüzyıl Sonu Rekabetçiliğinin Doğuşu
“Yeni Liberalizm” ve “Toplumsal İlerleme”
Karl Polanyi’ye Göre Devletin İkili Anlamı
Neoliberalizm ve Liberalizmin Uyumsuzlukları

İKİNCİ KISIM Entelektüel Yeniden Kuruluş
ALTINCI BÖLÜM Walter Lippmann Kolokyumu ya da Liberalizmin Yeniden İcadı
Liberal Doğalcılığa Karşı
Neoliberalizmin Özgünlüğü
Yeniden İcat Edilen Liberalizmin Ajandası
Neoliberalizm ve Kapitalist Devrim
Yasanın Egemenliği
Seçkinler Yönetimi
YEDİNCİ BÖLÜM "İktisadi Politika" ile "Toplum Politikası" Arasında Ordoliberalizm
Politik Amaç Olarak “Düzen” (Ordo)
İktisadın Devleti Meşrulaştırması ve “Toplumsal İlavesi”
Rekabet Düzeni ve “İktisadi” Oluşum
“Düzene Koyma” Politikası ve “Düzenleyici” Politika
Tüketici Yurttaş ve “Özel Hukuk Toplumu”
“Toplumsal Piyasa Ekonomisi”: “Toplumsal”ın İkircil Yanları
Ordoliberalizmin “Toplum Politikası”
Proleterleşmeye Çare Olarak Küçük Şirket
“Üçüncü Yol”
SEKİZİNCİ BÖLÜM Girişimci İnsan
Müdahaleciliğin Eleştirisi
Yeni Bir Piyasa Anlayışı
Piyasa ve Bilgi
Kendini Yönetme Tarzı Olarak Girişimcilik
Yeni Kitlesel Girişimciyi Yaratmak
İşletme-İnsan’ın Evrenselliği
DOKUZUNCU BÖLÜM Özel Hukukun Bekçisi Olarak Güçlü Devlet
Ne “Bırakınız Yapsınlar”... Ne “Toplumsal Amaçlar”
“Piyasanın Kendiliğinden Düzeni” ya da “Katallaksi”
“Garanti Edilmiş Özgürlük Alanı” ve Bireyler Hukuku
“Yönetimsel Faaliyetlerin Meşru Alanı” ve Hukuk Devleti Kuralı
Demokrasi Yerine Güçlü Devlet

ÜÇÜNCÜ KISIM Yeni Akılsallık
ONUNCU BÖLÜM Büyük Dönemeç
Rekabet Yoluyla Yeni Bir Düzenleme
Mali Kapitalizmin Atılımı
İdeoloji (1): “Serbest Kapitalizm”
İdeoloji (2): “Refah Devleti” ve Bireylerin Ahlâksızlaşması
Disiplin (1): Yeni Bir Disiplin Sistemi
Disiplin (2): Seçme Özgürlüğü
Disiplin (3): Neoliberal Şirket İdaresi
Akılsallık (1): Uzmanların ve Yöneticilerin Pratiği
Akılsallık (2): Neoliberal Solun “Üçüncü Yol”u
ON BİRİNCİ BÖLÜM Avrupa’nın İnşasının Ordoliberal Kökenleri
Avrupa Anayasa Antlaşması’nın İlkelerinin Arkeolojisi
Federal Almanya Cumhuriyeti’nde Ordoliberalizmin Hegemonyası
Avrupa’nın Etki Altında İnşası
Yasaların Rekabete Sokulmasına Doğru mu Gidiliyor?
ON İKİNCİ BÖLÜM Girişimci Yönetim
“İşyeri Yönetişimciliği”nden “Devlet Yönetişimciliği”ne
Küresel Yönetimsiz Küresel Yönetişim
Şirket Modeli
Bencil ve Akılsal Aktör Hipotezi
Public Choice ve Yeni Kamu İdaresi
Kamusal Faaliyetin Merkezinde Rekabet
Solcu Bir Politika mı?
Bir Denetim Teknolojisi
İşletmecilik ve Politik Demokrasi
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Neoliberal Öznenin İmali
Çoğul Özne ve Alanların Ayrılması
Toplumun Şirkete Göre Şekillendirilmesi
“Şirket Kültürü” ve Yeni Öznelik
Öz-Değerlendirme Ethos’u Olarak Kendilik Girişimi
“Performans Çilecileri” ve Teknikleri
“Ruhun İşletilmesi” ve Şirketin İşletilmesi
Risk: Bir Yaşam Boyutu ve Dayatılan Bir Yaşam Tarzı
“Accountability”
Yeni “Performans / Haz” Düzeneği
Verimlilikten Performansa
Neo-Öznenin Klinik Durumları
Çalışma Hayatına Bağlı Sıkıntı ve Bozulan Özerklik
Kişilik Erozyonu
Moral Yitimi
Genelleşmiş Depresyon
Sembolsüzleşme
“Sıradan Sapkınlık”
Neo-Öznenin Benlik Hazzı
Neoliberal Öznenin Yönetimi
SONUÇ Liberal Demokrasinin Tükenişi
Demokratik-Olmayan Bir Akılsallık
Stratejik Nitelikte Bir Düzenek
Bir Başka Yönetimsellik İcat Etmek
Özneleşme Pratikleri Olarak “Karşı-Tutumlar”
SÖYLEŞİ
“Neoliberal Normlar ve Ortaklığın Politikası” Christian Laval ve Pierre Dardot ile Söyleşi
Kişi Dizini
Kavram Dizini

Christian Laval

Paris X Nanterre Üniversitesi'nde sosyoloji profesörüdür. Jeremy Bentham ve faydacılık üzerine yaptığı çalışmaları, L'Homme économique: Essai sur les racines du néolibéralisme (Gallimard, coll. "Nrf essais", Paris, 2007) adlı kitabında bir araya getiren Laval, neoliberal normların eğitim alanında uygulanışı üzerine de çalışmalar yapmıştır (La nouvelle école capitaliste, P. Clément, G. Dreux ve F. Vergne ile birlikte, La Découverte, Paris, 2011).Pierre Dardot

Pierre Dardot, Hegel ve Marx üzerine çalışan bir felsefecidir. Daha önce, Christian Laval ve El Mouhoub Mouhoud ile birlikte Sauver Marx? Empire, multitude, travail immatériel (Éditions La Découverte, Paris, 2007) ve Christian Laval ile birlikte Marx, Prénom: Karl (Gallimard essais, Paris, 2012) isimli kitapları yayınlanmıştır (2007)Bülten Üyeliği
E-posta adresi: