Close
Siyasal Tarih resmi
Kargo

Siyasal Tarih

ISBN/SKU: 9789756857994

Fiyat: 45,00 TL
Fiyatınız: 33,75 TL
İndirim: % 25
:


İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kurucularından Prof. Dr. Toktamış Ateş, derslerinde sürekli olarak tarih dersinin amacının, günümüzde yaşanmakta olan toplumsal olayların ve değişimlerin anlaşılabilmesinde çok önemli olduğunun üstüne basar ve toplumdaki değişimi gözleyebilmenin tek yolunun “geçmiş”le doğru bir bağ kurmaktan geçtiğini vurgulardı.

Ateş, akademik yaşama başlamasından aramızdan ayrıldığı güne kadar vermiş olduğu siyasal tarih derslerinin niteliğini tanımlarken, bu derslerin farklı anlayışlara göre kimi zaman “diplomasi tarihi” kimi zaman “uluslararası ilişkiler” diye adlandırıldığını, konuya ilişkin kimi yapıtların çağdaş anlamda diplomasinin başladığı 16. yüzyıldan başlayıp, günümüze dek uzanan bir çerçeveyi temel aldığına dikkat çekti. Bu nedenle kimi yapıtların “siyasal tarih”e İngiliz Devrimi ile başladıklarını ancak bu konuda bazı çalışmaların da başlangıç olarak Fransız Devrimi’ni seçtiklerini saptayan Ateş, siyasal tarihe ilk adımların Ortaçağ’ın çözülmesi ve aydınlanmayla atılmasının daha doğru bir yöntem olduğunu öne sürer.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan başlayarak, imparatorluğun ekonomik, siyasal ve sosyal yapısını da inceleyen Toktamış Ateş’in yıllardır başka yayınevleri tarafından defalarca basılan bu eserinin İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yapılan yeni baskısı, Toktamış Hoca tarafından yeni biçimi için gözden geçirildi. Metin, konuların daha rahat anlaşılması için çerçeve yazılarla zenginleştirildi, en önemlisi çeşitli görsel malzemeyle tarihsel olayların okurun, öğrencinin ufkunda bir anlamda “canlanması” sağlandı.

Siyasal Tarih’in 7. baskısını sunarken, beş yıl önce yitirdiğimiz hocamızı bir kez daha özlemle anıyoruz.

Toktamış Hoca, derslerinde sıklıkla Sir J. R. Seeley’e atfen “siyaset biliminden yoksun tarihin meyvesiz, tarihten yoksun siyaset biliminin de köksüz” olacağına işaret ederdi. Hocaya göre tarihin amacı “dünü göz önüne alarak, bugünü anlayabilmek ve bu sayede yarını denetleyebilmektir”. Yoksa bunun dışında tarih ne “boş zaman değerlendirmesi” ve ne de “entelektüel bir uğraştır.” İlk baskısı 1982 yılında yapılan Siyasal Tarih kitabı kolay okunan keyifli dili, akıcı anlatımı, Avrupa ve Osmanlı siyasi tarihinin karşılaştırmalı ele alınışıyla okurlar için hâlâ kaynak olma özelliğini koruyor. Anlatılan konularla ilgili anekdotlar ve çerçeve yazılarla yalnızca üniversite öğrencileri için değil farklı disiplinlerden okurlara da yeni pencereler açıyor. Aramızdan ayrılışının beşinci yılında Toktamış Hoca, öğrencileri ve okurlarıyla kitapları aracılığıyla buluşmayı sürdürüyor.
Prof. Dr. Namık Sinan Turan, İstanbul Üniversitesi

BİRİNCİ BÖLÜM Fransız Devrimi, Öncesi ve Sonrası
Ortaçağ ve Özellikleri
Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu ve Büyümesi
İslâmiyet ve Osmanoğulları
Yeni Bir Dünya Görüşü ve Yeni Bir Ekonomik Düzen
Ekonomik Yaşam ve Kurumlar
Toprak Düzeni
Vergileme
Osmanlı Toplumunun Sosyal Yapısı
Çeşitli Tarikatlar ve Etkileri
Ahiler
İlmiye
Kapıkulu
Osmanlı Devleti’nin Siyasal Yapısı
Sultan
Divan
1640 İngiliz Devrimi
İngiliz Devrimi’nin Temelleri
İngiliz Devrimi’nin Aşamaları
Aydınlanma
Amerikan Devrimi
Amerikan Devrimi’nin Öncesi
Amerikan Devrimi
Fransız Devrimi
Fransa’da “Eski Rejim”
Eski Rejim’in Ekonomik Yapısı
Eski Rejim’in Toplumsal Yapısı
Eski Rejim’in Siyasal Yapısı
Kutsal (Mutlakiyetçi) Krallık
Yürütme Gücü
Yargı Gücü
Taşra Yönetimi
Fransa’da Devrim Süreci
Soyluların Tepkisi
Genel Meclislerin Toplanması
Kurucu Meclis Dönemi
Ekim Seçimlerinden Cumhuriyete ve Devrim Fransa’sına Tepkiler
Konvansiyon Dönemi ve Devrim Fransa’sına Tepkiler
Napolyon Dönemi
Direktuar Yönetimi ve Napolyon’un İtalya Seferi
Napolyon’un Mısır Seferi ve Hükümet Darbesi
Napolyon ve Fransa’ya Karşı Avrupa
Devlet Adamı Olarak Napolyon
Viyana Kongresi
Viyana Kongresi’ndeki Farklı Beklentiler
Viyana Kongresi Kararları
Fransız Devrimi Öncesi ve Sonrasında Osmanlı İmparatorluğu
Osmanlı İmparatorluğu’nun Gelişmesi ve Duraklaması
19. Yüzyılın Başlarında Osmanlı İmparatorluğu
EK 1: Birleşik Devletler Bağımsızlık Bildirisi
EK 2: Fransız Devrimi İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi

İKİNCİ BÖLÜM Yeni Bir Dünyada Denge Arayışları
Sanayi Devrimi ve Yeni Dünya
Avrupa’da Restorasyon Çabaları: 1815-1830
1815 Sonrası Avrupa Ekonomisi
Kutsal İttifak ve Dörtlü İttifak
1820 İhtilâlleri ve Monroe Doktrini
Avrupa’da 1830 ve 1840 İhtilâlleri
1830 İhtilâlleri
1830 İhtilâllerinin Nedenleri
Fransa’da 1830 İhtilâli
Belçika’da 1830 İhtilâli
İtalya’da 1830 İhtilâli
Polonya’da 1830 İhtilâli
Almanya’da 1830 İhtilâli
1848 İhtilâlleri
1848 İhtilâllerinin Nedenleri
Fransa’da 1848 İhtilâli
Avusturya’da 1848 İhtilâli
İtalya’da 1848 İhtilâli
Almanya’da 1848 İhtilâli
İngiltere’de ve Avrupa’nın Diğer Ülkelerinde 1848 İhtilâlleri
İtalyan ve Alman Birliklerinin Kurulması
İtalyan Birliği’nin Kurulması
Alman Birliği’nin Kurulması
Otto von Bismarck ve Döneminin Almanyası
Danimarka ile Savaşı
Avusturya ile Savaş ve Kuzey Alman Federasyonu’nun Kurulması
Fransa ile Savaş ve Alman İmparatorluğu’nun Kurulması
Paris Komünü
Viyana ve Paris Kongreleri Arasında Osmanlı İmparatorluğu
Konuya Genel Yaklaşım
Yunan Ayaklanması ve Yunanistan’ın Bağımsızlığını Kazanması
Osmanlı Yönetimi Altında Yunanistan ve Rumlar
Yunan Ayaklanması Öncesindeki Örgütlenme ve Tepedelenli Olayı
Yunan Ayaklanması’nın Başlaması ve Gelişimi
Osmanlı İmparatorluğu - Rusya Savaşı ve Edirne Antlaşması
Cezayir’in Fransa Yönetimine Girmesi
Mısır Sorunu
Mehmed Ali Paşa'nın Mısır Valisi Olması ve Bunu İzleyen Gelişmeler
Mehmed Ali Paşa’nın Ayaklanması
Uluslararası Bir Sorun Olarak Mısır Ayaklanması ve Kütahya Antlaşması
Hünkâr İskelesi Antlaşması
Mehmed Ali Paşa’nın Yeniden Ayaklanması ve Nizip Savaşı
Londra Antlaşması ve Mısır Sorununun Sonu
Boğazlar Sorunu ve 1841 Londra Antlaşması
Tanzimat ve Islahat Fermanları
Genel Görüşler
Osmanlı İmparatorluğu’nun Dünya Ticaretine Açılması
Gülhane Hatt-ı Hümayunu
1856 Islahat Fermanı
Kırım Savaşı ve Paris Antlaşması
Tanzimat’ı İzleyen Yıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nun Dış Politikası
Kırım Savaşı’na Yolaçan Nedenler
Kırım Savaşı
Paris Barış Konferansı ve Antlaşması
Avrupa’da Dengesiz Denge
Genel Görüşler ve Sömürgecilik Çağı
Sömürgecilik Siyasetinin Nedenleri
Sömürgecilik Siyasetinin Uygulamaları
Bismarck’ın Akılcı Diplomasisi ve Avrupa’da Alman Üstünlüğü
Konuya Genel Yaklaşım
Birinci “Üç İmparatorlar Ligi”
1879 Almanya-Avusturya Askerî Antlaşması
Üçlü İttifak
1887 Almanya-Rusya Güvence Antlaşması
Avrupa’da Blokların Oluşması
Bismarck’ın Yıldızının Sönmesi ve II. Wilhelm’in Dış Politikası
“Üçlü Anlaşma” Blokunun Oluşması
Paris ve Berlin Konferansları Arasındaki Dönemde Osmanlı İmparatorluğu
Döneme Genel Bir Bakışı
Dönemin Önemli Siyasal Olayları
Cidde Olayı (1858)
Bosna-Hersek Ayaklanması (1857-1859)
Suriye Bunalımı
Romanya’nın Kuruluşu (1861-1866)
Mısır Valisine Hıdivlik Verilmesi ve Süveyş Sorunu
Karadeniz’in Tarafsızlığının Kaldırılması (1871)
“93 Harbi”, Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları
1877-1878 Rus Savaşı’na Yolaçan Gelişmeler ve Barışı Kurtarma Çabaları
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
Ayastefanos ve Berlin Antlaşması ve Kıbrıs’ın İngiltere’ye Devri
Berlin Antlaşması Sonrası Gelişmeler
Genel Görüşler
Rumeli’de Gerileme
Girit Sorunu ve Osmanlı›-Yunan Savaşı
İkinci Meşrutiyet’in İlânı
Birinci Dünya Savaşı’na Doğru
Trablus ve Balkan Savaşları
Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu
EK 3: Tanzimat Fermanı (Gülhane Hatt-ı Hümayunu)
Kaynakça
Konu Dizini
Kişi Dizini

Toktamış Ateş

Toktamış Ateş

1944 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Prof. Dr. Toktamış Ateş, Laleli’de Koca Ragıp Paşa İlkokulu’nu bitirdikten sonra ortaokulu ve lise 1. sınıfı Sankt Georg’da (Avusturya Lisesi) okudu ve ardından Vefa Lisesi’ne geçerek ortaöğrenimini burada tamamladı.

1962’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne giren Toktamış Ateş, öğrenciliği sırasında değişik etkinliklerin içinde yer aldı, cemiyet çalışmalarının yanısıra Türkiye Milli Talebe Federasyonu (TMTF) Uluslararası Organizasyonlar Komisyonu üyeliğinde bulundu. 1967’de İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Maliye Bölümü’nü bitirdikten sonra, aynı yılın Kasım ayında Siyaset Bilimi Kürsüsü’nde asistan olarak akademik hayatına başladı.

Akademik yaşamını burada sürdüren Ateş, 1969 Eylülü’nde “Osmanlı Toplumunun Siyasal Yapısı” başlıklı tezle doktora derecesini aldı. 1974’de siyasal teori alanında “Demokrasi Teorisi” başlıklı tezle doçent, 1982’de ise Türk Devrim Tarihi adlı eseriyle profesör oldu. Bir yıl kadar ABD’de Iowa Üniversitesi ile Almanya’da Berlin ve Münih Üniversitelerinde ders verdi.

Toktamış Ateş, 1996-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı’nı yürüttü. Aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kurucuları arasında yer alan Ateş, uzun yıllar bu üniversitenin mütevelli heyet üyeliğini yaptı.

1993-2006 yılları arasında Cumhuriyet, 2006-2012 yılları arasında da Bugün gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Ateş’in değişik yayınevlerinden yayınlanmış 37 kitabının yanısıra editörlüğünü yaptığı kitaplar ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

2013 yılının Ocak ayında aramızdan ayrılmıştır.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: