Close
Bıçak Sırtında Büyüme ve İstikrar: Küreselleşmenin Yükselişi ve Düşüşü resmi
Kargo

Bıçak Sırtında Büyüme ve İstikrar: Küreselleşmenin Yükselişi ve Düşüşü

ISBN/SKU: 978-605-399-531-9

Fiyat: 36,00 TL
Fiyatınız: 27,00 TL
İndirim: % 25
:


Orta-üst gelir grubuna giren ülkeler, 1980’li yılları izleyen yirmi yılı aşan dönem boyunca istikrar politikaları uygulamak zorunda kaldılar. Makroekonomik dengesizlik sorunlarını çözebilmek için uygulanan bu politikalar, zaman içinde istikrar programlarının yapısı değişse de, IMF ve Dünya Bankası’nın gözetiminde, geniş halk kesimlerinin gelir düzeylerini uzun yıllar baskı altında tutan programlara dayanıyordu. Ancak ilerleyen yıllarda uluslararası finans piyasalarındaki genişleme, gelişmekte olan ülkelerin kaynak bulmasını kolaylaştırdı ve bu ülkeler, görece daha düşük maliyetler ile kaynak bulmaya başladılar. Uygulanan istikrar programları ve finans piyasalarındaki bu gelişmeler 2000’li yılların ilk yarısında küresel düzeyde rahat bir ekonomik ortam yaratmıştı. Bu ortamda gelişmekte olan ülkelerin makroekonomik göstergeleri de düzelmeye başlamıştı.

Birinci baskısını 2006 yılında yaptığımız Bıçak Sırtında Büyüme ve İstikrar: Küreselleşmenin Yükselişi ve Düşüşü’nde ele alınan ülkelerin makroekonomik göstergelerindeki göreli iyileşmelere şüpheyle yaklaşan yazarlar, bir iyimserliğe kapılmadan değerlendirmelerde bulunuyordu. 2018 yılına kadar geçen 12 yıllık dönemde makroekonomik değerlerin ne denli dönüştüğü göz önüne alınırsa bu yaklaşımın ne denli yerinde olduğu ortaya çıkmıştır.

Genişletilmiş ve güncellenmiş bu baskıda yazarlar, elinizdeki kitabın birinci baskısı sonrasında ortaya çıkan iki önemli gelişmeyi ele alıyor. Kitapta öncelikle, 2008 Finansal Krizi’nin küresel düzeydeki etkisi ele alınıyor. Bu sarsıntı, sorunun sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de olabileceğini açıkça göstermiştir. Ardından makroekonomik dengesizlik sorunlarının başta Türkiye ve Arjantin olmak üzere bazı ülkelerde yeniden ortaya çıkışını ve bir kez daha Türkiye ekonomisinin geleceğinin belirsizliğe sürüklenişini kapsamlı bir şekilde analiz eden yazarlar, günümüz ekonomi politikalarını küreselleşme, büyüme ve istikrar kavramları çerçevesinde anlayabilmek için oldukça önemli bir başvuru kaynağı ortaya koyuyor.

Türkiye’de, karşılaştırmalı istikrar politikaları konusundaki çalışmaların azlığı göz önüne alınırsa, böyle bir çalışmanın yapılması ve desteklenmesindeki isabet daha iyi anlaşılır. Latin Amerika ekonomileri konusundaki bilgilerimiz de kısıtlı olduğuna göre, bu çalışmaya verilen emeği kutlamak gerek.    Atilla Sönmez


BİRİNCİ KISIM Gelişmekte Olan Ülkelerde İzlenen Politikalar
1 Aktif Sanayileşme Politikaları: İthal İkamesi ve İhracata Yönelik Politikalar
Giriş
Küresel Düzeyde Sanayi Politikalarına Yaklaşımın Değişimi
İthal İkamesine Dayalı Sanayileşme
İthal İkamesine Dayalı Sanayileşme Politikasının Aşamaları
İthal İkameci Sanayileşme Piyasa Yapısını Nasıl Etkiliyor?
İhracata Dayalı Sanayileşme
İthal İkamesinden İhracata Dayalı Sanayileşmeye Geçiş
İhracata Yönelme Piyasa Yapısını Nasıl Etkiliyor?
2 Dışa Açılma ve Sanayi Politikalarında İniş Çıkışlar
Giriş
Dışa Açılma Politikaları: Bir Kalkınma Stratejisi Olarak Washington Uzlaşması
Küreselleşmenin Sonuçları ve Yeniden Korumacılık Arayışları
İktisat Politikaları ve Değişen Paradigma
Eski Paradigma: Washington Uzlaşması ve Eleştiriler
Küreselleşme ve Sanayisizleşme
Piyasa Aksaklıkları mı Yoksa Hükümetlerin Başarısızlığı mı Tartışması
Sanayi Politikalarına Dönüş
Küreselleşme ve Piyasa Yapıları
3 İkinci Dünya Savaşı Sonrası Kurumsal Düzenlemeler
Giriş
Bretton Woods Konferansı ve İzleyen Dönemin Bir Retrospektifi
IMF ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Büyüme Sorunu: Ne Başarıldı?
Kriz ve Uluslararası Finansal Kuruluşlarda Yeni Arayışlar
Sorun Piyasa Aksaklıklarından mı Kaynaklanıyor, Yoksa Devlet Müdahalesi mi Sorun Yaratıyor?
2008 Finansal Krizi, IMF Yaklaşımının Odak Noktasını Değiştirdi mi?
Uluslararası Finansal Kuruluşlara İhtiyaç Duyan Ülke Profilinin Değişmesi
IMF ve Dünya Bankası Politikalarındaki Değişim Beklentileri Ne Kadar Karşılıyor?
4 IMF ve İstikrar Programları
Giriş
İstikrar Programları ve IMF Kredileri
IMF Koşulları
IMF’nin Kredi Sınıflaması
İstikrar Programları ve Kurum Çalışanlarının Rolü
İstikrar Programları ve Yerel Aktörler
5 Makroekonomik Dengesizlikler ve İstikrar Politikaları
Giriş
İstikrar Politikalarının Temelleri ve Uygulama Ortamı
Yüksek Enflasyon ve Nominal Çapa Seçimi
Yerel Paraya Dayalı Uygulama
Döviz Kuruna Dayalı Uygulama
Uygulama Farklılıkları: Ortodoks ve Heterodoks İstikrar Programları
Ortodoks İstikrar Programları
Heterodoks İstikrar Programları
stikrar Politikaları ve Krizler: Retrospektif Bir Bakış
Küreselleşmenin Yükseldiği Dönemde Gelişmekte Olan Ülkelerde İstikrar Arayışları
2000 Öncesi Dönemde Krizlerin Nedenleri
Bulaşıcılık Sorunu
Küresel Kriz ve “Büyük Sakinliğin” Sonu: Gelişmiş Ülkeler İstikrar Sorunlarından Muaf mı?

İKİNCİ KISIM İstikrar Politikası Uygulamalarında Ülke Deneyimleri
6 İstikrar Politikası Uygulamalarında Ülke Deneyimleri: Arjantin, Brezilya, Meksika, İsrail ve Türkiye
Giriş
İstikrar Sorunlarına Genel Bakış
Karşılaştırmalı Sosyal Göstergeler
Karşılaştırmalı Makroekonomik Göstergeler
7 Arjantin
Giriş
Kararsız Kalkınmadan Hiperenflasyona
Düşen Enflasyon - Yükselen İyimser Beklentiler
Yeniden Kriz ve Ilımlı Enflasyon Dönemine Giriş
8 Brezilya
Giriş
1985’e Kadar Olan Dönem: Enflasyon ile Birlikte Büyüme
İstikrar Arayışları ve Hiperenflasyon: Cruzado Planı ve Sonrası
Düşük Enflasyon - Kararsız Büyüme Dönemi
9 İsrail
Giriş
İsrail Ekonomisini 1985 Krizi’ne Götüren Koşullar
1985 Programı ve Kararlı Ekonomiye Geçiş
10 Meksika
Giriş
1980 Yılına Kadar Olan Dönem
1982 Yılı Sonrası Dönem
NAFTA Üyeliği ve Belirsiz Gelecek
11 Türkiye
Giriş
Kuruluş Yıllarından Yapısal Krize: 1980 Öncesi
Dışa Açılma ve Büyümede İstikrarsız Yıllar: 1980 Sonrası
2000 ve 2008 Krizlerinin Sonuçları

ÜÇÜNCÜ KISIM Küresel Entegrasyon ve Çözülme Altında Büyüme: Nasıl Bir İstikrar?
12 Büyümenin Kaynakları ve Yapısı
Giriş
Uzun Dönemli Büyüme
Orta ve Kısa Dönemli Büyümenin Yapısı
Göreli Büyüme
13 Ekonomik Büyüme ve Makro İstikrar: Yüksek Enflasyon Dönemi
Giriş
Büyüme ve Enflasyon
Ekonometrik Tahmin Sonuçları
Dış Ekonomik İlişkiler ve Makroekonomik İstikrar
Giriş
Dış Ticaret
Sermaye Hareketleri ve Dış Borçlar
Enflasyon ve Dış Ekonomik İlişkiler
Bıçak Sırtında Büyüme
Makroekonomik İstikrar ve Büyüme Sorunu
Makroekonomik İstikrara Nasıl Bakmalı?
Geleceğe Bakış
Kaynakça
Dizin

A. Suut Doğruel

A. Suut DoğruelOrta öğrenimini Ankara Fen Lisesi'nde, yüksek öğrenimi ile doktora çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamlayan A. Suut Doğruel Çukurova Üniversitesi İktisat Bölümü'nde görevliyken 1988 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'ne geçti. 1996'da profesör olan yazar 1991-1992 yıllarında Central Michigan Üniversitesi'nde Fulbright misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Halen Marmara Üniversitesi'nde görevine devam etmekte olan A. Suut Doğruel, eşi Fatma Doğruel'le 1987'de Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimcileri Özendirme Ödülü'nü, 1990 yılında ise Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler Ödülü'nü aldı. Yazarın çalışmaları 1991 yılında Ford Foundation, 1995'te NATO Araştıma Bursu ve 2002'de ise TÜBİTAK tarafından desteklendi. Doğruel'in ekonomik büyüme, bölgesel ekonomik entegrasyon, bölgesel ekonomi, gelişmekte olan ülkelerde uygulanan istikrar politikaları ve cumhuriyet dönemi üzerine yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır.Fatma Doğruel

Fatma DoğruelOrta öğrenimini Adana Kız Lisesi'nde, yüksek öğrenimini Hacettepe Universitesi Matematik Bölümü'nde tamamladıktan sonra doktora derecesini Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden alan Fatma Doğruel, 1988'de Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'ne geçti. 1991-1992'de Central Michigan Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulunan Doğruel, 1996'da profesör oldu. 1987'de eşi A. Suut Doğruel'le birlikte Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimcileri Özendirme Ödülü'nü, 1990 yılında ise Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler Ödülü'nü aldı. Çeşitli bilimsel çalışmaları 1991 yılında Ford Foundation, 2002'de de TÜBİTAK tarafından desteklendi. Prof.Dr. Fatma Doğruel'in yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: